НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

22748 

Августин, Аврелий блажени

   За учителя / Свети Аврелий Августин ; Прев. [от лат.] и изследване Петър Рогалски . - София : Софи-Р, 2001 . - XCIII, 122 с. ; 21 см

   Ориг. загл. De Magistro / St. Avrelii Avgvstini. - Текст и на лат. - Двойно означение на с.1-55. - Библиогр. с. 120-122

   ISBN 954-9615-38-3 

  

Сист. No: 60732

- 2 -

ЗВ/07/В93, Ч1/0/В93ЗВ/07/В93; Ч1/0/В93

Вълканова, Веселина Йорданова

   Графичен дизайн : Нови оформителски концепции на всекидневника / Веселина Вълканова . - 2. изд . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007 . - 176 с. : с табл., ил. ; 24 см . -  (Университетска библиотека ; 469)

   Съдържа и Речник ; Избрана библиогр. - Библиогр. с. 137-140. - Рез. на англ., нем., фр. ез.

   ISBN 978-954-07-2493-5 

  

Сист. No: 60593

- 3 -

РЦ II 8 

Хроника на Константин Манасий  / Константин Манасий ; [Състав.] Аксиния Джурова, Вася Велинова ; Науч. консултант Агамемнон Целикас, Петер Шрайнер . - Атина : Милитос, 2007 . - 326 с. ; 29 см

   Парал. текст на англ. ез. - Прил. 1. Codex Vaticano Slavo 2 : 1344-45 . - Факс. изд . - 205 л. : с цв. ил. ; 32 см. - В картонена кутия 38Х28Х9 см

  

Сист. No: 60768

- 4 -

С/0/Л57 

Ликовски, Николай Трайков

   Биобиблиография / Николай Ликовски ; Худож. Янко Марангозов ; Ред. Илия Пехливанов . - София : За буквите - О писменехь, 2009 . - 400 с. : с ил., портр., факс. ; 25 см

   Името на худож. отбелязано на гърба на предзагл. с., а на ред. - в библиогр. каре

   ISBN 978-954-8887-72-4 

  

Сист. No: 60750

- 5 -

Б/026/027/Н27, ЗВ/02/Н27ЗВ/02/Н27; Б/026/027/Н27

НАСОКИ на ИФЛА за обществената библиотека  /  Ред. Кристи Кунц, Барбара Губин ; [Прев. от англ. ез. Диана Велкова-Градинарова ; Науч. ред. на изд. на бълг. ез. Александра Дипчикова] . - София : Бълг. библ.-информ. асоц., 2011 . - 140 с. ; 23 см

   Ориг. загл. IFLA Public library service guidelines. - Изд. на Междунар. федер. на библ. асоциации и институции ИФЛА. - Прев. по 2. прераб. изд. - Имената на прев., ред. на бълг. изд. отбелязани на гърба на загл. с. - Прев. известна като Диана Велкова. - Библиогр. с. 135-136. - Азб.-предм. показалец

   ISBN 978-954-9837-19-3 

  

Сист. No: 60467

- 6 -

Б/025/П69, ЗВ/02/П69ЗВ/02/П69; Б/025/П69

Пол, Розвита и др.

   Измерване на качеството в библиотеките : Оценяване на ефективността / Розвита Пол, Петер те Бьоркхорст ; [Прев. от англ. ез. Асен Георгиев ; Науч. ред. на изд. на бълг. ез. Анета Дончева] . - София : Бълг. библ.-информ. асоц., 2011 . - 268 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Measuring quality : Performance measurement in libraries / Roswita Poll, Peter te Boekhorst. - Прев. по 2. прераб. изд. - Изд. на Междунар. федерация на библ. асоц. и институции (ИФЛА). - Името на прев. и ред. на бълг. изд. отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр. с. 263-267

   ISBN 978-954-9837-20-9 

  

Сист. No: 60468

- 7 -

Б/021/Б44 

Библиотечното дело в България  : Сборник от нормативни документи (1878-2012) /  [Състав. Анета Дончева, Александър Димчев] . - 3. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климeнт Охридски, 2012 . - 246 с. ; 30 см

   Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на СУ "Св. Климент Охридски". Филос. фак. Кат. "Библиотекознание, науч. информ. и култ. политика". Бълг. библ.-информ. асоц. (ББИА). - Показалец на нормат. док. по видове

   ISBN 978-954-07-3377-7 

  

Сист. No: 60481

- 8 -

ЗВ/002/003/К69, Ч1/0/К69ЗВ/002/003/К69; Ч1/0/К69

Книгата - нашето по-смислено настояще  : Сборник с доклади от форума "Дни на книгата и авторското право в УниБИТ" /  Състав. Любомира Парижкова . - София : За буквите - О писменехь, 2012 . - 248 с. : с ил., диагр., сн. ; 23 см

   Изд. е периодичен сборник №2/2012, ISSN 1314-7323. - Рез. на англ. ез.

  

Сист. No: 60755

- 9 -

Б/02/Б44, ЗВ/02/Б44ЗВ/02/Б44; Б/02/Б44

Библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване  : Учебник / Елена Янакиева и др ; Обща ред. Ваня Грашкина-Минчева ; Ред. Красимира Папазова, Надежда Груева . - София : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2013 . - 276 с. : с ил., сх., прил. ; 23 см

   Други авт.: К. Игнатова, К. Папазова, Ц. Панчева. - Общ ред. известна като Ваня Ангелова Грашкина

   ISBN 978-954-9837-26-1 

  

Сист. No: 60646

- 10 -

Б/021/Б92 

Българска библиотечно-информационна асоциация

   Национална стратегия и програма за опазване на книжовното културно наследство в библиотеките и осигуряване на достъп до него : Проект . - София : Бълг. библ.-информ. асоц., 2013 . - 35 с. : с цв. ил., табл., факс. ; 30 см

   По Проект "Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България", подкрепен от Фондация "Америка за България"

  

Сист. No: 60465

- 11 -

Б/025/М55, ЗВ/02/М55ЗВ/02/М55; Б/025/М55

Миланова, Милена Миланова

   Библиотечни фондове и каталози : Учебник / Милена Миланова ; Обща ред. Ваня Грашкина-Минчева ; Ред. Мария Капитанова . - София : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2013 . - 262 с. : с ил., табл., прил. ; 23 см

   Общ ред. известна като Ваня Ангелова Грашкина

   ISBN 978-954-9837-35-4 

  

Сист. No: 60647

- 12 -

С1/0/М74 

Михайлов, Ивелин Любомиров

   Бележити българи на съвременна България / Ивелин Михайлов ; [Предг.] Любомир Михайлов . - София : Асеневци, 2013 . - 312 с. : с портр. ; 21 см

   Изд. е т.2. - Авт. на т. 1 е Любомир Иванов Михайлов. - Предг. на англ. ез. - Именник

   ISBN 978-954-8898-30-0 

  

Сист. No: 60772

- 13 -

ЗВ/07/П17, Ч1/0/П17ЗВ/07/П17; Ч1/0/П17

Панайотов, Тодор Георгиев

   Български издатели и журналисти / Тодор Г. Панайотов . - София : Пан, 2013 . - 304 с. : с портр., факс. ; 20 см

   Рез. на англ. ез. - Библиогр. с. 287-298

   ISBN 978-954-66-0261-9 

  

Сист. No: 60777

- 14 -

Б/02/Д78, ЗВ/02/Д78ЗВ/02/Д78; Б/02/Д78

Дончева, Анета Дончева и др.

   Общо библиотекознание. Библиотечен мениджмънт : Учебник / Анета Дончева, Ваня Грашкина-Минчева, Елена Георгиева ; Обща ред. Ваня Грашкина-Минчева ; Ез. ред. Светла Девкова . - София : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2014 . - 288 с. : с ил. ; 23 см

   Втората авт. известна като Ваня Ангелова Грашкина. - Съдържа и Допълнителни материали по свободноизбираемата дисциплина "Библиотечни организации и обединения" : Тема 1. Международни библиотечни организации / Анна Попова ; Тема 2. Български библиотечни организации и обединения / Красимира Папазова, Надя Терзиева ; Тема 3. Международни дигитални библиотеки / Анета Дончева

   ISBN 978-954-9837-24-7 

  

Сист. No: 60648

Философия

- 15 -

ЗВ/159.9/Г70, Ч1/159.9/Г70ЗВ/159.9/Г70; Ч1/159.9/Г70

Господинов, Владислав Динков

   (Н)етикет и възпитание : С фокус към юношите / Владислав Господинов . - София : Изток-Запад, 2011 . - 248 с. : с табл., диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 215-219. - Рез. на англ., рус., нем. и фр. ез.

   ISBN 978-954-321-951-3 

  

Сист. No: 60526

Психология

- 16 -

ЗВ/159.9/Б40 

Беров, Тодор Колев и др.

   Психология : За X кл. на ЕСПУ / Тодор Беров, Сашо Чакъров . - [3. изд.] . - София : Нар. просв., 1987 . - 106 с. : с ил.,табл. ; 24 см

   В кн. означено 4. изд.

  

Сист. No: 60685

- 17 -

ЗВ/17/Д58, Ч1/17/Д58ЗВ/17/Д58; Ч1/17/Д58

Димитров, Иван Тонев

   Деца и юноши в криза : Опити и самоубийства / Иван Димитров . - София : Просвета, 2007 . - 208 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 198-207

   ISBN 978-954-01-1976-2 

  

Сист. No: 60586

- 18 -

ЗВ/159.9/Т42 

Ташев, Тодор Георгиев

   Провиненото дете / Тодор Георгиев Ташев . - 2. изд. . - Пловдив : Изд. авт., 2010 (Пловдив : Зомбори) . - 159 с. : с табл. ; 21 см

   1 изд. 1966 на изд. Нар. просв. - Библиогр с. 153-155

  

Сист. No: 60499

- 19 -

22744 

Узунов, Огнян Димитров

   Характерология : Сравнително-интердисциплинарен прочит на "Пол и характер" от Ото Вайнингер / Огнян Узунов . - Варна : ПСИДО, 2011 . - 248 с. ; 21 см

   Съдържа: Библиогр. с. 244-247 и под линия

   ISBN 978-954-9996-41-8 

  

Сист. No: 60735

- 20 -

Ч1/159.9/Б93 

Бърк, Лора Е.

   Изследване на развитието през жизнения цикъл / Лора Е. Бърк ; Прев. от англ. Людмила Андреева ; Ред. Димитър Козарев . - София : Дилок, 2012 . - 664 с. : с ил., табл., сх., диагр. ; 30 см

   Ориг. загл. Exploring Lifespan Development / Laura E. Berk. - Съдържа и Речник ; Предм. показалец

   ISBN 978-954-2902-15-7 

  

Сист. No: 60510

- 21 -

Ч1/159.9/С88 

Стърнбърг, Робърт Дж. и др.

   Когнитивна психология / Робърт Дж. Стърнбърг ; С участието на Джеф Мио ; Прев. от англ. Людмила Андреева . - София : Изток-Запад, 2012 . - 624 с. : с портр., ил. ; 30 см

   Ориг. загл.: Cognitive psychology / Robert J. Sternberg, Jeff Mio. - Библиогр. след отд. гл. - Азб. показалец

   ISBN 978-619-152-014-5 

  

Сист. No: 60774

- 22 -

II 417, Ч1/159.9/М89II 417; Ч1/159.9/М89

Морисън, Вал и др.

   Въведение в здравната психология : Принципи, приложения и проблеми / Вал Морисън, Пол Бенет ; Прев. от англ. Людмила Андреева . - София : Изток-Запад, 2013 . - 622 с. : с ил., табл., сх., диагр. ; 30 см

   Ориг. загл. An introduction to health psychology / Val Morrison and Paul Bennett. - Библиогр. след отд. гл. - Азб. показалец

   ISBN 978-619-152-187-6 

  

Сист. No: 60509

Религия. Теология

- 23 -

ЗВ/23/28/С26 

Свиленов, Дечко Кирилов

   Живот след смъртта : Какво казват науката, религиите и Библията? / Дечко Свиленов . - 4. изд. . - София : [Образование и наука], 2011 . - 64 с. ; 20 см

   1. изд. юни 2011

  

Сист. No: 60464

Обществени науки

- 24 -

ЗВ/308/W83 

Wood, Katie

   Travellers' Scotland : A practical guide / Katie Wood ; Ed. Louise Storie . - Edinburgh : Mainstream Pub., 1993 . - 338 p. ; 20 cm

   

   ISBN 1-85158-519-2 

  

Сист. No: 60689

Политика

- 25 -

22728 

Калинова, Евгения Иванова и др.

   Българските преходи 1939-2010 / Евгения Калинова, Искра Баева ; Под общ. ред. на Искра Баева . - 2. прераб. и доп. изд. . - [София] : Парадигма, 2010 . - 587 с. ; 24 см

   Пълното име на първата авт. е Евгения Иванова Калинова-Яйджиева. - Без сведение за 1. изд. - Съдържа и Кратки биографични бележки ; Някои статистически данни ; Хроника на важни събития. - Библиогр. с. 541-572 и под линия. - Именен показалец

   ISBN 978-954-326-034-8 

  

Сист. No: 60543

- 26 -

Кр1/3/П98 

Пътуване в Европа  : 2011-2012 г. : Карта . - [Брюксел] : Европейска комисия, 2011 . - 1 л. сгънат : мнцв. ; 45х68 см

   DOI: 10.2775/64501. - Изд. на Европ. комисия. Генерална дир. "Комуникации". - Без мащаб. - Доп. к.: Задморски територии на държавите-членки на ЕС ; Часови пояси ; Доп. материали: Основна статистика на европейските страни ; Култ. и турист. информ. за Европа. - Усл. знаци.

   ISBN 978-92-79-17505-3 

  

Сист. No: 60470

- 27 -

ЗВ/323/Й79 

Балабанов, Делчо

   Абдуллах Йоджалан и ПКК : Биографичен очерк : Кн. 1-3 / Делчо Балабанов ; Науч. ред. Петър Петров . - София : Световит, 2011 . - 20 см

   

   Кн. 1. Да прегърнеш смъртта . - 456 с., [12] л. : ил., портр., факс.

   

   ISBN 954-9761-83-5 

  

Сист. No: 60743

- 28 -

ЗВ/323/Й79 

Балабанов, Делчо

   Абдуллах Йоджалан и ПКК : Биографичен очерк : Кн. 1-3 / Делчо Балабанов ; Науч. ред. Петър Петров . - София : Световит, 2011 . - 20 см

   

   Кн. 2. Титани на съпротивата . - 512 с., [12] л. : ил., портр., факс.

   

   ISBN 954-9761-83-5 

  

Сист. No: 60744

- 29 -

ЗВ/323/Й79 

Балабанов, Делчо

   Абдуллах Йоджалан и ПКК : Биографичен очерк : Кн. 1-3 / Делчо Балабанов ; Науч. ред. Петър Петров . - София : Световит, 2011 . - 20 см

   

   Кн. 3. Прелюдия към победата . - 480 с., [24] л. : цв. ил., портр., факс.

   Библиогр. с. 475-479

   ISBN 954-9761-83-5 

  

Сист. No: 60745

- 30 -

22751, ЗВ/329.1/.7/И95, Ч1/329/И9522751; ЗВ/329.1/.7/И95; Ч1/329/И95

История на Отечествения фронт / съюз в България  : [70 години Отечествен фронт - съюз] : В 2 т. / Евгения Калинова и др ; Състав., науч. ред. Искра Баева . - София : Унив. изд. Св. Климeнт Охридски, 2012 . - 24 см

   Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Е. Кандиларов, С. Миланова, И. Марчева, И. Баева

   Т. 1 . - 419 с.

   Библиогр. с. 411-419

   ISBN 978-954-07-3417-0 

  

Сист. No: 60705

- 31 -

22751, ЗВ/329.1/.7/И95, Ч1/329/И9522751; ЗВ/329.1/.7/И95; Ч1/329/И95

История на Отечествения фронт / съюз в България  : [70 години Отечествен фронт - съюз] : В 2 т. / Евгения Калинова и др ; Състав., науч. ред. Искра Баева . - София : Унив. изд. Св. Климeнт Охридски, 2012 . - 24 см

   Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Е. Кандиларов, С. Миланова, И. Марчева, И. Баева

   Т. 2 . - 428 с., [9] с. : ил., факс., портр.

   

   ISBN 978-954-07-3418-7 

  

Сист. No: 60707

- 32 -

К/2/Д49 

Джамбазов, Илия Ангелов

   Алтернативата на гражданите : Децентрализацията на властта - смяна на системата / Илия Джамбазов . - [Пловдив] : FastPrint Books, 2013 . - 322 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7034-23-3 

  

Сист. No: 60810

- 33 -

ЗВ/327/М48 

Менасе, Роберт

   Залезът на Европа : Краят на нацията и бъдещето на демокрацията / Роберт Менасе ; Прев. [от нем.] Ангел Христов . - Плевен : Lege Artis, 2013 . - 129 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8311-46-5 

  

Сист. No: 60576

- 34 -

ЗВ/32/К50 

О`Райли, Бил и др.

   Да убиеш Кенеди / Бил О`Райли, Мартин Дъгард ; Прев. от англ. ез. Веселина Бакалова . - София : Книгопис, 2013 . - 415 с. : с ил., к. ; 24 см

   Ориг. загл. Killing Kennedy : The End of Camelot / Bill O`Reilly, Martin Dugard - Съдържа и Източници

   ISBN 978-619-7067-03-3 

  

Сист. No: 60513

- 35 -

ЗВ/329(497.2)/Й83, К/2/Й83ЗВ/329(497.2)/Й83; К/2/Й83

Риндова, Бистра Филипова

   Земеделският лидер Дядо Георги Йорданов : 1878-1950 / Бистра Риндова . - Пловдив : Изд. авт., 2013 . - 180 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

   

  

Сист. No: 60652

Икономика

- 36 -

ЗВ/336/В98 

Вътев, Жельо Вътев и др.

   Анализ на банковата дейност : [Учебник за студенти] / Жельо Вътев, Ангел Ангелов, Божидар Божинов . - Велико Търново : Абагар, 1998 . - 256 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 253-254

   ISBN 954-427-318-2 

  

Сист. No: 60503

- 37 -

ЗВ/338.4/Б16, Ч1/338/Б16ЗВ/338.4/Б16; Ч1/338/Б16

Бакалова, Виолета Людмилова

   Организация на транспортната дейност в отраслите на икономиката / Виолета Людмилова Бакалова . - София : Унив. изд. Стопанство, 2009 . - 148 с. : с табл., сх. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-010-5 

  

Сист. No: 60642

- 38 -

Ч1/331/Л40 

Лейзиър, Едуард П. и др.

   Икономика на персонала / Едуард П. Лейзиър, Майкъл Дж. Гибс . - София : Класика и стил, 2009 . - 560 с. : с диагр., сх. ; 24 см . -  (Достъпно бизнес познание)

   Ориг. загл. Personnel economics in practice / Edward P. Lazear, Michael Gibbs. - Прев. отбелязана на гърба на загл. с. - Съдържа и За авторите. - Библиогр. след някои материали. - Предметен речник

   ISBN 978-954-327-059-0 

  

Сист. No: 60514

- 39 -

ЗВ/338/Т64 

Тодоров, Кирил Асенов

   Предприемачество и мениджмънт : Учебник за всички професионални гимназии, СОУ и икономически колежи, които изучават предмета "Предприемачество и мениджмънт" / Кирил Тодоров . - 2. доп. изд. . - София : Мартилен, 2009 . - 224 с. : с табл., сх. ; 24 см + CD

   Съдържа и Речник на основните термини. - Библиогр. с. 222-224

   ISBN 954-598-092-3 

  

Сист. No: 60463

- 40 -

22738, ЗВ/331/Т4822738; ЗВ/331/Т48

Тенденции в трансграничната миграция на работна сила и свободното движение на хора - ефекти за България  : Доклад / Георги Ангелов и др ; Увод, ред. Иванка Иванова . - София : Институт Отворено о-во, 2010 . - 184 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Авт. и ред. отбелязани на с. 4 ; Други авт.: Д. Иванова, Е. Маркова, Е. Стайкова, З. Ванкова, Т. Трифонова. - Рез. на бьлг. ез. / Марин Лесенски

   ISBN 978-954-9828-95-5 

  

Сист. No: 60711

- 41 -

ЗВ/338.2/П76, Ч1/338/П76ЗВ/338.2/П76; Ч1/338/П76

Попов, Никола Григоров

   Китайската икономика в прелома на XXI век / Никола Попов . - 3. прераб. и доп. изд . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2011 . - 334 с. : с табл., [4] л. : диагр. ; 24 см

   Загл. на англ. ез.: China's economy at a turning of the XXI century. - 2. изд. 2004 г. със загл. Страната, която учудва света. - Библиогр. под линия. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-322-449-4 

  

Сист. No: 60584

- 42 -

ЗВ/334/П29 

Паунов, Марин Александров

   Стратегии на бизнес / Марин Паунов . - 4. доп. изд . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2012 . - 257 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 255-257. - Изд. на УНСС

   ISBN 978-954-644-354-0 

  

Сист. No: 60582

- 43 -

ЗВ/330/Н70 

Ников, Николай

   Как да се справяме с предизвикателствата на новото време / Николай Ников . - София : Фондация Буквите, 2013 . - 104 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-154-065-5 

  

Сист. No: 60781

- 44 -

Кр1/3/Е20 

ЕВРОПЕЙСКИ съюз

   Еврозоната : Една валута - много възможности : Карта . - [Брюксел] : Европейска комисия, 2011 . - 1 л. сгънат : мнцв. ; 70х100 см

   DOI: 10.2765/30137. - Изд. на Европейска комисия. Генерална дирекция "Икономически и финансови въпроси". - Без мащаб. - Доп. к.: Извънконтинентални и отвъдморски територии на държавите-членки ; Доп. материали: Икономиката на еврозоната : Диаграми ; Членство в еврозоната : Текст. информ. - Усл. знаци

  

Сист. No: 60469

Право

- 45 -

ЗВ/34/О-83 

Основи на правото  : Кн. 1- / Емил Златарев и др . - София : Ciela, 1997- . - 23 см

   

   ISBN 954-649-218 

   Кн. 2 . - 1999 . - 376 с.

   Други авт. : Г. Боянов, Ат. Василев, Ир. Мулешкова. - Съдържа : Гражданско право : Обща част ; Вещно право ; Облигационно право ; Право на интелектуална собственост : Авторско и патентно право ; Семейно право ; Наследствено право ; Търговско право ; Трудово право ; Международно частно право

  

Сист. No: 60506

- 46 -

ЗВ/34/О-83 

Основи на правото  : Кн. 1- / Емил Златарев и др . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Ciela, 2000- . - 23 см

   

   ISBN 954-649-275-2 

   Кн. 1 . - 2000 . - 308 с.

   Други авт. : Л. Караниколов, Д. Милкова, Ир. Мулешкова. - Съдържа : Обща теория на правото ; Държавно и конституционно право ; Административно право и административен процес ; Финансово право ; Наказателно право ; Международно публично право

  

Сист. No: 60505

- 47 -

22741, ЗВ/343/Д8222741; ЗВ/343/Д82

Достъп до правосъдие  : Служебна защита по наказателни дела /  Науч. ред. Гергана Маринова . - София : Институт Отворено о-во, 2005 . - 184 с. : с табл., диагр. ; 23 см

   Съдържа и Биогр. бел. - Библиогр. под линия. - Съдържа материали от Г. Маринова, С. Хаджийска, В. Вучков, Г. Живкова, Кр. Кънев, М. Граматиков

   ISBN 954-9828-37-9 

  

Сист. No: 60717

- 48 -

22740 
 Граждански конвент за промени в Конституцията. Заседания. 2005

   Конституционният дебат в България : Стенографски записи от заседанията на Гражданския конвент за промени в Конституцията 2005 /  Под общ. ред. на Рада Смедовска-Тонева ; Увод Стефан Попов . - София : Институт Отворено о-во, 2006 . - 309 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-9828-38-7 

  

Сист. No: 60715

- 49 -

22736, ЗВ/347/И4622736; ЗВ/347/И46

Изследване на решенията на Върховния касационен съд по наказателни дела 2002-2004 г.  / Даниела Доковска и др ; Предг. Рада Смедовска-Тонева . - София : Институт Отворено о-во, 2007 . - 44 с. ; 22 см

   Авт. отбелязани на с. 5. - Други авт.: Ю. Митева, Б. Станков, Й. Вандова, И. Лулчева, З. Стефанова, К. Славкова, В. Т. Василев, Г. Сланчев

  

Сист. No: 60709

- 50 -

22737, ЗВ/347/П7322737; ЗВ/347/П73

Поощряване на отчетността, независимостта и ефективността на прокурорската институция  : Сравнително-правно изследване / Йонко Грозев и др ; Предг. Мартин Шонтайх ; Прев.  . - София : Институт Отворено о-во, 2008 . - 504 с. : с табл. ; 23 см . -  (Правосъдие)

   Ориг. загл. Promoting prosecutorial accountability, independence and effectiveness. - Други авт. : М. Шонтайх, Р. Смедовска, А. Гиргинов, А. дьо Плеси, Б. Хенкок, Б. Купър, В. Рот, Д. Кавалини, Дж. Лакнър, Дж. Ди Федерико, Ек. Трендафилова, Е. Бош, Й. Херман, К. Бард, Кр. Риего, М. Горански, Р. Джонсън, Т. Фогелсън, Фр. Фалети, Х. Грамкоу, отбелязани на гърба на загл. с. ; Авт. Р. Смедовска е известна като Рада Стефанова Смедовска-Тонева. - Съдържа и Наръчник на федералния прокурор : Извлечение ; Екип на проекта : Биографии

   ISBN 978-954-9828-53-5 

  

Сист. No: 60710

- 51 -

ЗВ/343/Б52, Ч1/34/Б52 

Бобев, Костадин Кирилов

   Криминалистика / Костадин Бобев . - 3. доп. изд . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 . - 324 с. : с ил., 8 л. : цв. ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 321-323

   ISBN 978-954-07-2911-4 

  

Сист. No: 60594

- 52 -

ЗВ/34/О-83, Ч1/34/О-83ЗВ/34/О-83; Ч1/34/О-83

Основи на правото  / Христина Балабанова и др . - София : Унив. изд. Стопанство, 2009 . - 288 с. ; 29 см

   Други авт. : З. Сукарева, Г. Боянов, А. Василев, Л. Корнезов, Д. Радев, С. Тасев, Б. Неделчева, Б. Ланджев, Т. Йосифова. - Изд. на УНСС

   ISBN 978-954-644-038-9 

  

Сист. No: 60581

- 53 -

22735 

България. Конституционен съд

   Конституционен съд : Юриспруденция : 1997-2006 / Евгени Танчев и др . - София : Институт Отворено о-во, 2010 . - 880 с. ; 22 см

   Други авт.: Е. Друмева, М. Карагьозова-Финкова, П. Киров, С. Начева, Д. Смилов, Р. Смедовска-Тонева, Р. Коларова, М. Модева. - Авт. отбелязани на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-9828-97-9 

  

Сист. No: 60706

- 54 -

22739, ЗВ/342/Г7622739; ЗВ/342/Г76

Граматиков, Мартин Асенов

   Изследване на правните проблеми в България по метода на justiciable events / Мартин Граматиков . - София : Институт Отворено о-во, 2010 . - 60 с. : с табл., диагр. ; 24 см . -  (Правосъдие)

   

   ISBN 978-954-9828-91-7 

  

Сист. No: 60713

- 55 -

ЗВ/343/М14, Ч1/34/М14ЗВ/343/М14; Ч1/34/М14

Маджаров, Емил Ангелов

   Психологически портрети на осъдени на пробация / Емил Маджаров . - София : Ciela, 2010 . - 195 с.

   Библиогр. след всяка част

   ISBN 978-954-28-0666-0 

  

Сист. No: 60542

- 56 -

Ч1/35/И70 
 Институт Отворено общество. Проект Гражданско наблюдение в полицията. София. 2010-2011

   Гражданско наблюдение в полицията 2010-2011 г. : Национален доклад . - София : Институт Отворено о-во, 2012 . - 52 с. : с табл. ; 24 см . -  (Права на човека)

   

   ISBN 978-954-2933-14-4 

  

Сист. No: 60708

- 57 -

ЗВ/343/П84 

Праматарова, Мариана Ралчева

   Домашното насилие / Мариана Праматарова . - София : ИК Новата цивилизация, 2013 . - 80 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8365-72-7 

  

Сист. No: 60533

- 58 -

Ч1/34/С83 

Стоянов, Чавдар

   Мерки срещу финансирането на тероризма : Международна и национална уредба / Чавдар Стоянов . - София : Унив. изд. Св. Климeнт Охридски, 2014 . - 176 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 175

   ISBN 978-954-07-3662-4 

  

Сист. No: 60635

- 59 -

22743, ЗВ/342/I5822743; ЗВ/342/I58

Independent custody visiting in police detention facilities 2007-2008  : Report / Zvezda Vankova et al ; Ed. Ivanka Ivanova . - Sofia : Open Soc. Inst., 2009 . - 116 с. : с табл., диагр. ; 24 cm

   Други авт.: A. Pamporov, A. Nikolova, A. Macheva, M. Chantova, R. Raikova, G. Djarov, Y. Naskova. - Авт. и ред. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-9828-86-3 

  

Сист. No: 60719

Обществено управление. Военно дело

- 60 -

ЗВ/35/Б92 
 България. Закони и др. п. 

   Кодекс за застраховането : Сборник нормативни актове . - София : Сиела, 2007 . - 552 с. : с табл. ; 20 см

   Съдържа и Закон за Комисията за финансов надзор ; Наредба N 24/08.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства ; Методика за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства, по задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите.

   ISBN 978-954-28-0174-0 

  

Сист. No: 60761

- 61 -

ЗВ/355/359/Р63, К/92/Р63ЗВ/355/359/Р63; К/92/Р63

Риндова, Бистра Филипова

   Съветски военни части в България : 1944-1946 / Бистра Риндова ; Консултант Илия Стефанов . - [Пазарджик : Изд. авт.], 2013 . - 203 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 196

  

Сист. No: 60476

Социални науки

- 62 -

ЗВ/36/Д85 

Драганов, Христо Илиев и др.

   Анализ на дейността на застрахователното дружество / Христо Илиев Драганов, Марин Иванов Нейков . - София : Унив. изд. Стопанство, 1999 . - 244 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 954-494-390-0 

  

Сист. No: 60502

Педагогика

- 63 -

Д/372/С23 

Сборник от задачи по математика  : За VІ и VІІ кл. на СОУ / Стоян Попратилов и др . - 2. изд. . - София : Просвета, 1992 . - 248 с. : с табл., черт. ; 20 см

   Други авт.: П. Б. Тодорова, И. И. Григорова, Н. С. Димитрова, М. Ив. Чакърова. - 1. изд. 1989 на изд. Нар. просв

   ISBN 954-01-0201-4 

  

Сист. No: 60508

- 64 -

ФД/372/Н46 

Недялкова, Лена Любенова

   Тестове по химия : За VІІ клас / Лена Недялкова . - София : Педагог 6, 2001 . - 80 с. ; 20 см . -  (Серия Национален изпит-тест)

   Съдържа 16 теста със 176 тестови задачи. - Библиогр. с. 79

   ISBN 954-8249-53-7 

  

Сист. No: 60507

- 65 -

ЗВ/376/Ц49, Ч1/37/Ц49ЗВ/376/Ц49; Ч1/37/Ц49

Ценова, Цветанка Луканова

   Основи на логопедията / Цветанка Ценова . - 2. изд . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 280 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 277-279

   ISBN 978-954-07-3400-2 

  

Сист. No: 60583

- 66 -

Б/3/С53 

СОФИЙСКИ университет "Свети Климент Охридски". Философски факултет. Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

   Юбилеен сборник на катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" : 90 години преподаване на библиотечни дисциплини в Софийския университет : 60 години от създаването на специализирана катедра : 20 години от възстановяването на специалност "Библиотечно-информационни науки" /  [Науч. ред. Нина Стоянова Шуманова] . - София : Унив. изд. Св. Климeнт Охридски, 2013 . - 184 с. : с ил., портр. ; 24 см

   Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-07-3524-5 

  

Сист. No: 60466

Математика. Естетвени науки

- 67 -

ЗВ/57/Б45 

Биология  : Уч. помагало за свободноизбираема подготовка в IX кл. на ЕСПУ / Павел Ангелов и др . - София : Нар. просвeта, 1989 . - 140 с. : с ил. ; 22 см

   Други авт. : П. Попов, З. Костова, А. Бояджиева, Л. Боева

  

Сист. No: 60680

- 68 -

ЗВ/57/К86 

Костова, З. и др.

   Тестове и задачи по биология за ІХ и Х клас : Учебно пособие / З. Костова, А. Кузманова, М. Атева . - Пловдив : Макрос 2000, 1992 . - 104 с. : с табл., сх. ; 24 см

   

  

Сист. No: 60596

- 69 -

ЗВ/574/577/П28 

Патлеева, Калинка Петкова и др.

   Сборник от тестови задачи по биология : [В помощ на ученици, кандидат-студенти, участници в олимпиади и конкурси, учители] : Ч. 1 - 3 / Калинка Патлеева, Венета Воева . - Варна : Рулин, 1993 . - 20 см

   

   Ч. 3 . - 1993 . - 240 с. : с табл., сх., диагр.

   Библиогр. с. 238-239

   ISBN 954-8358-05-0 

  

Сист. No: 60682

- 70 -

ЗВ/519.6/О-33 

Овърленд, Брайън

   [Си плюс плюс] С++ на разбираем език / Брайън Овърленд ; Прев. [от англ.] Искрена Георгиева . - [София] : Алекс Софт, 1999 . - 468, VІІІ, 2 с. : със сх. ; 20 см

   Името на авт. отбелязано на кор.

   ISBN 954-656-060-Х 

  

Сист. No: 60489

- 71 -

ЗВ/519.6/Х69 

Хорстман, Кай

   Принципи на програмирането със С++ / Кай Хорстман ; Прев. от англ. ез. Стефан Балев, Стела Николова . - София : Софтех, 2000 . - 730 с. : с табл., сх., ил. ; 24 см

   Съдържа и Речник ; Индекс

   ISBN 954-8495-20-1 

  

Сист. No: 60492

- 72 -

ЗВ/50/Л87, Ч2/50/Л87ЗВ/50/Л87; Ч2/50/Л87

Лулис, Константинос Н.

   Накрая ще кажем... хлябът..."хлебчето" : Екологични и икономически последици върху хранителните продукти / Константинос Н. Лулис . - Волос : [Изд. авт.], 2009 . - 80 с. : с цв. ил. ; 19Х23 см

   Кор. опис.

  

Сист. No: 60760

- 73 -

22749 

Евлогиев, Йордан и др.

   Инженерногеоложко райониране на крайбрежието на Русе / Йордан Евлогиев, Мариана Неделчева, Ванушка Петрова . - Русе : Авангард принт, 2010 . - 136 с. : с цв. ил., к., 6 л. : к., 1 л. : табл. ; 25 см

   Изд. на БАН. Геол. институт "Страшимир Димитров" и др. - Текст и на англ. ез. - Пълното име на първия авт. е Йордан Евлогиев Иванов. - Библиогр. с. 106-108. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-337-113-6 

  

Сист. No: 60736

- 74 -

ЗВ/53/М39 

Матеев, Матей Драгомиров и др.

   Квантова механика / Матей Матеев, Александър Донков . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010 . - 462 с. : с ил. ; 24 см . -  (Университетска библиотека ; 495)

   Библиогр. с. 459-461

   ISBN 978-954-07-3059-2 

  

Сист. No: 60592

- 75 -

ЗВ/532/Х48, Ч2/53/Х48ЗВ/532/Х48; Ч2/53/Х48

Хидравлика  : [Учебник за Хидротехн. фак. на УАСГ] / Емил Маринов и др . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : УАСГ, 2011 . - 549 с. : с черт., табл., диагр. ; 23 см

   Други авт.: Б. Казаков, М. Мараджиева, И. Минков. - 1. изд. 1994. - Библиогр. с. 549

   ISBN 954-724-0223-4 

  

Сист. No: 60733

- 76 -

ЗВ/535/С83 

Стоянов, Християн Юлий

   Поляризационна оптика / Християн Ю. Стоянов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 138 с. : с черт. ; 28 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-07-3297-8 

  

Сист. No: 60580

- 77 -

ЗВ/51/Й83 

Йорданов, Йордан Велинов и др.

   Математика за студенти по икономика и управление : Ч. 1- / Йордан Йорданов, Татяна Черногорова, Вая Ракидзи . - 2. прераб. и доп. изд . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012- . - 28 см

   

   Ч. 1 . - 2012 . - 136 с.

   Библиогр. с. 133-134

   ISBN 978-954-07-3368-5 

  

Сист. No: 60587

- 78 -

ЗВ/51/Й83 

Йорданов, Йордан Велинов и др.

   Математика за студенти по икономика и управление : Ч. 1- / Йордан Йорданов, Татяна Черногорова, Вая Ракидзи . - 2. прераб. и доп. изд . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012- . - 28 см

   

   Ч. 2 . - 2012 . - 132 с.

   Библиогр. с. 128-129

   ISBN 978-954-07-3421-7 

  

Сист. No: 60588

- 79 -

ЗВ/51/Й83 

Йорданов, Йордан Велинов и др.

   Математика за студенти по икономика и управление : Ч. 1- / Йордан Йорданов, Татяна Черногорова, Вая Ракидзи . - 2. прераб. и доп. изд . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012- . - 28 см

   

   Ч. 3 . - 2013 . - 116 с.

   Библиогр. с. 112-114

   ISBN 978-954-07-3507-8 

  

Сист. No: 60589

- 80 -

ЗВ/50/Е43, Ч2/50/Е43ЗВ/50/Е43; Ч2/50/Е43

Екология и хуманизъм  : Хуманитарни измерения и аспекти на екологическите проблеми /  Състав. Любен Димитров, Максим Мизов ; Отг. ред. Максим Мизов . - София : Фондация Човещина ; Авангард Прима, 2013 . - 549 с. ; 21 см

   Изд. на Фонд. Човещина и Балкански институт по труда и социалната политика. - Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа и Библиография по екологическата проблематика на български, руски, английски и френски език / Иван Венев ; Нашите автори. - Библиогр. след отд. статии

   ISBN 978-954-9865-15-8 (Фонд. Човещина)

   ISBN 978-619-160-120-2 (Авангард Прима)

  

Сист. No: 60748

Медицина

- 81 -

ЗВ/616.2/В66 

Вичева, Диляна Вичева

   Акустична ринометрия / Диляна Вичева . - Пловдив : [Бойкинг], 2003 . - 133 с. : с диагр., табл., ил. ; 22 см

   Съдържа и Рецензия / Георги Йорданов Георгиев. - Библиогр. с. 122-129

  

Сист. No: 60501

- 82 -

ЗВ/616.9/К77 

Колата, Джина

   Грипът / Джина Колата ; Прев. от англ. Мария Мандаджиева, Елена Данаилова ; [Предг. Мира Кожухарова] . - София : Ciela, 2004 . - 316 с. : с ил., ; 20 см

   

   ISBN 954-649-710-Х 

  

Сист. No: 60500

- 83 -

ЗВ/612/Ф47 

Физиология на животните и човека  : Лабораторни упражнения / Милена Шкодрова и др . - 4. прераб. и доп. изд . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 318 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Други авт.: М. Мишонова, И. Саздова, М. Чичова, Б. Илиева. - Библиогр. с. 317

   ISBN 978-954-07-3300-5 

  

Сист. No: 60591

- 84 -

ЗВ/616.8/С88 

Ступиджа, Маурицио

   Насиленото тяло : Психо-телесен терапевтичен подход към травмата от насилие / Маурицио Ступиджа ; Прев. от итал. Теодора Голиванова ; Предг. Джером Лис ; Предг. [към бълг. изд.] Мадлен Алгафари . - София : Ciela, 2013 . - 188 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см . -  (Поредица Новата ера в общуването)

   Изд. на Институт за психотелесна психотерапия. - Библиог. с. 184-187

   ISBN 978-954-28-1360-6 

  

Сист. No: 60531

- 85 -

ЗВ/616/У33 

Узунов, Огнян Димитров и др.

   Модел за "Здравно училище за онкологично болни и техните близки" / Огнян Узунов, Анелия Клисарова . - Варна : Моореа, 2013 . - 103 с. ; 21 см

   Авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. е по програма "Здравно училище за онкологично болни и техните близки". - Библиогр. с. 102

   ISBN 978-954-8576-37-6 

  

Сист. No: 60738

- 86 -

ЗВ/616.8/У40 

Уилямс, Крис и др.

   Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер : Практически стратегии за родители и специалисти / Крис Уилямс, Бари Райт ; Прев. от англ. Светлана Кимпан . - София : Изток-Запад, 2013 . - 414 с. : с ил., табл. ; 22 см . -  (Детето, здравето, света)

   Ориг. загл. How to Live with Autism and Asperger Syndrome : Practical Strategies for Parentsand and Professionals / Chris Williams, Barry Wright. - Съдържа и Речник на използваните термини на бълг. и англ. ез. - Библиогр. с. 391-404

   ISBN 978-619-152-278-1 

  

Сист. No: 60518

Приложни науки. Техника

- 87 -

ЗВ/658/З-72 

Златев, Тончо и др.

   Екология и охрана на труда : [Учебник] за студентите от ВИХВП [- Пловдив] / Тончо Златев, Георги Марудов . - София : Земиздат, 1993 . - 228 с. : с черт. ; 24 см

   Пълното име на първия авт. е Тончо Златев Петков. - Библиогр. с. 224-226

   ISBN 954-05-0173-3 

  

Сист. No: 60504

- 88 -

ЗВ/657/Т84 

Трифонов, Трифон Благоев

   Финансово счетоводство : [Учебник за икон. ВУЗ] / Трифон Б. Трифонов . - София : Тракия-М, 1999 . - 522 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 954-9574-35-0 

  

Сист. No: 60490

- 89 -

ЗВ/681.3/Г15 

Гаджев, Николай Георгиев и др.

   Компютърни системи : Кн. 1- / Николай Гаджев, Тодор Димов . - София : Меридиан 22, 2001- . - 22 см

   

   ISBN 954-90854-1-4 

   Кн. 1. Архитектури и алгоритми . - 2001 . - 246 с. : с табл., сх., ил.

   

  

Сист. No: 60491

- 90 -

ЗВ/681.322/Й83 

Йорданов, Йордан Тончев

   MATLAB 6/7 : Преобразувания, изчисления, визуализация : Ч. 1 - / Йордан Тончев . - София : Техника, 2005 - . - 21 см

   Авт. известен като Йордан Тончев Йорданов

   Ч. 2. Обикновени диференциални уравнения ; Динамика на механични системи ; Изследване на механични трептения ; Частни диференциални уравнения - PDE Toolbox . - 2008 . - 247 с. : с табл., сх., диагр. + 1 CD

   Кор. опис. - Библиогр. с. 244-246. - Прил. Примери и програми на Matlab [CD-ROM]. - (702 KB) . - Системни изисквания: Windows 98/2000/XP ; Matlab 6/7. - Съдържа: 2 директории ; 1 файл. - Дигитално изд.

   ISBN 978-954-03-0661-2 

  

Сист. No: 60598

- 91 -

ЗВ/681.322/Й83 

Йорданов, Йордан Тончев

   MATLAB 7 : Преобразувания, изчисления, визуализация : Ч. 1 - / Йордан Тончев . - София : Техника, 2005- . - 21 см

   Авт. известен като Йордан Тончев Йорданов

   Ч. 3. Matlab 7: Разделени матрици ; Оптимизация с Optimization Toolbox ; Графичен потребителски интерфейс ; Инструментариум на програмиста . - 2009 . - 334 с. : с табл., сх., диагр. + 1 CD

   Кор. опис. - Библиогр. с. 331-333. - Прил. 1 CD. [Упражнения и програми] [CD-ROM] (1,33 MB). - Системни изисквания: CD устройство ; Microsoft Windows 2000/XP ; Microsoft Word ; Adobe Acrobat reader ; Matlab 6/7. - Дигитално изд

   ISBN 978-954-03-0685-8 

  

Сист. No: 60599

- 92 -

ЗВ/681.322/П33 

Пейдж, Кристин Ануин

   [Дриимуивър] Dreamweaver 8 : Официален учебен курс / Кристин Ануин Пейдж ; Прев. Калин Георгиев, Силвина Фурнаджиева . - София : СофтПрес, 2008 . - 608 с. : с ил. ; 24 см + 1 CD

   

   ISBN 978-954-685-435-3 

  

Сист. No: 60728

- 93 -

ЗВ/628/Б78 

Браунгарт, Майкъл и др.

   От люлка до люлка : Да преосмислим начина, по който произвеждаме / Майкъл Браунгарт, Уилям Макдона . - София : Книжен тигър, 2009 . - 224 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Cradle to cradle / Michael Braungart, William McDonough

   ISBN 978-954-429-005-4 

  

Сист. No: 60765

- 94 -

ЗВ/65/Б38 

Тай, Лари

   Бащата на манипулацията : Едуард Л. Бернайс & Раждането на Пъблик рилейшънс / Лари Тай ; [Прев. от англ. Десислава Бошнакова] . - София : Рой Комюникейшън, 2010 (София : Д. Благоев) . - 274 с., 8 л. ил. ; 22 см

   Ориг. загл. The father of SPIN / Larry Tye. - Азб. показалец. - Библиогр. с. 256-260

   ISBN 954-90501-3-0 

  

Сист. No: 60519

- 95 -

ЗВ/681.322/Й83 

Йорданов, Йордан Тончев

   MATLAB 7 : Преобразувания, изчисления, визуализация : Ч. 1 - / Йордан Тончев . - 2. прераб. и доп. изд . - София : Техника, 2010- . - 24 см

   Авт. известен като Йордан Тончев Йорданов

   Ч. 1. Графичен интерфейс ; Основни функции ; Графика и анимация ; Програмиране ; Документи с Notebook ; Symbolic Math Toolbox . - 2010 . - 320 с.: с табл., сх., диагр.

   Кор. опис. - Библиогр. с. 318-319

   ISBN 978-954-03-0694-0 

  

Сист. No: 60597

- 96 -

ЗВ/65/Г63 

Голман, Даниел

   Екологичната интелигентност : Всичко може да се промени, стига да знаем скритите последствия от онова, което купуваме / Даниъл Голман ; Прев. от англ. Елена Панчовска . - София : Изток-Запад, 2012 . - 252 с. ; 22 см

   Ориг. загл. Ecological intelligence : How Knowing the Hidden Impacts of What We Buy Can Change Everything / Daniel Goleman. - Подзагл. отбелязано на предзагл. с. - Възприета форма на името на авт. - Даниел Голман

   ISBN 978-954-321-986-5 

  

Сист. No: 60527

- 97 -

ЗВ/658/Д97, Ч2/65/Д97ЗВ/658/Д97; Ч2/65/Д97

Дюкенджиев, Георги Кирилов и др.

   Контрол и управление на качеството / Георги Дюкенджиев, Румен Йорданов . - 4. доп. и прераб. изд . - София : Софттрейд, 2012 . - 272 с .: с табл., сх., ил ; 21 см

   Библиогр. с. 267-268

   ISBN 978-954-334-135-1 

  

Сист. No: 60585

- 98 -

ЗВ/681.3/Т71, Ч2/681.3/Т71ЗВ/681.3/Т71; Ч2/681.3/Т71

Томс, Жюстин

   Програмиране на Web дизайн : Учебно помагало за задължителна професионална подготовка в професионалните гимназии / Жюстин Томс . - София : Нови знания, 2012 . - 120 с. : с табл., ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-2907-22-0 

  

Сист. No: 60590

- 99 -

ЗВ/667/С20, Ч2/66/С20ЗВ/667/С20; Ч2/66/С20

Сарджева, Росица Димитрова

   Мастила : Материали за полиграфията : [За студентите от специалност "Полиграфия" в Техн. унив.] / Росица Сарджева . - София : Ciela, 2013 . - 260 с. : с табл., сх., ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 257-258

   ISBN 978-954-28-1383-5 

  

Сист. No: 60786

- 100 -

Ч2/65/Г43 

Гецова, Биляна

   Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП : Наръчник / Биляна Гецова . - 2. изд . - София : Резон България ЕООД, 2014 . - 288 с. ; 21 см + 1 CD

   Прил. 1 CD Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП : Наръчник : Формуляри и примерни образци

   ISBN 978-619-90167-2-5 

  

Сист. No: 60569

- 101 -

ЗВ/621/Д54, Ч2/621/Д54ЗВ/621/Д54; Ч2/621/Д54

Диков, Ангел Антонов

   Технология на машиностроенето : Общ курс / Ангел Диков . - София : Софттрейд, [2004] . - 332 с. : с черт. ; 20 см

   Библиогр. с. 325-326

   ISBN 954-9725-25-1 

  

Сист. No: 60595

- 102 -

ЗВ/681.3/S68 

Smith, Ben et al.

   Microsoft Windows Security Resourse Kit / Ben Smith, Brian Komar . - София : СофтПрес, 2004 . - XXV, 678, [7] p. : ill. ; 24 cm + 1 CD

   На кор. авт. отбелязани Бен Смит, Браян Комар. - Изд. с участието на Отдела по сигурност на Microsoft. - Компактдискът съдържа инструменти, скриптове, софтуер и електронна книга

   ISBN 954-685-304-6 

  

Сист. No: 60497

- 103 -

ЗВ/681.3/A33 

[Адоуб] Adobe Dreamweaver CS3  : Официален учебен курс /  Прев. Калин Георгиев . - София : СофтПрес, 2008 . - 320 с. : с ил. ; 24 см + 1 CD

   

   ISBN 978-954-685-713-2 

  

Сист. No: 60726

Селско стопанство

- 104 -

ЗВ/633/635/М92, К/47/М92ЗВ/633/635/М92; К/47/М92

Владимиров, Денчо

   Доц. д-р Георги Москов / Денчо Владимиров . - Пловдив : Блаком, 2011 . - 64 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 24 см . -  (Видни български учени)

   Пълното име на авт. е Денчо Владимиров Денчев

   ISBN 978-954-9378-94-8 

  

Сист. No: 60457

Изкуство

- 105 -

С/73/76/А93 

Атанасова, Ирена Панайотова и др.

   София - сърцето на културния живот на България след Освобождението до 1944 година /  Състав. Ирена Атанасова, Мария Бранкова ; Ред. Татяна Вучева, Сергей Трайков ; Предг. Илия Пехливанов . - София : ОКИ Столична библ., 2011 (Пловдив : Летера) . - 216 с. : с цв. ил. ; 23 см

   Загл. на кор. София - сърцето на културния живот на България. - Имената на състав., ред., предг. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Библиогр. с. 214-215. - Показалци

   ISBN 978-954-92499-4-1 

  

Сист. No: 60451

- 106 -

ИзЧ/792/В24 

Василева, Мария и др.

   Петър Василев : Със сърце и душа /  Състав. Мария Василева, Румяна Василева . - София : Ciela, 2011 . - 260 с. : с ил. ; 22Х24 см + DVD

   Състав. отбелязани на гърба на загл. с. ; Пълното име на Атанас Свиленов е Атанас Свиленов Митрев. - Съдържа и Голям творец и човек / Атанас Свиленов. - DVD съдържа интервю на журналиста Игор Марковски, заснето по повод 100-годишния юбилей на Народния театър "Иван Вазов"

   ISBN 978-954-28-0932-6 

  

Сист. No: 60453

- 107 -

ИзЧ/7/И41 

Изкуство & идеология  : [Сборник статии] /  [Редкол. Костадин Рабаджиев, и др.] . - София : Унив. изд. Св. Климeнт Охридски, 2012 . - 952 с. : с ил., к. ; 24 см

   Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на загл. с. - Текст и на рус., англ., исп. ез. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-07-3388-3 

  

Сист. No: 60600

- 108 -

ИзЧ/73/76/И41 

Изкуството  : Цялата история /  Глав. ред. Стивън Фартинг ; Предг. Ричард Корк ; Прев. [от англ. ез.] Елена Крумова . - София : Книгомания, 2013 . - 576 с. : с цв. ил. ; 25 см

   Съдържа и Речник. - Азб. показалец. - Библиогр. с. 566-567

   ISBN 978-954-8432-51-1 

  

Сист. No: 60511

- 109 -

ЗВ/782/785/К11 

Каас, Патрисия

   Сянката на гласа ми / Патрисия Каас ; Със сътрудничеството на Софи Бландиниер ; Прев. от фр. Лилия Стамболова . - София : Сиела, 2013 . - 188 с., 8 л. : фотогр. ; 21 см

   Ориг. загл. L`ombre de ma voix / Patricia Kaas

   ISBN 978-954-28-1334-7 

  

Сист. No: 60574

- 110 -

ИзЧ/75.071.1/Б73 

Пампулов, Димитър

   Златю Бояджиев - виденията на великия майстор / Димитър Пампулов . - Пловдив : Жанет 45, 2013 . - 375 с. : с ил. ; 16 л. цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-491-934-4 

  

Сист. No: 60550

- 111 -

ЗВ/792/С43, ИзЧ/792/С43ЗВ/792/С43; ИзЧ/792/С43

Славова, Славка

   Театър, любов моя! / Славка Славова ; Състав. и авт. на интервютата Карина Караньотова . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 168 с. : с ил., факс. ; 22Х21 см

   Съдържа и Интервюта и Другите за нея

   ISBN 978-954-09-0801-4 

  

Сист. No: 60512

- 112 -

ИзЧ/73/76/С77 

[Сто и двадесет] 120 години българско изкуство  : 1892-2012 : Дружества, съюзи, групи / Бистра Рангелова и др ; Състав. Димитър Грозданов и др ; Фотогр. Цветан Четъшки и др . - София : Фонд. Поддържане на изкуството в България, 2012 . - 364 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Други авт.: Б. Доневска, Б. Данаилов, В. Михайлова, Г. Лардева, Д. Попова, Д. Грозданов, Е. Великова, И. Генова, К. Линков, М. Манолова, М. Георгиева, О. Дворянов, Р. Маринска, С. Стефанов, С. Василева, С. Памукчиев, Т. Димитрова, Ф. Зидаров, Ч. Попов. - Други състав.: Д. Дилова, С. Стефанов, Ч. Попов. - Други фотогр.: А. Николов, Н. Кръстев, Я. Попов. - Именен показалец

   ISBN 978-954-92591-3-1 

  

Сист. No: 60767

Спорт. Игри

- 113 -

ЗВ/796.3/В89 

Иван Вуцов  : Автобиография : Истини за живота и Футбола / Иван Вуцов ; [Лит. обраб.] Едуард Папазян ; Предг. Александър Александров . - [София] : Корпорация Развитие, 2008 . - 336 с. : с ил., 8 л. : цв. ил. ; 20 см . -  (Поредица ТОПспортисти)

   

   ISBN 978-954-9612-26-4 

  

Сист. No: 60722

- 114 -

ЗВ/796.3/С77 

Стоев, Мартин Стоянов и др.

   Родени да побеждават : Пътят към Пекин / Мартин Стоев, Иво Тасев . - [София] : Корпорация Развитие, 2008 . - 288 с. : с ил., табл., 16 л. : цв. ил. ; 20 см . -  (Поредица ТОПспортисти)

   Съдържа и Начални думи / Ал. Александров ; Статистика

   ISBN 978-954-9612-27-1 

  

Сист. No: 60724

Езикознание

- 115 -

ЗВ/808.2/Д55 

Дилевски, Николай М.

   Руска граматика / Николай Дилевски . - 6. изд . - София : Наука и изкуство, 1985 . - 264 с. : с табл. ; 20 см

   

  

Сист. No: 60681

- 116 -

С1/802/809/Б63 

Бончев, Атанасий архимандрит

   Речник на църковнославянския език : В 2 т. / Архимандрит Атанасий Бончев (Димитър Христов Бончев) ; Науч. ред., увод Боряна Христова . - София : Нар. библ. Св. Св. Кирил и Методий, 2002-2012 . - 29 см

   Атанасий - духовно име на Димитър Христов Бончев

   Т.1. А-О . - 2002 . - 352 с.

   Съдържа: Биографични данни и бележки на авт. ; Издаването - 36-годишна история / Людмила Божанова Бончева, Мариана Божанова Бончева-Божинова

   ISBN 954-523-064-9 

  

Сист. No: 60752

- 117 -

С1/802/809/Б63 

Бончев, Атанасий архимандрит

   Речник на църковнославянския език : В 2 т. / Архимандрит Атанасий Бончев (Димитър Христов Бончев) ; Науч. ред., увод Боряна Христова . - София : Нар. библ. Св. Св. Кирил и Методий, 2002-2012 . - 29 см

   Атанасий - духовно име на Димитър Христов Бончев

   Т. 2. П-Я . - 2012 . - 355 с.

   

   ISBN 978-954-523-128-5 

  

Сист. No: 60753

- 118 -

С1/802/809/Я71 

Янчев, Михаил М.

   Турско-български речник ; Българско-турски речник / Михаил Янчев ; [Предг. Юлия Кирилова] . - София : Рива, 2007 . - 904 с. ; 17 см

   Състав. не е отбелязан на кор. - Съдържа и Географски названия

   ISBN 978-954-320-121-1 

  

Сист. No: 60517

- 119 -

ЗВ/808Б/Н42 

Недева, Ангелина Недева

   Тестове за държавен зрелостен изпит по български език и литература / Ангелина Недева . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2009 . - 116 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-423-514-7 

  

Сист. No: 60758

- 120 -

22746, К/166.3/Б2322746; К/166.3/Б23

Балкански, Тодор Георгиев

   Местните имена в Пазарджишко / Тодор Балкански . - Велико Търново : Фабер, 2013 . - 640 с. : с к. ; 24 см

   Изд. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Център по бълг. ономастика "Проф. Николай Ковачев". - Библиогр. с. 621-633

   ISBN 978-954-400-835-2 

  

Сист. No: 60659

- 121 -

ЗВ/802/809/F62 

Five real tests with key and explanatory answers  / B. Aleksieva et al . - Sofia : Prosveta, 2002 . - 21 см . -  (Sofia university admission test of English as a foreign language)

   Други авт.: E. Burneva, A. Fortune, Z. Katalan, K. Rangelova ; Пълното име на първата авт. е Бистра Петрова Алексиева-Райчева. - Изд. е съвместен труд на бълг. и англ. авт.

   ISBN 978-954-01-1327-2 

   

   

  

Сист. No: 60636

- 122 -

ЗВ/802/809/F62 

Five real tests with key and explanatory answers 2  / K. Rangelova et al . - Sofia : Prosveta, 2003 . - 136 p. ; 21 см . -  (Sofia university admission test of English as a foreign language)

   Други авт.: B. Alexieva, E. Burneva, Z. Katalan ; Пълното име на Б. Алексиева е Бистра Петрова Алексиева-Райчева. - Изд. е съвместен труд на бълг. и англ. авт.

   ISBN 978-954-01-1475-6 

  

Сист. No: 60637

- 123 -

ЗВ/802/809/F62 

Five real tests with key and explanatory answers 3  / K. Rangelova et al . - Sofia : Prosveta, 2004 . - 144 p. ; 21 см . -  (Sofia university admission test of English as a foreign language)

   Други авт.: B. Alexieva, E. Burneva, Z. Katalan ; Пълното име на Б. Алексиева е Бистра Петрова Алексиева-Райчева. - Изд. е съвместен труд на бълг. и англ. авт.

   ISBN 978-954-01-1577-1 

  

Сист. No: 60638

- 124 -

ЗВ/802/809/F62 

Five real tests with key and explanatory answers 4  / B. Aleksieva et al . - Sofia : Prosveta, 2005 . - 155 p. ; 21 см . -  (Sofia university admission test of English as a foreign language)

   K. Rangelova, Z. Katalan, E. Burneva ; Пълното име на Б. Алексиева е Бистра Петрова Алексиева-Райчева. - Изд. е съвместен труд на бълг. и англ. авт.

   ISBN 978-954-01-1825-3 

  

Сист. No: 60639

- 125 -

ЗВ/802/809/F62 

Five real tests with key and explanatory answers 5  / K. Rangelova et al . - Sofia : Prosveta, 2007 . - 151 p. ; 21 см . -  (Sofia university admission test of English as a foreign language)

   Други авт.: B. Alexieva, E. Burneva, Z. Katalan, M. Pipeva ; Пълното име на Б. Алексиева е Бистра Петрова Алексиева-Райчева. - Изд. е съвместен труд на бълг. и англ. авт.

   ISBN 978-954-01-1961-8 

  

Сист. No: 60640

- 126 -

ЗВ/802/809/F62 

Five real tests with key and explanatory answers 6  / Z. Katalan et al . - Sofia : Prosveta, 2012 . - 143 p. ; 21 см . -  (Sofia university admission test of English as a foreign language)

   Други авт.: R. Blagoeva, L. Gagova, N. Tincheva. - Изд. е съвместен труд на бълг. и англ. авт.

   ISBN 978-954-01-2660-9 

  

Сист. No: 60641

Литературознание

- 127 -

ЗВ/820/899/Х15, Ч1/820/899/Х15ЗВ/820/899/Х15; Ч1/820/899/Х15

Хаджикосев, Симеон Дончев

   Западноевропейска литература : Ч. 1- / Симеон Хаджикосев . - София : Сиела, 2000- . - 23 см

   

   Ч. 8. Другите големи реалисти . - 2013 . - 535 с.

   Именен показалец

   ISBN 978-954-28-1293-7 

  

Сист. No: 60521

- 128 -

ЗВ/82Б/Ж46, Ч1/82Б/Ж46ЗВ/82Б/Ж46; Ч1/82Б/Ж46

Вечните страсти български  : Почит към Тончо Жечев /  Състав., ред. Магда Карабелова и др ; Прев. [от рус., пол., фр.] Магда Карабелова и др . - София : Издателски център Боян Пенев ; Корпорация Развитие КДА, 2004 . - 600 с. ; 24 см

   Изд. на Института за литература към БАН. - Други състав., ред. : Р. Дамянова, П. Ватова, Г. Цанков ; Пълното име на състав. Г. Цанков е Георги Цанков Цанев ; Други прев. : Р. Илчева, Н. Пътова, К. Михайлов, З. Димов[а], отбелязани в библиогр. каре. - Съдържа и Биографични данни за чл.-кор. проф. дфн Тончо Жечев ; Библиография / Иванка Томова-Манова

  

Сист. No: 60725

- 129 -

ЗВ/869.0(81)/К73 

Морайс, Фернандо

   Магът : Биография на Паулу Коелю / Фернандо Морайс ; Прев. от португ. Надежда Симеонова . - София : Обсидиан, 2009 . - 432 с., XXXII с. : сн. ; 21 см

   Ориг. загл.: O mago / Fernando Morais

   ISBN 978-954-769-223-7 

  

Сист. No: 60561

- 130 -

22729, ЗВ/82/К4122729; ЗВ/82/К41

Карнеги, Дейл

   Изкуството да говорим пред другите : Осъвременено за ХХІ век от Артър Р. Пел / Дейл Карнеги ; Прев. от англ. Ралица Дерилова . - София : Изток-Запад, 2011 . - 365 с. ; 22 см

   Ориг. загл. Public speaking for success / Dale Carnegie. - Загл. от предзагл. с. Изкуството да говорим пред публика

   ISBN 978-954-321-843-1 

  

Сист. No: 60525

- 131 -

22750, С/82Б.3/.4/И83, Ч1/82Б.3/.4/И8322750; С/82Б.3/.4/И83; Ч1/82Б.3/.4/И83

Йордан Йовков (1880-1937)  : Летопис на неговия живот и творчество : Т. 1- /  Състав. и комент. Сия Атанасова, Кремена Митева ; Отг. ред. Иван Сарандев . - Вeлико Търново : Фабер, 2012- . - 25 см

   Пълното име на първия състав. е Сия Атанасова Сарандева

   Т. 1. 1880-1926 . - 2012 . - 400 с., [8] л. : цв. ил., портр., факс.

   Съдържа и Трудните победи на таланта / Иван Сарандев. - Библиогр. с. 355-369. - Именен показалец

   ISBN 978-954-400-791-1 

  

Сист. No: 60740

- 132 -

ЗВ/82Б.5/.6/Д71, Ч1/82Б.5/.6/Д71ЗВ/82Б.5/.6/Д71; Ч1/82Б.5/.6/Д71

Дойнов, Пламен Иванов

   Българската литература и началото на ХХІ век : 2004-2012 / Пламен Дойнов . - София : Кралица Маб, 2013 . - 444 с. ; 21 см

   Изд. на НБУ. Деп. "Нова българистика". - Съдържа и Първи публикации на текстовете в тази книга

   ISBN 978-954-533-126-8 

  

Сист. No: 60524

- 133 -

ЗВ/82Б.3/.4/Б13, К/82/Б13ЗВ/82Б.3/.4/Б13; К/82/Б13

Зографова, Катя Цветанова

   Играещата със стихиите : Елисавета Багряна / Катя Зографова . - София : Изток-Запад, 2013 . - 360 с. : с ил., факс. ; 22 см

   Пълното име на авт. Катя Цветанова Кузмова-Зографова

   ISBN 978-619-152-307-8 

  

Сист. No: 60793

- 134 -

ЗВ/792/Н75, ИзЧ/792/Н75ЗВ/792/Н75; ИзЧ/792/Н75

Николова, Камелия Николова

   Българският театър след 1989 и новата британска драма / Камелия Николова . - София : Унив. изд. Св. Климeнт Охридски, 2013 . - 445 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 393-398. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-3465-1 

  

Сист. No: 60522

Чужда художествена литература

- 135 -

22731 

Бальзак, Оноре де

   Собрание сочинений : В 24 т. / Оноре Бальзак ; Пер. с фр.  ; Состав. Д. Д. Обломиевский . - Москвa : Правда, 1960 . - 21 см . -  (Библ. Огонек)

   Състав. отбелязан на гърба на загл. с.

   Т. 1. Человеческая комедия : Этюды о нравах : Сцены частной жизни /  Ил.  А. З. Иткин . - 484 с., 5 л. : ил., 1 л. : портр.

   Ил. отбелязан в библиогр. каре. - Съдържа и Жизнь Бальзака / И. Лилеева. - Съдържа: Дом кошки, играющей в мяч; Загородный бал; Вендетта; Побочная семья; Супружеское согласие; Гобсек; Силуэт женщины; Второй силуэт женщины

  

Сист. No: 60611

- 136 -

22731 

Бальзак, Оноре де

   Собрание сочинений : В 24 т. / Оноре Бальзак ; Пер. с фр.  ; Состав. Д. Д. Обломиевский . - Москвa : Правда, 1960 . - 21 см . -  (Библ. Огонек)

   Състав. отбелязан на гърба на загл. с.

   Т. 2. Человеческая комедия : Этюды о нравах : Сцены частной жизни /  Ил.  А. Парамонов . - 540 с., 4 л. : ил.

   Ил. отбелязан в библиогр. каре. - Съдържа: Госпожа Фирмиани; Полковник Шабер; Тридцатилетная женщина; Отец Горио

  

Сист. No: 60612

- 137 -

22731 

Бальзак, Оноре де

   Собрание сочинений : В 24 т. / Оноре Бальзак ; Пер. с фр.  ; Состав. Д. Д. Обломиевский . - Москвa : Правда, 1960 . - 21 см . -  (Библ. Огонек)

   Състав. отбелязан на гърба на загл. с.

   Т. 3. Человеческая комедия : Этюды о нравах : Сцены частной жизни /  Ил.  В. П. Панов . - 512 с., 4 л. : ил.

   Ил. отбелязан в библиогр. каре. - Съдържа: Покинутая женщина; Поручение; Брачный контракт; Обедня безбожника; Дело об опеке; Дочь Евы; Онорина

  

Сист. No: 60613

- 138 -

22731 

Бальзак, Оноре де

   Собрание сочинений : В 24 т. / Оноре Бальзак ; Пер. с фр.  ; Состав. Д. Д. Обломиевский . - Москвa : Правда, 1960 . - 21 см . -  (Библ. Огонек)

   Състав. отбелязан на гърба на загл. с.

   Т. 4. Человеческая комедия : Этюды о нравах : Сцены частной жизни /  Ил.  Д. Д. Штернберг . - 528 с., 1 л. : ил.

   Ил. отбелязан в библиогр. каре. - Съдържа: Мнимая любовница; Альбер Саварюс; Беатриса

  

Сист. No: 60614

- 139 -

22731 

Бальзак, Оноре де

   Собрание сочинений : В 24 т. / Оноре Бальзак ; Пер. с фр.  ; Состав. Д. Д. Обломиевский . - Москвa : Правда, 1960 . - 21 см . -  (Библ. Огонек)

   Състав. отбелязан на гърба на загл. с.

   Т. 5. Человеческая комедия : Этюды о нравах : Сцены частной жизни : Сцены провинциальной жизни /  Ил.  С. С. Монахов . - 520 с., 3 л. : ил.

   Ил. отбелязан в библиогр. каре. - Съдържа: Первые шаги в жизни; Модеста Миньон; Турский священник

  

Сист. No: 60615

- 140 -

22731 

Бальзак, Оноре де

   Собрание сочинений : В 24 т. / Оноре Бальзак ; Пер. с фр.  ; Состав. Д. Д. Обломиевский . - Москвa : Правда, 1960 . - 21 см . -  (Библ. Огонек)

   Състав. отбелязан на гърба на загл. с.

   Т. 6. Человеческая комедия : Этюды о нравах : Сцены провинциальной жизни /  Ил.  Т. В. Шишмарева . - 528 с., 4 л. : ил.

   Ил. отбелязан в библиогр. каре. - Съдържа: Евгения Гранде; Прославленный Годиссар; Старая дева; Музей древностей

  

Сист. No: 60616

- 141 -

22731 

Бальзак, Оноре де

   Собрание сочинений : В 24 т. / Оноре Бальзак ; Пер. с фр.  ; Состав. Д. Д. Обломиевский . - Москвa : Правда, 1960 . - 21 см . -  (Библ. Огонек)

   Състав. отбелязан на гърба на загл. с.

   Т. 7. Человеческая комедия : Этюды о нравах : Сцены провинциальной жизни /  Ил.  Е. А. Мешков . - 628 с., 2 л. : ил.

   Ил. отбелязан в библиогр. каре. - Съдържа: Пьеретта; Жизнь холостяка; Провинциальная муза

  

Сист. No: 60617

- 142 -

22731 

Бальзак, Оноре де

   Собрание сочинений : В 24 т. / Оноре Бальзак ; Пер. с фр.  ; Состав. Д. Д. Обломиевский . - Москвa : Правда, 1960 . - 21 см . -  (Библ. Огонек)

   Състав. отбелязан на гърба на загл. с.

   Т. 8. Человеческая комедия : Этюды о нравах : Сцены провинциальной жизни /  Ил.  В. П. Панов . - 440 с., 4 л. : ил.

   Ил. отбелязан в библиогр. каре. - Съдържа: Лилия долины; Утраченные иллюзии : Ч. 1

  

Сист. No: 60618

- 143 -

22731 

Бальзак, Оноре де

   Собрание сочинений : В 24 т. / Оноре Бальзак ; Пер. с фр.  ; Состав. Д. Д. Обломиевский . - Москвa : Правда, 1960 . - 21 см . -  (Библ. Огонек)

   Състав. отбелязан на гърба на загл. с.

   Т. 9. Человеческая комедия : Этюды о нравах : Сцены провинциальной жизни /  Ил.  В. П. Панов . - 508 с., 3 л. : ил.

   Ил. отбелязан в библиогр. каре. - Съдържа: Утраченные иллюзии : Ч. 2-3

  

Сист. No: 60619

- 144 -

22731 

Бальзак, Оноре де

   Собрание сочинений : В 24 т. / Оноре Бальзак ; Пер. с фр.  ; Состав. Д. Д. Обломиевский . - Москвa : Правда, 1960 . - 21 см . -  (Библ. Огонек)

   Състав. отбелязан на гърба на загл. с.

   Т. 10. Человеческая комедия : Этюды о нравах : Сцены парижской жизни /  Ил.  В. П. Панов . - 544 с., 2 л. : ил.

   Ил. отбелязан в библиогр. каре. - Съдържа: Блеск и нищета куртизанок

  

Сист. No: 60620

- 145 -

22731 

Бальзак, Оноре де

   Собрание сочинений : В 24 т. / Оноре Бальзак ; Пер. с фр.  ; Состав. Д. Д. Обломиевский . - Москвa : Правда, 1960 . - 21 см . -  (Библ. Огонек)

   Състав. отбелязан на гърба на загл. с.

   Т. 11. Человеческая комедия : Этюды о нравах : Сцены парижской жизни /  Ил.  Ю. Гершкович . - 512 с., 2 л. : ил.

   Ил. отбелязан в библиогр. каре. - Съдържа: История тринадцати; Тайны княгини де Кадиньян; Фачино Кане; Пьер Грассу; Принц богемы; Деловой человек

  

Сист. No: 60621

- 146 -

22731 

Бальзак, Оноре де

   Собрание сочинений : В 24 т. / Оноре Бальзак ; Пер. с фр.  ; Состав. Д. Д. Обломиевский . - Москвa : Правда, 1960 . - 21 см . -  (Библ. Огонек)

   Състав. отбелязан на гърба на загл. с.

   Т. 12. Человеческая комедия : Этюды о нравах : Сцены парижской жизни /  Ил.  Т. В. Шишмарева . - 616 с., 3 л. : ил.

   Ил. отбелязан в библиогр. каре. - Съдържа: История величия и падения Цезаря Бирото; Банкирский дом Нусингена; Чиновники

  

Сист. No: 60622

- 147 -

22731 

Бальзак, Оноре де

   Собрание сочинений : В 24 т. / Оноре Бальзак ; Пер. с фр.  ; Состав. Д. Д. Обломиевский . - Москвa : Правда, 1960 . - 21 см . -  (Библ. Огонек)

   Състав. отбелязан на гърба на загл. с.

   Т. 13. Человеческая комедия : Этюды о нравах : Сцены парижской жизни /  Ил.  С. С. Монахов . - 456 с., 3 л. : ил.

   Ил. отбелязан в библиогр. каре. - Съдържа: Кузина Бетта

  

Сист. No: 60623

- 148 -

22731 

Бальзак, Оноре де

   Собрание сочинений : В 24 т. / Оноре Бальзак ; Пер. с фр.  ; Состав. Д. Д. Обломиевский . - Москвa : Правда, 1960 . - 21 см . -  (Библ. Огонек)

   Състав. отбелязан на гърба на загл. с.

   Т. 14. Человеческая комедия : Этюды о нравах : Сцены парижской жизни . - 384 с.

   Съдържа:Кузен Понс; Комедианты неведомо для себя

  

Сист. No: 60624

- 149 -

22731 

Бальзак, Оноре де

   Собрание сочинений : В 24 т. / Оноре Бальзак ; Пер. с фр.  ; Состав. Д. Д. Обломиевский . - Москвa : Правда, 1960 . - 21 см . -  (Библ. Огонек)

   Състав. отбелязан на гърба на загл. с.

   Т. 15. Человеческая комедия : Этюды о нравах : Сцены парижской жизни : Сцены политической жизни /  Ил.  А. М. Кадушкин . - 464 с., 4 л. : ил.

   Ил. отбелязан в библиогр. каре. - Съдържа: Мелкие буржуа; Темное дело; З. Маркас

  

Сист. No: 60625

- 150 -

22731 

Бальзак, Оноре де

   Собрание сочинений : В 24 т. / Оноре Бальзак ; Пер. с фр.  ; Состав. Д. Д. Обломиевский . - Москвa : Правда, 1960 . - 21 см . -  (Библ. Огонек)

   Състав. отбелязан на гърба на загл. с.

   Т. 16. Человеческая комедия : Этюды о нравах : Сцены политической жизни : Сцены военной жизни /  Ил.  Д. Д. Штернберг . - 440 с., 2 л. : ил.

   Ил. отбелязан в библиогр. каре. - Съдържа: Депутат от Арси; Шуаны, или Бретань в 1799 году

  

Сист. No: 60626

- 151 -

22731 

Бальзак, Оноре де

   Собрание сочинений : В 24 т. / Оноре Бальзак ; Пер. с фр.  ; Состав. Д. Д. Обломиевский . - Москвa : Правда, 1960 . - 21 см . -  (Библ. Огонек)

   Състав. отбелязан на гърба на загл. с.

   Т. 17. Человеческая комедия : Этюды о нравах : Сцены сельской жизни /  Ил.  А. З. Иткин . - 472 с., 2 л. : ил.

   Ил. отбелязан в библиогр. каре. - Съдържа: Сельский врач; Сельский священник

  

Сист. No: 60627

- 152 -

22731 

Бальзак, Оноре де

   Собрание сочинений : В 24 т. / Оноре Бальзак ; Пер. с фр.  ; Состав. Д. Д. Обломиевский . - Москвa : Правда, 1960 . - 21 см . -  (Библ. Огонек)

   Състав. отбелязан на гърба на загл. с.

   Т. 18. Человеческая комедия : Этюды о нравах : Сцены сельской жизни : Философские этюды /  Ил.  П. Н. Пинкисевич . - 608 с., 4 л. : ил.

   Ил. отбелязан в библиогр. каре. - Съдържа: Крестьяне; Шагреневая кожа

  

Сист. No: 60628

- 153 -

22731 

Бальзак, Оноре де

   Собрание сочинений : В 24 т. / Оноре Бальзак ; Пер. с фр.  ; Состав. Д. Д. Обломиевский . - Москвa : Правда, 1960 . - 21 см . -  (Библ. Огонек)

   Състав. отбелязан на гърба на загл. с.

   Т. 19. Человеческая комедия : Философские этюды /  Ил.  П. Н. Пинкисевич . - 328 с., 2 л. : ил.

   Ил. отбелязан в библиогр. каре. - Съдържа: Эликсир долголетия; Иисус Христос во Фландрии; Красная гостиница; Неведомый шедевр; Прощай!; Матр Корнелиус; Луи Ламбер

  

Сист. No: 60629

- 154 -

22731 

Бальзак, Оноре де

   Собрание сочинений : В 24 т. / Оноре Бальзак ; Пер. с фр.  ; Состав. Д. Д. Обломиевский . - Москвa : Правда, 1960 . - 21 см . -  (Библ. Огонек)

   Състав. отбелязан на гърба на загл. с.

   Т. 20. Человеческая комедия : Философские этюды /  Ил.  В. И. Винокур . - 496 с., 1 л. : ил.

   Ил. отбелязан в библиогр. каре. - Съдържа: Поиски Абсолюта; Мараны; Драма на берегу моря; Прощенный Мельмот; Проклятое дитя; Гамбара

  

Сист. No: 60630

- 155 -

22731 

Бальзак, Оноре де

   Собрание сочинений : В 24 т. / Оноре Бальзак ; Пер. с фр.  ; Состав. Д. Д. Обломиевский . - Москвa : Правда, 1960 . - 21 см . -  (Библ. Огонек)

   Състав. отбелязан на гърба на загл. с.

   Т. 21. Человеческая комедия : Философские этюды . - 591 с.

   Съдържа: Об Екатерине Медичи; Озорные рассказы

  

Сист. No: 60631

- 156 -

22731 

Бальзак, Оноре де

   Собрание сочинений : В 24 т. / Оноре Бальзак ; Пер. с фр.  ; Состав. Д. Д. Обломиевский . - Москвa : Правда, 1960 . - 21 см . -  (Библ. Огонек)

   Състав. отбелязан на гърба на загл. с.

   Т. 22. Пьесы . - 448 с.

   Съдържа: Вотрен; Надежды Кинолы; Памела Жиро; Делец; Мачеха

  

Сист. No: 60632

- 157 -

22731 

Бальзак, Оноре де

   Собрание сочинений : В 24 т. / Оноре Бальзак ; Пер. с фр.  ; Состав. Д. Д. Обломиевский . - Москвa : Правда, 1960 . - 21 см . -  (Библ. Огонек)

   Състав. отбелязан на гърба на загл. с.

   Т. 23. Очерки ; Письма . - 376 с.

   

  

Сист. No: 60633

- 158 -

22731 

Бальзак, Оноре де

   Собрание сочинений : В 24 т. / Оноре Бальзак ; Пер. с фр.  ; Состав. Д. Д. Обломиевский . - Москвa : Правда, 1960 . - 21 см . -  (Библ. Огонек)

   Състав. отбелязан на гърба на загл. с.

   Т. 24. Литературно-критические статьи . - 376 с.

   Алф. указ. произведений Бальзака, включ. в 1-24 тт. собрания сочинений

  

Сист. No: 60634

- 159 -

ЗВ/Ч884/Д75 

Доленга-Мостович, Тадеуш

   Кариерата на Никодем Дизма : Роман / Тадеуш Доленга-Мостович ; Прев. от пол. Малина Иванова . - София : Нар. култура, 1980 . - 327 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 60693

- 160 -

ЗВ/Ч882/П94 

Пушкин, Александр Сергеевич

   Евгений Онегин : Роман в стихах / Александр Сергеевич Пушкин ; Вступ. ст. П. Г. Антокольского ; Ил. В. Свитальского . - Москва : Худож. лит., 1984 . - 255 с. : ил. ; 16 см . -  (Классики и современники. Поэтическая библиотека)

   

  

Сист. No: 60686

- 161 -

ЗВ/Ч830(436)/Х71 

Хофман, Герт

   Разговор за коня на Балзак : Четири новели / Герт Хофман ; Прев. от нем. [с предг.] Александър Андреев . - София : Нар. култура, 1988 . - 239 с. ; 16 см . -  (Библиотека Панорама ; 198. Сер. Проза ; 145)

   Ориг. загл. Gesprach uber Balzacs Pierd / Gert Hofmann

  

Сист. No: 60678

- 162 -

ЗВ/Ч830/З-94 

Зудерман, Херман

   Котешката пътека : Роман / Херман Зудерман ; Прев. от нем. [и предг.] Тодор Берберов . - [2. изд.] . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1991 . - 254 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Der Katzensteg / Hermann Sudermann. - 1. изд. 1960 на изд. Нар. култура

  

Сист. No: 60675

- 163 -

ЗВ/Ч820(73)/А54 

Али, Робърт

   Последно танго в Париж : Роман / Робърт Али ; Прев. [от англ.] Стефан Митев . - В. Търново : Слово, 1992 . - 157 с. ; 20 см . -  (Любовни романи. Made in USA ; 2)

   Ориг. загл. Last Tango in Paris / Robert Alley

   ISBN 954-439-015-4 

  

Сист. No: 60677

- 164 -

ЗВ/Ч830(436)/Ш80 

Шницлер, Артур

   Госпожица Елза : Два кратки романа / Артур Шницлер ; Прев. от нем. Никола Толчев, П. К. Чинков . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1992 . - 136 с. ; 20 см

   Съдържа и Игра в утринен здрач. - В кн. означено 2. изд

   ISBN 954-442-002-9 

  

Сист. No: 60679

- 165 -

ЗВ/Ч850/М89 

Моравия, Алберто

   Жената леопард : Роман / Алберто Моравия ; Прев. от итал. Божан Христов . - София : Петриков, 1993 . - 149 с. ; 20 см . -  (Съвременна италианска проза)

   Ориг. загл. La donna leopardo / Alberto Moravia

  

Сист. No: 60676

- 166 -

ЗВ/Ч820(73)/Ф69 

Фолет, Кен

   Нощ над водата : Роман / Кен Фолет ; Прев. от англ. Кристин Василева . - Пловдив : Летера, 1993 . - 440 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Night over water / Ken Follett

   ISBN 954-516-029-2 

  

Сист. No: 60673

- 167 -

ЗВ/Ч820(73)/Ф69 

Фолсъм, Алън

   Денят след утре / Алън Фолсъм ; Прев. от англ. Любомир Николов . - София : Обсидиан, 1994 . - 543 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The day after tomorrow / Allan Folsom

   ISBN 954-8240-19-X 

  

Сист. No: 60674

- 168 -

ЗВ/Ч820(73)/Л84 

Лоуел, Елизабет

   Омагьосаните : Роман / Елизабет Лоуел ; Прев. [от англ.] Силвия Големанова . - София : Ирис, 1995 . - 314 с. ; 20 см . -  (Исторически любовни романи ; 36)

   Ориг. загл. Enchanted / Elizabeth Lowell. - Авт. известна и като Ан Максуел

   ISBN 954-445-021-5 

  

Сист. No: 60564

- 169 -

ЗВ/Ч820(73)/К86 

Коскарели, Кейт

   В главната роля : [Роман] / Богдан Йорданов Казаков ; Прев. [от англ.] Весела Маркова . - София : Бард, 1996 . - 412 с. ; 20 см . -  (Съвременни романи. Галерия Бард)

   Ориг. загл. Leading lady / Kate Coscarelli

  

Сист. No: 60734

- 170 -

ЗВ/Ч820(73)/Б78 

Браун, Сандра

   Труден избор : Роман / Сандра Браун ; Прев. [от англ.] Пенка Стефанова . - Пловдив : Хермес, 1997 . - 224 с. ; 20 см . -  (Колекция Сандра Браун)

   

   ISBN 954-459-417-5 

  

Сист. No: 60562

- 171 -

ЗВ/Ч820(73)/Г23 

Гарсия, Ками и др.

   Прелестни създания / Ками Гарсия, Маргарет Стоъл ; Прев. Паулина Мичева . - София : Кръгозор, 2010 . - 415 с. ; 21 см . -  (Хроники на чародейците ; Кн. 1)

   Ориг. загл. Beautiful Creatures / Kami Garcia, Margaret Stohl

   ISBN 978-954-771-230-0 

  

Сист. No: 60539

- 172 -

ЗВ/Ч882/Д80 

Доронин, Влад

   Кодът на Наполеон : Тайната на една библейска светиня : Роман-загадка / Влад Доронин ; Прев. от рус. Недялка Христова . - Пловдив : Летера, 2010 . - 319 с. ; 22 см

   Ориг. загл.: Код Наполеона / Влад Доронин

   ISBN 978-954-516-654-9 

  

Сист. No: 60762

- 173 -

ЗВ/Ч820(73)/Ю14 

Юдженидис, Джефри

   Мидълсекс : Роман / Джефри Юдженидис ; Прев. от англ. Милена Попова . - Пловдив : Жанет 45, 2010 . - 702 с. ; 20 см . -  (Отвъд)

   Ориг. загл. MIddlesex / Jeffrey Eugenides

   ISBN 978-954-491-607-7 

  

Сист. No: 60537

- 174 -

ЗВ/Ч820(73)/Б78 

Браун, Греъм

   Черното слънце / Греъм Браун ; Прев. [от англ.] Крум Бъчваров . - София : Бард, 2011 . - 412 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Ориг. загл. Black sun / Graham Brown

   ISBN 978-954-655-256-3 

  

Сист. No: 60495

- 175 -

ЗВ/Ч860(729.1)/В18 

Валдес, Сое

   Всекидневното нищо : Роман / Сое Валдес ; Прев. от исп. Майя Илиева . - Пловдив : Жанет 45, 2011 . - 182 с. ; 20 см . -  (Кубинската поредица)

   Ориг. загл. La nada cotidiana / Zoe Valdes

   ISBN 978-954-491-735-7 

  

Сист. No: 60547

- 176 -

ЗВ/Ч839.3/А13 

Абдола, Кадер

   Къщата на джамията : Роман / Кадер Абдола ; Прев. от нидерл. Николина Сиракова . - Пловдив : Жанет 45, 2012 . - 432 с. ; 20 см . -  (Отвъд)

   Ориг. загл. Het huis van de moskee / Kader Abdolah. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-491-792-0 

  

Сист. No: 60548

- 177 -

ЗВ/Ч820(73)/Г82 

Грийн, Джон

   Вината в нашите звезди / Джон Грийн ; Прев. [от англ.] Анна Стоева . - София : Егмонт България, 2012 . - 288 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The fault in our stars / John Green

   ISBN 978-954-27-0826-1 

  

Сист. No: 60573

- 178 -

ЗВ/Ч820/Д51 

Джером, Джером К.

   Празни мисли на един празен човек / Джеръм К. Джеръм ; Прев. [от англ.] Красимир Желязков, Станимир Йотов . - София : Фама, 2012 . - 400 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-597-430-4 

  

Сист. No: 60563

- 179 -

ЗВ/Ч892.7(569.4)/Ш18 

Шалев, Меир

   Исав : Роман / Меир Шалев ; Прев. от иврит Емилия Юлзари . - София : Колибри, 2012 . - 432 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Esau / Meir Shalev

   ISBN 978-619-150-038-3 

  

Сист. No: 60763

- 180 -

ЗВ/Ч820(73)/Б21 

Балдачи, Дейвид

   Забравените : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Веселин Лаптев . - София : Обсидиан, 2013 . - 447 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Forgotten / David Baldacci

   ISBN 978-954-769-331-9 

  

Сист. No: 60535

- 181 -

ЗВ/Ч820(73)/Б28 

Батуман, Елиф

   Изстъпления : Приключения с руските книги и с хората, които ги четат / Елиф Батуман ; Прев. от англ. Красимир Желязков . - София : Ciela, 2013 . - 306 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The Possessed : Adventures with Russian books and the people who read them / Elif Batuman. - Библиогр. с. 302-305

   ISBN 978-954-28-1359-0 

  

Сист. No: 60528

- 182 -

ЗВ/Ч820(73)/Г82 

Грийн, Джон

   Къде си, Аляска? / Джон Грийн ; Прев. [от англ.] Александър Маринов . - София : Егмонт България, 2013 . - 238с. ; 21см

   Ориг. загл. Looking for Alaska / John Green

   ISBN 978-954-27-0961-9 

  

Сист. No: 60571

- 183 -

ЗВ/Ч850/Е43, Ч1/Ч/Е43ЗВ/Ч850/Е43; Ч1/Ч/Е43

Еко, Умберто

   Да сътворим врага и други писания по случайни поводи : [Есета] / Умберто Еко ; [Прев. от итал. Габриела Големанска] . - София : Бард, 2013 . - 208 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Costruire il nemico e altri scritti occasionali / Umberto Eco

   ISBN 978-954-655-407-9 

  

Сист. No: 60536

- 184 -

ЗВ/Ч882/М31 

Маринина, Александра

   Живот след живота : Роман / Александра Маринина ; Прев. от рус. Здравка Петрова . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 400 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Жизнь после жизни / Александра Маринина. - Александра Маринина - псевд. на Марина Анатолиевна Алексеева

   ISBN 978-954-26-1229-2 

  

Сист. No: 52893

- 185 -

ЗВ/Ч-1/М53 

Мизгулин, Дмитрий

   Дъждовен ден : Избрана лирика / Дмитрий Мизгулин ; Прев. от рус. ез. Елена Алекова . - Варна : Данграфик, 2013 . - 144 с. ; 16 см

   

   ISBN 978-954-9418-68-2 

  

Сист. No: 60737

- 186 -

ЗВ/Ч820(73)/Р82 

Ролинс, Джеймс и др.

   Кървавото евангелие / Джеймс Ролинс, Ребека Кантрел ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - София : Бард, 2013 . - 588 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Ориг. загл.: The blood gospel / James Rollins, Rebecca Cantrell. - Ребека Кантрел - псевд. на Bekka Black

   ISBN 978-954-655-376-8 

  

Сист. No: 60704

- 187 -

ЗВ/Ч894.35/Ш41 

Шафак, Елиф

   Дворецът на бълхите : [Роман] / Елиф Шафак ; [Прев. от тур. ез. Алина Караханова] . - София : Егмонт България, 2013 . - 367с. ; 23 см

   Ориг. загл. Bit Palas / Elif Shafak. - Загл. на англ. ез. The flea Palace. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-27-0939-8 

  

Сист. No: 60523

- 188 -

ЗВ/Ч894.35/Ш41 

Шафак, Елиф

   Светецът на неизбежната лудост : [Роман] / Елиф Шафак ; Прев. от англ. Красимира Абаджиева . - София : Егмонт България, 2013 . - 303 с. ; 23 см

   Ориг. загл. The Saint of Incipient Insanities / Elif Shafak.

   ISBN 978-954-27-1079-0 

  

Сист. No: 60538

- 189 -

ЗВ/Ч820(73)/А59 

Алън, Сара Адисън

   Изгубеното езеро / Сара Адисън Алън ; Прев. от англ. Емилия Карастойчева . - София : Ера, 2014 . - 279 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Lost Lake / Sarah Addison Allen

   ISBN 978-954-389-275-4 

  

Сист. No: 60575

- 190 -

ЗВ/Ч820/Г18 

Галбрейт, Робърт

   Зовът на кукувицата : [Роман] / Робърт Галбрейт ; Прев. от англ. Надя Баева . - София : Колибри, 2014 . - 456 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The cuckoo`s calling / Robert Galbraith

   ISBN 978-619-150-299-8 

  

Сист. No: 60570

- 191 -

ЗВ/Ч820(73)/Г82 

Грийн, Джон

   Хартиени градове / Джон Грийн ; Прев. от англ. Гергана Дечева . - София : Егмонт България, 2014 . - 320 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-1075-2 

  

Сист. No: 60572

- 192 -

ЗВ/Ч891.62/Е53 

Елис, Уолтър

   Конспирацията Караваджо : Роман / Уолтър Елис ; Прев. [от англ.] Емил Минчев . - [София] : Персей, 2014 . - 384 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-034-1 

  

Сист. No: 60560

- 193 -

ЗВ/Ч882/М31 

Маринина, Александра

   Бой на тигри : Роман / Александра Маринина ; Прев. от рус. Здравка Петрова . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 512 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Бой тигров в долине / Александра Маринина. - Александра Маринина - псевд. на Марина Анатолиевна Алексеева

   ISBN 978-954-26-1295-7 

  

Сист. No: 60578

- 194 -

I 1629 

Байрон, Джордж Гордън

   Kаин : Мистерия / Джордж Гордън Байрон ; Прев. от англ. Стоян Медникаров . - В. Търново : Елпис, [1993] . - 143 с. ; 17 см

   Ориг. загл. Cain

  

Сист. No: 60669

- 195 -

ЗВ/Ч840/Т86 

Троя, Анри

   Распутин : Роман / Анри Троая ; Прев. от фр. Албена Попова . - София : Рива, [2014] . - 199 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Raspoutine / Henri Troyat. - Възприета форма на името на авт. - Анри Троя. - Библиогр. с. 193-196

   ISBN 978-954-320-450-2 

  

Сист. No: 60780

- 196 -

ЗВ/Ч840/Т86 

Троя, Анри

   Петър Велики : Роман / Анри Троая ; Прев. от фр. Паисий Христов . - София : Рива, [2014] . - 343 с. : с портр., [8] л. : ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Pierre le Grand / Henri Troyat. - Съдържа и Хронология. - Възприета форма на името на авт. Анри Троя

   ISBN 978-954-320-449-6 

  

Сист. No: 60791

- 197 -

ЗВ/Ч820/G15 

Galsworthy, John

   The White Monkey / John Galsworthy . - London : Penguin books, 1967 . - 283 p. ; 18 cm . -  (Modern comedy ; 1. The Forsyte chronicles ; 4. Penguin books ; 2677)

   

  

Сист. No: 60687

- 198 -

ЗВ/Ч820/C56 

Selected stories by Agatha Christie  / Agatha Christie ; Состав. и предисл. Т. Шишкина ; Коммент. В. Короткий ; Худож. А. Скородумов . - Moscow : Progress publishers, 1976 . - 335 p. : ill. ; 17 cm

   

  

Сист. No: 60688

Криминални романи. Трилъри

- 199 -

ЗВ/Ч820(73)/Б21 

Балдачи, Дейвид

   Забравените : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Веселин Лаптев . - София : Обсидиан, 2013 . - 447 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Forgotten / David Baldacci

   ISBN 978-954-769-331-9 

  

Сист. No: 60535

- 200 -

ЗВ/Ч882/М31 

Маринина, Александра

   Живот след живота : Роман / Александра Маринина ; Прев. от рус. Здравка Петрова . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 400 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Жизнь после жизни / Александра Маринина. - Александра Маринина - псевд. на Марина Анатолиевна Алексеева

   ISBN 978-954-26-1229-2 

  

Сист. No: 52893

Фантастика и фентъзи

- 201 -

ЗВ/Ч820(73)/Г23 

Гарсия, Ками и др.

   Прелестни създания / Ками Гарсия, Маргарет Стоъл ; Прев. Паулина Мичева . - София : Кръгозор, 2010 . - 415 с. ; 21 см . -  (Хроники на чародейците ; Кн. 1)

   Ориг. загл. Beautiful Creatures / Kami Garcia, Margaret Stohl

   ISBN 978-954-771-230-0 

  

Сист. No: 60539

Българска художествена литература

- 202 -

ЗВ/Б/Г48 

ГИМНАЗИЯ с преподаване на немски език "Гьоте". Клуб "Млад поет". Бургас

   Пролетни крила : Сборник : Стихотворения, разкази, есета /  Състав. Ирина Ненова . - Бургас : Либра Скорп, 2012 . - 48 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-471-156-6 

  

Сист. No: 60604

- 203 -

ЗВ/Б-2/П76 

Попов, Филип

   Победител : Литературен сценарий / Филип Попов . - София : Сладко солено 21 век, 2012 . - 160 с. ; 20 см

   Филип Попов - псевд. на Филип Петров Филипов

   ISBN 978-954-92165-7-8 

  

Сист. No: 60461

- 204 -

ЗВ/Б-2/П76 

Попов, Филип

   Поезия ; "Глупачето" : Литературен сценарий / Филип Попов . - София : Сладко солено 21 век, 2012 . - 152 с. ; 20 см

   Филип Попов - псевд. на Филип Петров Филипов

   ISBN 978-954-92165-6-1 

  

Сист. No: 60462

- 205 -

ЗВ/Б/Ш50 

Шекерджийски, Емил Моис

   Дума, дадена на свободата : Избрани творби / Емил Шекерджийски . - София : Никола Вапцаров ; Тип-топ прес, 2012 . - 96 с. : с ил. ; 20 см . -  (Библ. Простреляният Пегас ; 4 ; Библ. НЧ Емил Шекерджийски-1919 ; 5)

   Изд. на Нар. ч-ще Емил Шекерджийски

   ISBN 978-954-723-090-3 

  

Сист. No: 60605

- 206 -

ЗВ/Б-1/Д62, К/82/Д62ЗВ/Б-1/Д62; К/82/Д62

Иван Динков представен от Никола Иванов  : Литературна студия, подбрани стихотворения, подбрано от "Почит към литературата" / Иван Динков ; Предг. и състав. Никола Иванов . - София : Просвета, 2013 (София : Монт) . - 156 с. ; 21 см . -  (Личен избор)

   Пълното име на авт. е Иван Динков Иванов. - Съдържа и Изтъкан от поезия и болка : Лит. студия / Никола Иванов ; Биогр. бележки. - Библиогр. с. 154-155

   ISBN 978-954-01-2827-6 

  

Сист. No: 60785

- 207 -

ЗВ/Б-2/П76 

Попов, Филип

   Една нощ без сбогом : Септември 1923 : [Литературен сценарий] / Филип Попов . - София : Сладко солено 21 век, 2013 . - 107 с. ; 20 см

   Филип Попов - псевд. на Филип Петров Филипов

   ISBN 978-954-92165-8-5 

  

Сист. No: 60460

Съвременна българска проза

- 208 -

ЗВ/Б/Г22 

Ганчев, Георги Петков

   Несбъдната нежност : Роман / Георги Ганчев . - [Пазарджик] : Ган, 1993 . - 127 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8518-01-5 

  

Сист. No: 60691

- 209 -

ЗВ/Б/Б25 

Банков, Банко Петков

   Банална грешка : Роман / Банко П. Банков . - София : Корпорация Развитие КДА, 2000 . - 192 с. ; 20 см

   Отличен с Поощрение във Втория конкурс Развитие

   ISBN 954-9612-12-0 

  

Сист. No: 60730

- 210 -

ЗВ/Б/Р12 

Радев, Коста Христов

   Лунни конници : Роман / Коста Радев . - София : Корпорация Развитие КДА, 2000 . - 200 с. ; 20 см

   Отличен с Голямата награда в Третия конкурс "Развитие"

   ISBN 954-9612-13-9 

  

Сист. No: 60723

- 211 -

ЗВ/Б/Д15 

Дамянов, Марин Дамянов

   Казусът Рози : Роман / Марин Дамянов . - София : Корпорация Развитие КДА, 2001 . - 159 с. ; 20 см

   Специална награда в Четвъртия конкурс "Развитие"

   ISBN 954-9612-17-1 

  

Сист. No: 60729

- 212 -

ЗВ/Б/Ч-97 

Чухов, Петър Любомиров

   Снежни човеци : Роман / Петър Чухов . - София : Корпорация Развитие КДА, 2003 . - 103 с. ; 20 см

   Специална награда в Петия литературен конкурс "Развитие"

   ISBN 954-9612-20-1 

  

Сист. No: 60721

- 213 -

ЗВ/Б/Д39 

Делян, Димитър

   Царство и страдание на българите : Роман / Димитър Делян . - София : Фонд. Развитие, 2005 . - 319 с. : с ил., портр. ; 24 см

   Димитър Делян - псевд. на Димитър Константинов Кръстев. - Съдържа и Ил булгаро : Из ръкоп. на библиотекаря-монах от манастира Санта Мария ин Трестевере в Рим

   ISBN 954-91748-2-4 

  

Сист. No: 60703

- 214 -

ЗВ/Б/К37 

Карауланов, Георги Колев

   Зърно и плява : Спомени и размисли / Георги Карауланов ; Ред., предг. Цанко Живков . - София : Зора, 2006 . - 216 с. ; 19 см . -  (Библиотека Зора)

   

   ISBN 954-9741-06 

  

Сист. No: 60746

- 215 -

ЗВ/Б/К90 

Кристъл, Силвия

   Аферата Шекспир / Силвия Кристъл . - София : Ciela, 2007 . - 599 с. ; 21 см

   Силвия Кристъл - псевд. на бълг. авт.

   ISBN 978-954-28-0148-1 

  

Сист. No: 60529

- 216 -

ЗВ/Б/Ю34 

Юрукова, Кристин Стоянова

   Планът на Париж / Кристин Юрукова . - София : Фонд. Развитие ХХІ, 2007 . - 304 с. ; 19 см

   Пълното име на авт. е Кристин Стоянова Юрукова-Майер. - Кн. е с награда за нов български роман 2007

   ISBN 978-954-91748-3-0 

  

Сист. No: 60716

- 217 -

ЗВ/Б/М74 

Михайлова, Надя

   Миражи : Роман / Надя Михайлова . - София : Българска книжница, 2009 . - 284 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-380-122-0 

  

Сист. No: 60747

- 218 -

ЗВ/Б/Б17 

Бакърджиев, Стефан Иванов

   Ex oriente lux : Фердинанд и мечтата за Константинопол / Стефан Бакърджиев . - [София] : Фонд. Развитие ХХІ, 2010 . - 512 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-91748-5-4 

  

Сист. No: 60731

- 219 -

ЗВ/Б/К92 

Кръстев, Емил Кирилов

   Сянката : Сбъдната мечта / Емил Кръстев . - София : Гея -Либрис, 2010 . - 208 с. ; 20 см

   Кн. 3 от трилогията "Някога - На ръба - Сега". - Подзагл. означено в библиогр. каре

   ISBN 978-954-300-105-7 

  

Сист. No: 60608

- 220 -

Авт/Б/В69 

Владиков, Борислав Янков

   Докато плачат лозите : [Една книга на Борислав Владиков] / Борислав Владиков . - Благоевград : Бон, 2011 . - 264 с. ; 20 см

   Съдържа и Другите за него : [Една книга за Борислав Владиков]

   ISBN 978-954-395-071-3 

  

Сист. No: 60602

- 221 -

ЗВ/Б/К92 

Кръстев, Емил Кирилов

   Макиаж : Революция / Емил Кръстев . - София : Гея -Либрис, 2011 . - 132 с. ; 20 см

   Кн. 2 от трилогията "Някога - На ръба - Сега". - Подзагл. означено в библиогр. каре

   ISBN 978-954-300-109-5 

  

Сист. No: 60610

- 222 -

22725 

Несбъднати светове  : Сборник научно-фантастични разкази от български писатели /  Състав. Георги Недялков . - София : Георги Недялков, 2011 (София : Булгед) . - 160 с. : с ил. ; 20 см

   Включва 17 авт. - Съдържа и Научно-фантастични разкази в картинки. - Състав. отбелязан на гърба на предзагл. с. - Библиогр. с. 157-158

  

Сист. No: 60454

- 223 -

ЗВ/Б/К92 

Кръстев, Емил Кирилов

   Плацента : Светло бъдеще / Емил Кръстев . - София : Гея -Либрис, 2012 . - 184 с. ; 20 см

   Кн. 1 от трилогията "Някога - На ръба - Сега". - Подзагл. означено в библиогр. каре

   ISBN 978-954-300-115-6 

  

Сист. No: 60609

- 224 -

Д/Б/К92, ФД/Б/К92Д/Б/К92; ФД/Б/К92

Кръстева, Невена Венциславова

   Кукувицата : [По едноименната пиеса на Елин Рахнев] /  [Адапт. Невена Дишлиева-Кръстева] ; Ил. Андрей Кулев, Ася Кованова] . - София : ICU, 2012 . - [40] с. : с цв. ил. ; 20Х20 см

   Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Възприета форма на името на адапт. е Невена Венциславова Кръстева

   ISBN 978-954-92864-5-8 

  

Сист. No: 60559

- 225 -

ЗВ/Б/Р12 

Радева, Ан

   Строително разрешение или Една жена на 52 : Роман / Ан Радева . - София : Рива, 2012 . - 340 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-320-404-5 

  

Сист. No: 40262

- 226 -

ЗВ/Б/Б27 

Басарини, Симеон Георгиев

   Големият заговор срещу България : Публицистика / Симеон Басарини . - София : Амадеус Принт, 2013 . - 80 с. ; 21 см

   Съдържа и Издадени книги и Нови заглавия

   ISBN 978-954-9897-35-7 

  

Сист. No: 60712

- 227 -

ЗВ/Б/Б27 

Басарини, Симеон Георгиев

   Слава на забравените : Разкази и новели / Симеон Басарини . - София : Амадеус Принт, 2013 . - 84 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа и Издадени книги и Нови заглавия

   ISBN 978-954-9897-38-8 

  

Сист. No: 60714

- 228 -

ЗВ/Б/Б59, К/82/Б59ЗВ/Б/Б59; К/82/Б59

Бойрикова, Мариана Андреева

   Липсваща стая / Мариана Бойрикова ; Ред. Александър Попов . - Пазарджик : Нитос Дизайн, 2013 . - 220 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92992-2-9 

  

Сист. No: 60477

- 229 -

ЗВ/Б/В53 

Вешим, Михаил

   Руският съсед : Роман / Михаил Вешим . - София : Ciela, 2013 . - 252 с. ; 21 см

   Истинско/пълно име на авт. Михаил Георгиев Мишев

   ISBN 978-954-28-1322-4 

  

Сист. No: 60534

- 230 -

ЗВ/Б/Г70 

Господинов, Георги

   И всичко стана луна : Разкази / Георги Господинов . - Пловдив : Жанет 45, 2013 . - 166 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Георги Господинов Георгиев

   ISBN 978-954-491-945-0 

  

Сист. No: 60544

- 231 -

ЗВ/Б/М79 

Могилска, Иванка

   Внезапни улици : Роман / Иванка Могилска . - Пловдив : Жанет 45, 2013 . - 287 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-491-984-9 

  

Сист. No: 60549

- 232 -

ЗВ/Б/П76 

Попов, Алек Василев

   Сестри Палавееви в бурята на историята / Алек Попов . - София : Сиела, 2013 . - 308 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-1285-2 

  

Сист. No: 60577

- 233 -

ЗВ/Б/Т53 

Терзийски, Калин Николов

   Любовта на 45-годишния мъж : Роман / Калин Терзийски ; Ред. Мира Баджева . - София : Сиела, 2013 . - 356 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1386-6 

  

Сист. No: 60494

- 234 -

ЗВ/Б/Ч-35, К/82/Ч-35ЗВ/Б/Ч-35; К/82/Ч-35

Чардакова, Нонка Нешова

   Трудна жътва : Проза / Нонка Чардакова ; Ред. Мария Гюзелева ; Худож. Нистор Хаинов . - [Панагюрище] : Раум, 2013 . - 46 с., 8 л. : с ил. ; 20 см

   

  

Сист. No: 60496

- 235 -

ЗВ/Б/Р61, К/82/Р61ЗВ/Б/Р61; К/82/Р61

Риков, Васил Стефанов

   Целувка за лека нощ : Разкази / Васил Риков . - София : Българска книжница, 2014 . - 124 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-380-297-5 

  

Сист. No: 60472

Съвременна българска поезия

- 236 -

ЗВ/Б-1/Б27 

Басарини, Симеон Георгиев

   Жадни ветрове : Стихотворения / Симеон Г. Басарини . - София : Бълг. писател, 1998 . - 55 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-443-303-1 

  

Сист. No: 60741

- 237 -

ЗВ/Б-1/Х93 

Хука-Вълкова, Евгения

   А другото е всичко суета... : Стихове / Евгения Хука-Вълкова ; Худож. Раиса Вълкова . - София : Пандора Прим, 2005 . - 40 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-634-016-2 

  

Сист. No: 60644

- 238 -

ЗВ/Б-1/К13 

Кадийски, Кирил

   Поезия / Кирил Кадийски ; Прев. [на фр. ез.] Силвия Вагенщайн . - София : Нов Златорог, 2006 . - 545 с. ; 16 см . -  (Ars poetica europea XX)

   Кор. загл. Poemes. - Съдържа и През погледа на другите ; Curriculum vitae

   ISBN 978-954-492-216-0 

  

Сист. No: 60749

- 239 -

ЗВ/Б-1/Х93 

Хука-Вълкова, Евгения

   Вълнуват ме човешките съдби : Лирика / Евгения Хука-Вълкова ; Худож. Евгения Хука-Вълкова . - София : Таурус адвертайзинг, 2007 . - 54 с. : с ил. ; 21 см

   

  

Сист. No: 60645

- 240 -

ЗВ/Б-1/Б27 

Басарини, Симеон Георгиев

   Memento mory : Стихотворения / Симеон Басарини . - София : Рал-Колобър, 2008 . - 83 с. ; 20 см

   Съдържа и Един прокуден поет ; Кой е Симеон Г. Басарини / Любомир Андреев ; Другите за него и неговата поезия

   ISBN 978-954-9400-60-1 

  

Сист. No: 60742

- 241 -

ЗВ/Б-1/Ч-35, К/82/Ч-35ЗВ/Б-1/Ч-35; К/82/Ч-35

Чардакова, Нонка Нешова

   Не бързай, време : Стихове / Нонка Чардакова ; Ред. Мария Гюзелева . - [Панагюрище] : Раум, 2011 . - 63с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 60498

- 242 -

Авт/Б-1/Е49 

Еленков, Лъчезар

   Звездно писмо : Поема / Лъчезар Еленков . - София : Wini 1837, 2012 . - 16 с. ; 21 см

   Пълно име на авт. Лъчезар Еленков Георгиев. - Съдържа и На вселена аз приличам / Матей Шопкин ; Кратки биогр. данни за авт.

   ISBN 978-954-9437-35-5 

  

Сист. No: 60603

- 243 -

Авт/Б-1/М61 

Милов, Димитър Михайлов

   Благовещение : Лирика / Димитър Милов ; Ил. Георги Трифонов . - София : Фонд. Читалище-1870, 2012 . - 56 с. : с ил. ; 21 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-9508-10-9 

  

Сист. No: 60601

- 244 -

ЗВ/Б-1/Х93 

Хука-Вълкова, Евгения

   Непокорни стихове : Лирика / Евгения Хука-Вълкова ; Худож. Нено Александров . - Пловдив : Полиграф Комерс, 2012 . - 48 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-91865-2-9 

  

Сист. No: 60643

- 245 -

ЗВ/Б-1/В17, К/82/В17ЗВ/Б-1/В17; К/82/В17

Ваклев, Костадин Георгиев

   Моето село : Избрани стихотворения / Костадин Ваклев ; Ред. Атанас Методиев Икономов . - Пазарджик : Първа частна печатница, 2013 . - 112 с. : с ил. ; 20 см

   На кор. и загл. с. означено Кн. 21

  

Сист. No: 60475

- 246 -

ЗВ/Б-1/Д77 

Донева, Мария

   Заекът и неговата мечта : Поема за живота / [Мария Донева] ; [Ил. Мила Попнеделева-Генова] . - Пловдив : Жанет 45, 2013 . - 40 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-491-912-2 

  

Сист. No: 60545

- 247 -

ЗВ/Б-1/Д77 

Донева, Мария

   Шепа лъскави череши : Стихотворения / Мария Донева . - Пловдив : Жанет 45, 2013 . - 96 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-983-2 

  

Сист. No: 60546

- 248 -

ЗВ/Б-1/Н21, К/82/Н21ЗВ/Б-1/Н21; К/82/Н21

Нанова, Теодора

   Нещо в мен вали... : Стихове / Теодора Нанова ; Ил. Теодора Нанова ; Ред. Цветанка Убинова . - [София] : Партнер БГ, 2013 . - 58 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92184-9-7 

  

Сист. No: 60650

- 249 -

ЗВ/Б-1/П47, К/82/П47ЗВ/Б-1/П47; К/82/П47

Петров, Борислав

   Живот / Борислав Петров . - Пазарджик : Беллопринт, 2013 . - 48 с. ; 20 см

   Съдържа и Българската литература трябва да спре да се гуши в юргана си : Интервю на С. Венчева с Б. Петров

   ISBN 978-954-684-354-8 

  

Сист. No: 60473

- 250 -

ЗВ/Б-1/Р92 

Рупел, Емил

   Животът продължава : Избрано : Лирика и сатира / Емил Рупел ; Худож. Таня Рупел-Тера . - София : Фльорир, 2013 . - 96 с. : с ил. ; 17 см

   Емил Рупел - псевд. на Емил Иванов Кестебеков

   ISBN 978-954-410-028-5 

  

Сист. No: 60751

- 251 -

ЗВ/Б/Б33, К/82/Б33ЗВ/Б/Б33; К/82/Б33

Бел, Джулия

   Странна жена : Избрани произведения / Джулия Бел . - София : Фондация Буквите, 2014 . - 100 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-154-025-9 

  

Сист. No: 60568

- 252 -

ЗВ/Б-1/Б68, К/82/Б68ЗВ/Б-1/Б68; К/82/Б68

Босилина, Йорданка

   Листопад и възход : Стихове / Йорданка Босилина ; Ред. Спаска Петрова . - Пазарджик : Барич и Сие, 2014 . - 128 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8215-68-8 

  

Сист. No: 60649

Художествена литература за деца и юноши

- 253 -

ФД/Б/Е53 

Елин Пелин

   Ян Бибиян ; Ян Бибиян на Луната : [Романи за деца] / Елин Пелин ; Ил. Минчо Никифоров . - София : Пан, 2005 . - 286 с. : с ил. ; 20 см . -  (Вечните детски романи ; 25)

   

   ISBN 954-657-286-1 

  

Сист. No: 56121

- 254 -

ФД/Б/Б92 

Български народни приказки  : Кн. 1- . - Варна : Славена, 2006- . - 23 см

   

   Кн. 4 /  Преразк. свободно от  Катерина Милушева ; Ил.  Катерина Милушева . - 2007 . - 64 с. : с цв. ил.

   Съдържа: Нероден Петко ; Старите хора ; Момче и вятър ; Човекът, змията и лисицата ; Речи, чекръче ; Камъкът и коларите

   ISBN 978-954-579-627-2 

  

Сист. No: 60764

- 255 -

Д/Ч820/А65, ФД/Ч820/А65Д/Ч820/А65; ФД/Ч820/А65

Андерсън, Сорел

   Непохватковците забъркват каша / Сорел Андерсън ; Ил. Никола Слейтър ; [Прев. Цветелина Велчева] . - София : Прес, 2012 . - 208 с. : с ил. ; 19 см . -  (Непохватковците)

   Ориг. загл. The clumsies make a mess / Sorrel Anderson. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с

   ISBN 978-954-308-326-8 

  

Сист. No: 60540

- 256 -

Д/Б/А78 

Апостолова, Божана Георгиева

   Малката Божана в деня на боклуците / Божана Апостолова ; Нарисува Костадин Костадинов . - Пловдив : Жанет 45, 2012 . - [68] с. : с цв. ил. ; 24Х25 см . -  ([Малката Божана ; 2])

   Пълното име на авт. е Божана Георгиева Апостолова-Пейкова

   ISBN 978-954-491-8737-8 

  

Сист. No: 60557

- 257 -

Д/Б/Д95, ФД/Б/Д95Д/Б/Д95; ФД/Б/Д95

Дългъчева, Мая Георгиева

   Приказки от Оная гора / Мая Дългъчева ; Ил. Петър Станимиров . - Пловдив : Жанет 45, 2012 . - 64 с. : с цв. ил. ; 28Х26

   

   ISBN 978-954-491-885-9 

  

Сист. No: 60553

- 258 -

Д/Б/К92, ФД/Б/К92Д/Б/К92; ФД/Б/К92

Кръстева, Невена Венциславова

   Кукувицата : [По едноименната пиеса на Елин Рахнев] /  [Адапт. Невена Дишлиева-Кръстева] ; Ил. Андрей Кулев, Ася Кованова] . - София : ICU, 2012 . - [40] с. : с цв. ил. ; 20Х20 см

   Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Възприета форма на името на адапт. е Невена Венциславова Кръстева

   ISBN 978-954-92864-5-8 

  

Сист. No: 60559

- 259 -

Д/Ч820/А65, ФД/Ч820/А65Д/Ч820/А65; ФД/Ч820/А65

Андерсън, Сорел

   Непохватковците забъркват каша на морето / Сорел Андерсън ; Ил. Никола Слейтър . - София : Прес, 2013 . - 208 с. : с ил. ; 19 см . -  (Непохватковците)

   Ориг. загл. The clumsies make a mess of the seaside / Sorrel Anderson. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с

   ISBN 978-954-308-337-4 

  

Сист. No: 60541

- 260 -

Д/Б/А78 

Апостолова, Божана Георгиева

   Малката Божана в магазин за смехорийки / Божана Апостолова ; Нарисува Костадин Костадинов . - Пловдив : Жанет 45, 2013 . - [68] с. : с цв. ил. ; 24Х25 см . -  ([Малката Божана ; 4])

   Пълното име на авт. е Божана Георгиева Апостолова-Пейкова

   ISBN 978-954-491-926-9 

  

Сист. No: 60555

- 261 -

Д/Б/А78 

Апостолова, Божана Георгиева

   Малката Божана в подводния свят / Божана Апостолова ; Нарисува Костадин Костадинов . - Пловдив : Жанет 45, 2013 . - [68] с. : с цв. ил. ; 24Х25 см . -  ([Малката Божана ; 3])

   Пълното име на авт. е Божана Георгиева Апостолова-Пейкова

   ISBN 978-954-491-907-8 

  

Сист. No: 60556

- 262 -

Д/Б/А78 

Апостолова, Божана Георгиева

   Малката Божана и чудовището Тъмп / Божана Апостолова ; Нарисува Костадин Костадинов . - Пловдив : Жанет 45, 2013 . - [68] с. : с цв. ил. ; 24Х25 см . -  ([Малката Божана ; 5])

   Пълното име на авт. е Божана Георгиева Апостолова-Пейкова

   ISBN 978-954-491-938-2 

  

Сист. No: 60558

- 263 -

Д/Б/Д93, ФД/Б/Д93Д/Б/Д93; ФД/Б/Д93

Дучева, Анета

   Лунната люлка : Приказки за деца / Анета Дучева ; Худож. Иван Богоев . - Пловдив : Жанет 45, 2013 . - 72 с. : с цв. ил. ; 22Х28 см

   

   ISBN 978-954-491-974-0 

  

Сист. No: 60554

- 264 -

Д/Ч882/К75, ФД/Ч882/К75Д/Ч882/К75; ФД/Ч882/К75

Козлов, Сергей

   Момчето без шпага ; Бекар : Повести / Сергей Козлов ; Прев. от рус. ез. Даниела Василева . - Варна : Данграфик, 2013 . - 288 с. ; 17 см

   

   ISBN 978-954-9418-67-5 

  

Сист. No: 60702

- 265 -

Д/Б/М57, К/82/М57, ФД/Б/М57К/82/М57; Д/Б/М57; ФД/Б/М57

Милева, Донка Пенчева

   Коледна магия / Донка Милева ; Ил. Стойка Гидикова . - Пазарджик : Барич и Сие, 2013 . - 24 с. : с ил. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-8215-67-1 

  

Сист. No: 60566

- 266 -

Д/Б/М76, ФД/Б/М76Д/Б/М76; ФД/Б/М76

Михова-Пеева, Радостина Николова

   Приключенията на мотовете : Ч. 1- / Радостина Николова Михова-Пеева ; Ил. Мелина-Елина Бондокова . - [София] : Мотове, 2013 . - 21 см

   

   Ч. 1 . - 2013 . - 95 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-619-90131-1-3 

  

Сист. No: 60773

- 267 -

Д/Ч820(73)/Р67, ФД/Ч820(73)/Р67Д/Ч820(73)/Р67; ФД/Ч820(73)/Р67

Риърдън, Рик

   Домът на Хадес / Рик Риърдън ; Прев. от англ. Александър Драганов . - София : Егмонт, 2013 . - 591 с. ; 20 см . -  (Героите на Олимп ; Кн. 4)

   Ориг. загл. The House of Hades / Rick Riordan

   ISBN 978-954-27-1062-2 

  

Сист. No: 60516

- 268 -

Д/Б/Т80 

Траянова, Биляна

   Хариша и тайните кръгове / Биляна Траянова ; Фотогр. Александър Нишков, Цветан Игнатовски ; Рис. Валери-Михаил Белчински ; Дизайн Александър Нишков, Илияна Попова . - София : Арт Уинар, 2013 . - 67 с. : с цв. ил. ; 24Х22 см . -  (Хариша ; Епизод 4)

   Съдържа и Бележки на изследователя, Речник

   ISBN 978-619-7032-06-2 

  

Сист. No: 60515

- 269 -

Д/Б/Я54, ФД/Б/Я54Д/Б/Я54; ФД/Б/Я54

Янева, Моника

   Лили във фермата : Поема за деца / Моника Янева ; Худож. Белла Волен . - Пловдив : Жанет 45, 2013 . - [20] с. : с цв. ил. ; 30 см

   Ил. известна като Белла Волен Николаева.

   ISBN 978-954-491-963-4 

  

Сист. No: 60551

- 270 -

Д/Ч820(73)/В11, ФД/Ч820(73)/В11Д/Ч820(73)/В11; ФД/Ч820(73)/В11

В моя свят  / Walt Disney ; Прев. [от англ.] Ния Спасова . - София : Егмонт България, 2014 . - 160 с., 4 л. : цв. ил. ; 19 см . -  (Disney. Violetta)

   

   ISBN 978-954-27-1050-9 

  

Сист. No: 60776

- 271 -

Д/Ч830/К69, ФД/Ч830/К69Д/Ч830/К69; ФД/Ч830/К69

Книстер

   Лили Чудото и трудният драконов изпит на Хектор / Книстер ; Прев. [от нем.] Марина Михова ; Ил. Биргит Рийгер . - София : A and T Publ., 2014 . - 123 с. : с ил. ; 21 см

   Името на ил. в кн. - Birgit Rieger. - В кн. означено 20

   ISBN 978-619-7106-10-7 

  

Сист. No: 60790

- 272 -

Д/Ч830/К69, ФД/Д830/К69Д/Ч830/К69; ФД/Д830/К69

Книстер

   Лили Чудото в страната на лилипутите / Книстер ; Прев. [от нем.] Марина Михова ; Ил. Биргит Рийгер . - София : A and T Publ., 2014 . - 117 с. : с ил. ; 21 см

   Името на ил. в кн. - Birgit Rieger. - В кн. означено 19

   ISBN 978-616-7106-09-1 

  

Сист. No: 60792

- 273 -

Д/Ч820/899/М72, ФД/Ч820/899/М72Д/Ч820/899/М72; ФД/Ч820/899/М72

Митове за сътворението от цял свят  /  Състав. Младен Цветанов Влашки . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 128 с. : с ил. ; 20 см . -  (Златно перо. Детско-юношеска класика)

   Библиогр. с. 126

   ISBN 978-954-26-1279-7 

  

Сист. No: 60787

- 274 -

Д/Ч850/С76, ФД/Ч850/С76Д/Ч850/С76; ФД/Ч850/С76

Стивънсън, Стийв

   Престъпление в Айфеловата кула / Стийв Стивънсън ; Текст Марио Паскуалото ; Ил. Стефано Туркони ; Прев. [от итал.] Евдокия Светозарова Златарова . - София : Фют, 2014 . - 103 с. : с ил. ; 20 см . -  (Детективите Агата и Лари ; 5)

   

   ISBN 978-954-625-912-7 

  

Сист. No: 60779

- 275 -

Д/Ч850/С76, ФД/Ч850/С76Д/Ч850/С76; ФД/Ч850/С76

Стивънсън, Стийв

   Обир край Ниагарския водопад / Стийв Стивънсън ; Текст Марио Паскуалото ; Ил. Стефано Туркони ; Прев. [от итал.] Евдокия Светозарова Златарова . - София : Фют, 2014 . - 111 с. : с ил. ; 20 см . -  (Детективите Агата и Лари ; 4)

   

   ISBN 978-954-625-903-5 

  

Сист. No: 60782

- 276 -

Д/Ч820(73)/К54, ФД/Ч820(73)/К54Д/Ч820(73)/К54; ФД/Ч820(73)/К54

Кини, Джеф

   Дневникът на един дръндьо : Грозната истина / Джеф Кини ; Прев. [от англ.] Михаил Балабанов . - София : Дуо Дизайн, [2013] . - 218 с. : с ил. ; 21 см

   Ориг. загл. Diary of a wimpy kid : The Ugly Truth / Jeff Kinney. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - На гърба на кн. означено 5

   ISBN 978-954-8396-58-5 

  

Сист. No: 60530

- 277 -

Д/Ч820(73)/К54, ФД/Ч820(73)/К54Д/Ч820(73)/К54; ФД/Ч820(73)/К54

Кини, Джеф

   Дръндьото : Направи-си-сам книга / Джеф Кини ; Прев. [от англ.] Михаил Балабанов . - София : Дуо Дизайн, [2014] . - 218 с. : с ил. ; 21 см

   Ориг. загл. The Wimpy Kid : Do-it-Yourself Book / Jeff Kinney. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-8396-59-2 

  

Сист. No: 60783

Отраслова литература за деца и юноши

- 278 -

ДЧ/39/Д93, ФДЧ/39/Д93 

Дунаева, Ю. А.

   Дракони и легенди : В помощ на ученика /  Текст Ю. А. Дунаева ; Ил. Т. Канивец ; Прев. А. Качин . - София : Златното пате, 2012 . - 96 с. : с цв. ил. ; 25 см . -  (Опознай света)

   Авт. отбелязани в библиогр. каре

   ISBN 978-954-431-781-2 

  

Сист. No: 60784

- 279 -

Д/087.5/Г83, ФД/087.5/Г83Д/087.5/Г83; ФД/087.5/Г83

Гримове за животни  /  Идеи и продуцент Панайот Цанев ; Грим Галина Хуриетчиева, Малина Несторова ; Худож. Златка Пентова ; Фотогр. Христо Кънчев . - София : Театър Пан, 2013 . - [6] л. : с цв. ил. ; 20Х21 см . -  (Super Hit Model - гримирай, изтрий и пак гримирай ; 4)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-147-1 

  

Сист. No: 60801

- 280 -

Д/087.5/Г83, ФД/087.5/Г83Д/087.5/Г83; ФД/087.5/Г83

Гримове за карнавал  /  Идеи и продуцент Панайот Цанев ; Грим Галина Хуриетчиева, Малина Несторова ; Фотогр. Христо Кънчев ; Худож. Златка Пентова . - София : Театър Пан, 2013 . - [6] л. : с цв. ил. ; 20Х21 см . -  (Super Hit Model - гримирай, изтрий и пак гримирай ; 2)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-148-8 

  

Сист. No: 60796

- 281 -

Д/087.5/Г83, ФД/087.5/Г83Д/087.5/Г83; ФД/087.5/Г83

Гримове за парти  /  Идеи и продуцент Панайот Цанев ; Грим Галина Хуриетчиева, Малина Несторова ; Фотогр. Христо Кънчев ; Худож. Златка Пентова . - София : Театър Пан, 2013 . - [6] л. : с цв. ил. ; 20Х21 см . -  (Super Hit Model - гримирай, изтрий и пак гримирай ; 1)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-049-8 

  

Сист. No: 60794

- 282 -

Д/087.5/Г83, ФД/087.5/Г83Д/087.5/Г83; ФД/087.5/Г83

Гримове за Хелоуин  /  Идеи и продуцент Панайот Цанев ; Грим Галина Хуриетчиева, Малина Несторова ; Фотогр. Христо Кънчев ; Худож. Златка Пентова . - София : Театър Пан, 2013 . - [6]. л. : с цв. ил. ; 20Х21 см . -  (Super Hit Model - гримирай, изтрий и пак гримирай ; 3)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-146-4 

  

Сист. No: 60799

- 283 -

Д/1/К15, ФД/1/К15Д/1/К15; ФД/1/К15

Как и защо се влюбваш?  : Само за момичета! : Съвети, идеи, тестове / Walt Disney ; Прев. [от англ.] Мария Петрова . - София : Егмонт България, 2014 . - 96 с. : с цв. ил. ; 18 см . -  (Disney. Violetta)

   

   ISBN 978-954-27-1119-3 

  

Сист. No: 60778

География

История

- 284 -

ЗВ/941/949/Р68, Ч1/93/99/Р68ЗВ/941/949/Р68; Ч1/93/99/Р68

Роб, Питър

   История на Индия / Питър Роб ; Прев. от англ. Боряна Камова . - София : Рива, 2006 . - 423 с. ; 21 см

   Ориг. загл. A history of India / Peter Robb. - Библиогр. с. 397-422

   ISBN 978-954-320-074-0 

  

Сист. No: 60532

- 285 -

ЗВ/930/С21, Ч1/93/99/С21ЗВ/930/С21; Ч1/93/99/С21

Сачев, Евгений Иванов

   Основни концепции на културономията : [Учебник] / Евгений Сачев . - София : Изд. къща Новата цивилизация, 2012 . - 144 с. : с портр. ; 20 см

   Библиогр. с.135-143

   ISBN 978-954-8365-66-6 

  

Сист. No: 60727

- 286 -

ЗВ/941/949/У44 

Уиър, Алисън

   Кралица Елизабет I : Триумфът / Алисън Уиър ; Прев. [от англ.] Стамен Стойчев . - [София] : Персей, 2013 . - 416 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Elizabeth the Queen / Alison Weir

   ISBN 978-619-161-002-0 

  

Сист. No: 60579

История на България

- 287 -

22726 

Митова-Ганева, Катя Цветанова

   Споменъ за Търново : Страници от следосвобожденската история на града / Катя Митова-Ганева ; Отг. ред. Мила Милчева . - [В. Търново] : Фабер, 2009 . - 528 с. : с ил. ; 25 см

   Съдържа и Калейдоскоп на паметта и познанието за най-българския град / Пламен Павлов

   ISBN 978-954-400-200-8 

  

Сист. No: 60452

- 288 -

22728 

Калинова, Евгения Иванова и др.

   Българските преходи 1939-2010 / Евгения Калинова, Искра Баева ; Под общ. ред. на Искра Баева . - 2. прераб. и доп. изд. . - [София] : Парадигма, 2010 . - 587 с. ; 24 см

   Пълното име на първата авт. е Евгения Иванова Калинова-Яйджиева. - Без сведение за 1. изд. - Съдържа и Кратки биографични бележки ; Някои статистически данни ; Хроника на важни събития. - Библиогр. с. 541-572 и под линия. - Именен показалец

   ISBN 978-954-326-034-8 

  

Сист. No: 60543

- 289 -

ЗВ/908Б/Б42, К/1/Б42ЗВ/908Б/Б42; К/1/Б42

Бечева-Кърджийска, Иванка Н.

   Карабунар : История, традции... и още нещо / Иванка Н. Бечева-Кърджийска . - Бургас : Балтика-2002, 2013 . - 72 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и Речник на непознатите думи ; Библиогр. с. 71-72

   ISBN 978-954-8040-79-2 

  

Сист. No: 60478

- 290 -

ЗВ/908Б/Д73, К/1/Д73ЗВ/908Б/Д73; К/1/Д73

Докосване до корените  : Из историята на с. Мало Конаре / Любен Дъбов и др ; Ред. Лилия Дъбова, Колинка Исова . - Варна : СТЕНО, 2013 . - 275 с. : с ил. ; 20 см

   Други авт.: З. Комсалов, М. Търкаланова, Т. Ненков, З. Пенова, С. Дъбов, С. Кр. Дъбов, П. Мишев, Д. Геров, Т. Ст. Коев, В. Дъбова, Ц. Комсалова

   ISBN 978-954-449-658-6 

  

Сист. No: 60479

- 291 -

ЗВ/941Б.084/088/И21, Ч1/941Б.088/И21ЗВ/941Б.084/088/И21; Ч1/941Б.088/И21

Иванов, Димитър Христов

   Кратка история на социалистическа България : Успехи и провали : 1944-1989 / Димитър Иванов . - София : Ciela, 2013 . - 328 с. : с ил. ; 23 см . -  (Historia incognita)

   Съдържа и Албум : Снимки / [Подб.] Димитър Иванов. - Библиогр. с. 255-268

   ISBN 978-954-28-1364-4 

  

Сист. No: 60520

- 292 -

С/941Б/С83 

Иван Стоянов  : Биобиблиография . - 2. прераб. и доп. изд . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 275 с. : с цв. портр. ; 20 см

   Изд. на Информ.-библ. отд. на Унив. библ. - ВТУ "Св. Кирил и Методий". - Съдържа и Показалец на публикациите на проф. дин Иван Стоянов ; Именен показалец

   ISBN 978-954-07-3661-7 

  

Сист. No: 60739

- 293 -

22745, ЗВ/941Б.084/.088/С6522745; ЗВ/941Б.084/.088/С65

Иванов, Димитър Христов

   Лидерът Стамболов / Димитър Иванов . - София : Ciela, 2014 . - 176 с., [92] л. : с факс., сн. ; 23 см . -  (Historia incognita)

   Съдържа и Стефан Стамболов - албум / Състав. Димитър Иванов, Милен Куманов. - Библиогр. с. 165-169 и под линия. - Именен показалец

   ISBN 978-954-28-1441-2 

  

Сист. No: 60788

- 294 -

ЗВ/908Б/П16, К/1/П16ЗВ/908Б/П16; К/1/П16

Пампов, Костадин Василев

   Легенда при Върха : Страници от историята на село Черногорово, Пазарджишко / Костадин Пампов ; Ред. Росен Малчев . - Пазарджик : Беллопринт, 2014 . - 64 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-684-360-9 

  

Сист. No: 60651

- 295 -

ЗВ/941Б.082/Л36 

Янков, Росен

   Предателите на Левски : Нови факти за 62-та фатални за Апостола дни : Фанете тогоз! / Росен Янков . - София : Труд, 2014 . - 232 с. : с ил., к., портр. ; 21 см . -  (Библиотека Разследвания на 168 часа ; [1])

   

   ISBN 978-954-398-343-8 

  

Сист. No: 60775

Пазарджишки автори - художествена литература

Пазарджишки автори - отраслова литература

- 296 -

ЗВ/908Б/Б72, К/1/Б72ЗВ/908Б/Б72; К/1/Б72

Бошуля  : Християнство : Черковище : Църква "Св. Успение Богородично" : Църковно настоятелство / Бойка Венчева и др . - Бошуля : Читалище "Просвета-1929", 2012 . - 53 с. : с ил. ; 21 см

   Кор. опис. - На кор. означено Ч. 2. - Други авт. : С. Йосифов, Й. Венчева, С. Стойкова, И. Генчева (отбелязана на с. 53)

  

Сист. No: 55623

Краеведска литература

- 297 -

ЗВ/908Б/П16, К/1/П16ЗВ/908Б/П16; К/1/П16

Пампов, Костадин Василев

   Легенда при Върха : Страници от историята на село Черногорово, Пазарджишко / Костадин Пампов ; Ред. Росен Малчев . - Пазарджик : Беллопринт, 2014 . - 64 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-684-360-9 

  

Сист. No: 60651


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиева, Красимира 188 
Абдола, Кадер 176 
Августин, Аврелий блажени 1 
Августин, Свети Аврелий 1 
Алгафари, Мадлен 84 
Алекова, Елена 185 
Александров, Александър 113 114 
Александров, Нено 244 
Александрова, Ивайла 222 
Алексеева, Марина Анатолиевна 184 200 
Алексиева, Бистра Петрова 121 125 
Алексиева-Райчева, Бистра Петрова 121 122 123 124 125 
Али, Робърт 163 
Алън, Сара Адисън 189 
Ангелов, Ангел 36 
Ангелов, Георги 40 
Ангелов, Георги Николов 40 
Ангелов, Павел 67 
Ангелов, Павел Ат. 67 
Андерсън, Сорел 255 259 
Андреев, Александър 161 
Андреев, Любомир 240 
Андреева, Людмила 20 21 22 
Андреева, Людмила Маринова 21 
Антокольского, П. Г. 160 
Апостолова, Божана 256 260 261 262 
Апостолова-Пейкова, Божана Георгиева 256 260 261 262 
Атанасова, Ирена 105 
Атанасова, Ирена Панайотова 105 
Атанасова, Сия 131 
Атева, М. 68 
Баджева, Мира 233 
Баева, Искра 25 30 31 288 
Баева, Искра Василева 25 30 31 288 
Баева, Надя 190 
Байрон, Джордж Гордън 194 
Бакалова, Веселина 34 
Бакалова, Виолета Людмилова 37 
Бакърджиев, Стефан 218 
Бакърджиев, Стефан Иванов 218 
Балабанов, Делчо 27 28 29 
Балабанов, Михаил 276 277 
Балабанова, Христина 52 
Балдачи, Дейвид 180 199 
Балев, Стефан 71 
Балкански, Тодор 120 
Балкански, Тодор Георгиев 120 
Бальзак, Оноре 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 
Бальзак, Оноре де 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 
Банков, Банко П. 209 
Банков, Банко Петков 209 
Бард, Кароли 50 
Басарини, Симеон 226 227 240 
Басарини, Симеон Г. 236 
Басарини, Симеон Георгиев 226 227 236 240 
Батуман, Елиф 181 
Бел, Джулия 251 
Белчински, Валери-Михаил 268 
Бенет, Пол 22 
Берберов, Тодор 162 
Беров, Тодор 16 
Беров, Тодор Колев 16 
Бечева-Кърджийска, Иванка Н. 289 
Благоева, Румяна Любомирова 126 
Бландиниер, Софи 109 
Бобев, Костадин 51 
Бобев, Костадин Кирилов 51 
Бобчев, Стефан Савов 13 
Богоев, Иван 263 
Боева, Лилия 67 
Боева, Лилия Ст. 67 
Божилов, Венцислав 186 
Божинов, Божидар 36 
Бойрикова, Мариана 228 
Бойрикова, Мариана Андреева 228 
Бондокова, Мелина-Елина 266 
Бонев, Иван 222 
Бончев (Димитър Христов Бончев), Архимандрит Атанасий 116 117 
Бончев, Атанасий архимандрит 116 117 
Бончев, Димитър Христов 116 117 
Бончева, Людмила Божанова 116 
Бончева-Божинова, Мариана Божанова 116 
Босилина, Йорданка 252 
Бош, Ендре 50 
Бошнакова], Десислава 94 
Бояджиева, Антония 67 
Бояджиева, Антония И. 67 
Боянов, Георги 45 52 
Бранкова, Мария 105 
Браун, Греъм 174 
Браун, Сандра 170 
Браунгарт, Майкъл 93 
Бръзицов, Христо Димитров 13 
Буров, Атанас Димитров 13 
Бърк, Лора Е. 20 
Бърнева, Елена Михайлова 121 122 123 124 125 
Бъчваров, Крум 174 
Бьоркхорст, Петер те 6 
Вагенщайн, Силвия 238 
Вазов, Борис Минчов 13 
Ваклев, Костадин 245 
Ваклев, Костадин Георгиев 245 
Валдес, Сое 175 
Вандова, Йорданка 49 
Ванкова, Звезда 40 
Василев, Атанас 45 52 
Василев, Васил Т. 49 
Василева, Даниела 264 
Василева, Кристин 166 
Василева, Мария 106 
Василева, Румяна 106 
Василева, София 112 
Ватова, Пенка Трифонова 128 
Великова, Елена 112 
Велинова, Вася 3 
Велкова-Градинарова, Диана 5 
Велчев, Велчо Тодоров 13 
Велчева], Цветелина 255 259 
Венев, Иван 80 
Венчева, Бойка 296 
Венчева, Бойка Атанасова 296 
Венчева, Йорданка 296 
Венчева, Стефка 249 
Вешим, Михаил 229 
Винокур, В. И. 154 
Вичева, Диляна 81 
Вичева, Диляна Вичева 81 
Владиков, Борислав 220 
Владиков, Борислав Янков 220 
Владимиров, Денчо 104 
Власаков, Стоян Николов 13 
Влашки, Младен Цветанов 273 
Воева, Венета 69 
Воева, Венета Янкова 69 
Волен, Белла 269 
Вуцов, Иван 113 
Вучева, Татяна 105 
Вълканова, Веселина 2 
Вълканова, Веселина Йорданова 2 
Вълкова, Раиса 237 
Вътев, Жельо 36 
Вътев, Жельо Вътев 36 
Гагова, Любина Борисова 126 
Гаджев, Николай 89 
Гаджев, Николай Георгиев 89 
Галбрейт, Робърт 190 
Ганчев, Георги 208 
Ганчев, Георги Петков 208 
Гарсия, Ками 171 201 
Генова, Ирина 112 
Генчева, Иванка 296 
Георгиев, Асен 6 
Георгиев, Георги Господинов 230 
Георгиев, Георги Йорданов 81 
Георгиев, Калин 92 103 
Георгиев, Лъчезар Еленков 242 
Георгиева, Елена 14 
Георгиева, Елена Иванова 14 
Георгиева, Искрена 70 
Георгиева, Милена 112 
Геров, Димитър 290 
Гершкович, Ю. 145 
Гецова, Биляна 100 
Гешанов, Христо 222 
Гешов, Иван Евстратиев 13 
Гибс, Майкъл Дж. 38 
Гидикова, Стойка 265 
Гиргинов, Антон 50 
Големанова, Силвия 168 
Големанска], Габриела 183 
Голиванова, Теодора 84 
Голман, Даниел 96 
Голман, Даниъл 96 
Горански, Мирна 50 
Господинов, Владислав 15 
Господинов, Владислав Динков 15 
Господинов, Георги 230 
Граматиков, Мартин 54 
Граматиков, Мартин Асенов 54 
Грамкоу, Хайке 50 
Грашкина, Ваня Ангелова 9 11 14 
Грашкина-Минчева, Ваня 9 11 14 
Григорова, Ина 63 
Григорова, Ина Илиева 63 
Грийн, Джон 177 182 191 
Грозданов, Димитър 112 
Грозданов, Димитър Атанасов 112 
Грозев, Йонко 50 
Груева, Надежда 9 
Губин, Барбара 5 
Гюзелева, Мария 234 241 
Дамянов, Атанас Фратев 13 
Дамянов, Марин 211 
Дамянов, Марин Дамянов 211 
Дамянова, Румяна Иванова 128 
Данаилов, Борис 112 
Данаилова, Елена 82 
Дворянов, Орлин 112 
Девкова, Светла 14 
Делян, Димитър 213 
Денчев, Денчо Владимиров 104 
Дерилова, Ралица 130 
Дечева, Гергана 191 
Джамбазов, Илия 32 
Джамбазов, Илия Ангелов 32 
Джером, Джером К. 178 
Джеръм, Джеръм К. 178 
Джонсън, Робърт М. А. 50 
Джурова, Аксиния 3 
Диков, Ангел 101 
Диков, Ангел Антонов 101 
Дилевски, Николай 115 
Дилевски, Николай М. 115 
Дилова, Долорес 112 
Димитров, Иван 17 
Димитров, Иван Тонев 17 
Димитров, Любен 80 
Димитров, Любен Йоакимов 80 
Димитрова, Найда 63 
Димитрова, Найда Стоянова 63 
Димитрова, Татяна 112 
Димов, Зорница 128 
Димов, Тодор 89 
Димов, Тодор Георгиев 89 
Димова, Зорница 128 
Димчев, Александър Георгиев 7 
Димчев], Александър 7 
Динков, Иван 206 
Дипчикова], Александра 5 
Дисней, Уолт 270 283 
Дишлиева-Кръстева, Невена Венциславова 224 258 
Дишлиева-Кръстева], Невена 224 258 
Добриянов, Сава Донев 13 
Дойнов, Пламен 132 
Дойнов, Пламен Иванов 132 
Доковска, Даниела 49 
Доленга-Мостович, Тадеуш 159 
Донева, Мария 247 
Донева], [Мария 246 
Доневска, Бойка 112 
Донков, Александър 74 
Донков, Александър Донков 74 
Дончева, Анета 7 14 
Дончева, Анета Дончева 7 14 
Дончева], Анета 6 
Доронин, Влад 172 
Драганов, Александър 267 
Драганов, Драган 222 
Драганов, Христо Илиев 62 
Друмева, Емилия 53 
Дунаева, Ю. А. 278 
Дучева, Анета 263 
Дъбов, Любен 290 
Дъбов, Стоимен 290 
Дъбов,Стоян Кр. 290 
Дъбова, Величка 290 
Дъбова, Лилия 290 
Дъгард, Мартин 34 
Дългъчева, Мая 257 
Дългъчева, Мая Георгиева 257 
Дюкенджиев, Георги 97 
Дюкенджиев, Георги Кирилов 97 
Евлогиев, Йордан 73 
Еко, Умберто 183 
Еленков, Лъчезар 242 
Елин Пелин 253 
Елис, Уолтър 192 
Желязков, Красимир 178 181 
Живков, Цанко 214 
Зидаров, Филип 112 
Златарев, Емил 45 46 
Златарова, Евдокия Светозарова 274 275 
Златев, Тончо 87 
Зографова, Катя 133 
Зографова, Катя Цветанова 133 
Зудерман, Херман 162 
Иванов, Димитър 291 293 
Иванов, Димитър Христов 291 293 
Иванов, Иван Динков 206 
Иванов, Йордан Евлогиев 73 
Иванов, Мирон 222 
Иванов, Никола 206 
Иванов, Никола Костадинов 206 
Иванов, Огнян 222 
Иванова, Диана 40 
Иванова, Диана Иванова 40 
Иванова, Иванка 40 
Иванова, Малина 159 
Игнатова, Красимира 9 
Игнатовски, Цветан 268 
Икономов, Атанас Методиев 245 
Илиева, Биляна 83 
Илиева, Майя 175 
Илчева, Радослава 128 
Исова, Колинка 290 
Иткин, А. З. 135 151 
Йорданов, Йордан 77 78 79 
Йорданов, Йордан Велинов 77 78 79 
Йорданов, Йордан Тончев 90 91 95 
Йорданов, Румен 97 
Йорданов, Румен Стойнев 97 
Йосифов, Светлан 296 
Йосифова, Таня 52 
Йотов, Станимир 178 
Каас, Патрисия 109 
Кавалини, Даниела 50 
Кадийски, Кирил 238 
Кадушкин, А. М. 149 
Казаков, Богдан Йорданов 75 169 
Калинова, Евгения 25 30 31 288 
Калинова, Евгения Иванова 25 30 31 288 
Калинова-Яйджиева, Евгения Иванова 25 288 
Камова, Боряна 284 
Кандиларов, Евгений 30 31 
Канивец, Т. 278 
Кантрел, Ребека 186 
Капитанова, Мария 11 
Капитанова, Мария Константинова 11 
Карабелова, Магда 128 
Карагьозова-Финкова, Мариана 53 
Караниколов, Любен 46 
Караньотова, Карина 111 
Карапанчев, Александър 222 
Карастойчева, Емилия 189 
Карауланов, Георги 214 
Карауланов, Георги Колев 214 
Караханова], Алина 187 
Карнеги, Дейл 130 
Каталан, Зелма Давид 121 122 123 124 125 126 
Качин, А. 278 
Кестебеков, Емил Иванов 250 
Кимпан, Светлана 86 
Кини, Джеф 276 277 
Кирилова], Юлия 118 
Киров, Пламен 53 
Клисарова, Анелия 85 
Книстер 271 272 
Кованова], Ася 224 258 
Коев, Тодор Ст. 290 
Кожухарова], Мира 82 
Козарев, Димитър 20 
Козлов, Сергей 264 
Коларова, Румяна 53 
Колата, Джина 82 
Комар, Браян 102 
Комсалов, Заприн 290 
Комсалова, Цветанка 290 
Константин Манасий 3 
Корк, Ричард 108 
Корнезов, Любен 52 
Короткий, В. 198 
Костадинов, Костадин 256 260 261 262 
Костадинов, Костадин Минев 260 
Костова, З. 68 
Костова, Здравка 67 
Костова, Здравка Благоева 67 
Кристъл, Силвия 215 
Крумова, Елена 108 
Кръстев, Димитър Константинов 213 
Кръстев, Емил 219 221 223 
Кръстев, Емил Кирилов 219 221 223 
Кръстев, Недялко 112 
Кръстева, Невена Венциславова 224 258 
Кузманова, А. 68 
Кузмова-Зографова, Катя Цветанова 133 
Кулев, Андрей 224 258 
Кулев, Андрей Анри 224 258 
Куманов, Милен 293 
Куманов, Милен Костадинов 293 
Кунц, Кристи 5 
Купър, Белинда 50 
Кънчев, Христо 279 280 281 282 
Лакнър, Джеймс 50 
Ланджев, Борис 52 
Лаптев, Веселин 180 199 
Лардева, Галина 112 
Лачева, Цилия 222 
Лейзиър, Едуард П. 38 
Ликовски, Николай 4 
Ликовски, Николай Трайков 4 
Лилеева, И. 135 
Линков, Красимир 112 
Лис, Джером 84 
Лоуел, Елизабет 168 
Лулис, Константинос Н. 72 
Лулчева, Ина 49 
Люцканова, Весела 222 
Маджаров, Емил 55 
Маджаров, Емил Ангелов 55 
Маджаров, Михаил Иванов 13 
Макдона, Уилям 93 
Малчев, Росен 294 297 
Мандаджиева, Мария 82 
Манолова, Мая 112 
Мараджиева, Мариана Николова 75 
Марангозов, Янко 4 
Маринина, Александра 184 193 200 
Маринов, Александър 182 
Маринов, Емил 75 
Маринов, Емил Георгиев 75 
Маринова, Гергана 47 
Маринска, Ружа 112 
Маркова, Весела 169 
Маркова, Евгения 40 
Марудов, Георги 87 
Марудов, Георги Апостолов 87 
Марчева, Илияна 30 31 
Матеев, Матей 74 
Матеев, Матей Драгомиров 74 
Медникаров, Стоян 194 
Менасе, Роберт 33 
Мешков, Е. А. 141 
Мизгулин, Дмитрий 185 
Мизов, Максим 80 
Мизов, Максим Николаев 80 
Миланова, Милена 11 
Миланова, Милена Миланова 11 
Миланова, Сашка 30 31 
Милева, Донка 265 
Милева, Донка Пенчева 265 
Милкова, Димитрина 46 
Милов, Димитър 243 
Милов, Димитър Михайлов 243 
Милушева, Катерина 254 
Милчева, Мила 287 
Минков, Иван Найденов 75 
Минчев, Емил 192 
Мио, Джеф 21 
Митев, Стефан 163 
Митева, Кремена 131 
Митева, Кремена Иванова 131 
Митева, Юлия 49 
Митов, Владимир 13 
Митова, Катя Цветанова 287 
Митова-Ганева, Катя 287 
Митова-Ганева, Катя Цветанова 287 
Митрев, Атанас Свиленов 106 
Михайлов, Ивелин 12 
Михайлов, Ивелин Любомиров 12 
Михайлов, Калин Руменов 128 
Михайлов, Любомир 12 
Михайлов, Любомир Иванов 12 
Михайлова, Владия 112 
Михайлова, Надя 217 
Михова, Марина 271 272 
Михова-Пеева, Радостина Николова 266 
Мичева, Паулина 171 201 
Мишев, Михаил Георгиев 229 
Мишев, Паун 290 
Мишонова, Милена 83 
Могилска, Иванка 231 
Модева, Маргарита 53 
Монахов, С. С. 139 147 
Моравия, Алберто 165 
Морайс, Фернандо 129 
Морисън, Вал 22 
Мулешкова, Ирина 45 46 
Нанова, Теодора 248 
Начева, Снежана 53 
Недева, Ангелина 119 
Недева, Ангелина Недева 119 
Неделчева, Божана 52 
Неделчева, Мариана 73 
Недялков, Георги 222 
Недялкова, Лена 64 
Недялкова, Лена Любенова 64 
Нейков, Марин Иванов 62 
Ненков, Тодор 290 
Ненова, Ирина 202 
Несторова, Малина 279 280 281 282 
Никифоров, Минчо 253 
Ников, Николай 43 
Николаев, Николай Петров 13 
Николаева, Белла Волен 269 
Николов, Александър 112 
Николов, Георги Иванов 13 
Николов, Любомир 167 
Николов, Стефан 222 
Николова, Камелия 134 
Николова, Камелия Николова 134 
Николова, Стела 71 
Нишков, Александър 268 
О`Райли, Бил 34 
Обломиевский, Д. Д. 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 
Овърленд, Брайън 70 
Павлов, Пламен 287 
Пампов, Костадин 294 297 
Пампов, Костадин Василев 294 297 
Пампулов, Димитър 110 
Памукчиев, Станислав 112 
Панайотов, Тодор Г. 13 
Панайотов, Тодор Георгиев 13 
Панов, В. П. 137 142 143 144 
Панчева, Цветанка 9 
Панчовска, Елена 96 
Папазова, Красимира 9 14 
Папазян, Едуард 113 
Парамонов, А. 136 
Парижкова, Любомира 8 
Парижкова, Любомира Петрова 8 
Паскуалото, Марио 274 275 
Патлеева, Калинка 69 
Патлеева, Калинка Петкова 69 
Паунов, Марин 42 
Паунов, Марин Александров 42 
Пеев, Димитър 222 
Пейдж, Кристин Ануин 92 
Пел, Артър Р. 130 
Пенова, Зоя 290 
Пентова, Златка 279 280 281 282 
Перец, Йосиф 222 
Петков, Тончо Златев 87 
Петров, Атанас 13 
Петров, Борислав 249 
Петров, Петър 27 28 29 
Петров, Петър Христов 27 28 29 
Петрова, Ванушка 73 
Петрова, Здравка 184 193 200 
Петрова, Мария 283 
Петрова, Спаска 252 
Пехливанов, Илия 4 105 
Пинкисевич, П. Н. 152 153 
Пипева, Мария 125 
Пипева, Мария Емилова 125 
Плачков, Иван Пеев 13 
Плеси, Антон дьо 50 
Пол, Розвита 6 
Попнеделева-Генова, Мила Вихрониева 246 
Попнеделева-Генова], Мила 246 
Попов, Алек 232 
Попов, Алек Василев 232 
Попов, Александър 228 
Попов, Никола 41 
Попов, Никола Григоров 41 
Попов, Петър 67 
Попов, Петър Т. 67 
Попов, Стефан 48 
Попов, Филип 203 204 207 
Попов, Чавдар 112 
Попов, Явор 112 
Попова, Албена 195 
Попова, Албена Христова 195 
Попова, Анна 14 
Попова, Диана 112 
Попова, Илияна 268 
Попова, Милена 173 
Попратилов, Стоян 63 
Попратилов, Стоян Анастасов 63 
Праматарова, Мариана 57 
Праматарова, Мариана Ралчева 57 
Пушкин, Александр Сергеевич 160 
Пътова, Николета 128 
Рабаджиев, Костадин 107 
Рабаджиев, Костадин Костадинов 107 
Радев, Димитър 52 
Радев, Коста 210 
Радев, Коста Христов 210 
Радева, Ан 225 
Райков, Васил 222 
Райт, Бари 86 
Ракидзи, Вая 77 78 79 
Ракидзи, Вая Теохари 77 78 79 
Рангелова, Бистра 112 
Рангелова, Бистра Симеонова 112 
Рангелова, Красимира Богданова 121 122 123 124 125 
Рахнев, Елин 224 258 
Рахнев, Елин Христов 224 258 
Риего, Кристиан 50 
Рийгер, Биргит 271 272 
Риков, Васил 235 
Риков, Васил Стефанов 235 
Риндова, Бистра 35 61 
Риндова, Бистра Филипова 35 61 
Риърдън, Рик 267 
Роб, Питър 284 
Рогалски, Петър 1 
Ролинс, Джеймс 186 
Рот, Венер 50 
Рупел, Емил 250 
Рупел-Тера, Таня 250 
Саздова, Илияна 83 
Сарандев, Иван 131 
Сарандева, Сия Атанасова 131 
Сарджева, Росица 99 
Сарджева, Росица Димитрова 99 
Сачев, Евгений 285 
Сачев, Евгений Иванов 285 
Свиленов, Атанас 106 
Свиленов, Дечко 23 
Свиленов, Дечко Кирилов 23 
Свитальского, В. 160 
Серафимов, Иван 222 
Симеонова, Надежда 129 
Сиракова, Николина 176 
Скородумов, А. 198 
Славкова, Калина 49 
Славова, Славка 111 
Славчев, Светослав 222 
Сланчев, Георги 49 
Слейтър, Никола 255 259 
Смедовска-Тонева, Рада 48 49 50 53 
Смилов, Даниел 53 
Смит, Бен 102 
Спасова, Ния 270 
Стайкова, Евелина 40 
Стайкова, Евелина Радославова 40 
Стайнов, Петко Стоянов 13 
Стамболова, Лилия 109 
Станимиров, Петър 257 
Станимиров, Петър Георгиев 257 
Станков, Боян 49 
Стефанов, Илия 61 
Стефанов, Свилен 112 
Стефанова, Златка 49 
Стефанова, Пенка 170 
Стивънсън, Стийв 274 275 
Стоев, Мартин 114 
Стоев, Мартин Стоянов 114 
Стоева, Анна 177 
Стоилов, Константин Стоилов 13 
Стойкова, Севда 296 
Стойчев, Стамен 286 
Стоъл, Маргарет 171 201 
Стоянов, Иван 292 
Стоянов, Иван Илиев 292 
Стоянов, Християн Ю. 76 
Стоянов, Християн Юлий 76 
Стоянов, Чавдар 58 
Ступиджа, Маурицио 84 
Стъпов, Петър 222 
Стърнбърг, Робърт Дж. 21 
Сукарева, Златка 52 
Тай, Лари 94 
Танчев, Евгени 53 
Тасев, Иво 114 
Тасев, Петър Лазаров 13 
Тасев, Симеон 52 
Ташев, Тодор Георгиев 18 
Терзиева, Надя 14 
Терзийски, Калин 233 
Терзийски, Калин Николов 233 
Тинчева, Нели Тодорова 126 
Тодоров, Кирил 39 
Тодоров, Кирил Асенов 39 
Тодорова, Петрана 63 
Тодорова, Петрана Блажева 63 
Толчев, Никола 164 
Томова-Манова, Иванка 128 
Томс, Жюстин 98 
Тончев, Йордан 90 91 95 
Трайков, Сергей 105 
Траянова, Биляна 268 
Трендафилова, Екатерина 50 
Трифонов, Георги 243 
Трифонов, Георги Василев 243 
Трифонов, Трифон Б. 88 
Трифонов, Трифон Благоев 88 
Трифонова, Тихомира 40 
Троая, Анри 195 196 
Троя, Анри 195 196 
Туркони, Стефано 274 275 
Търкаланова, Мария 290 
Убинова, Цветанка 248 
Узунов, Огнян 19 85 
Узунов, Огнян Димитров 19 85 
Уилямс, Крис 86 
Уиър, Алисън 286 
Фалети, Франсоа 50 
Фартинг, Стивън 108 
Федерико, Джузепе ди 50 
Фердинанд I Сакс Кобург-Готски, цар 218 
Филипов, Филип Петров 203 204 207 
Фогелсън, Тод 50 
Фолет, Кен 166 
Фолсъм, Алън 167 
Форчър, Алистър 121 
Фурнаджиева, Силвина 92 
Хаджикосев, Симеон 127 
Хаджикосев, Симеон Дончев 127 
Хаджитодоров, Димитър 222 
Хаинов, Нистор 234 
Харизанов, Любомир Спасов 13 
Хенкок, Бари 50 
Херман, Йоаким 50 
Хорстман, Кай 71 
Хофман, Герт 161 
Христов, Ангел 33 
Христов, Божан 165 
Христов, Паисий 196 
Христов, Паисий Димитров 196 
Христова, Боряна 116 117 
Христова, Боряна Владимирова 116 117 
Христова, Недялка 172 
Хука-Вълкова, Евгения 237 239 244 
Хуриетчиева, Галина 279 280 281 282 
Цанев, Георги Цанков 128 
Цанев, Панайот 279 280 281 282 
Цанков, Георги 128 
Цанков, Кирил 120 
Целикас, Агамемнон 3 
Ценова, Цветанка 65 
Ценова, Цветанка Луканова 65 
Цуракова, Фани 222 
Чакъров, Сашо 16 
Чакъров, Сашо Иринов 16 
Чакърова, Маргарита 63 
Чакърова, Маргарита Иванова 63 
Чардакова, Нонка 234 241 
Чардакова, Нонка Нешова 234 241 
Черногорова, Татяна 77 78 79 
Черногорова, Татяна Параскевова 77 78 79 
Четъшки, Цветан 112 
Четъшки, Цветан Стефанов 112 
Чинков, П. К. 164 
Чичова, Мариела 83 
Чухов, Петър 212 
Чухов, Петър Любомиров 212 
Шалев, Меир 179 
Шафак, Елиф 187 188 
Шекерджийски, Емил 205 
Шекерджийски, Емил Моис 205 
Шишкина, Т. 198 
Шишмарева, Т. В. 140 146 
Шкодрова, Милена 83 
Шницлер, Артур 164 
Шонтайх, Мартин 50 
Шопова, Донка 241 
Шрайнер, Петер 3 
Штернберг, Д. Д. 138 150 
Шуманова], Нина Стоянова 66 
Юдженидис, Джефри 173 
Юлзари, Емилия 179 
Юрукова, Кристин 216 
Юрукова, Кристин Стоянова 216 
Юрукова-Майер, Кристин Стоянова 216 
Янакиева, Елена 9 
Янакиева, Елена Асенова 9 
Янева, Моника 269 
Янков, Росен 295 
Янчев, Михаил 118 
Янчев, Михаил М. 118 
Aleksieva, B. 121 122 123 124 125 
Aleksieva, Bistra Petrova 121 122 123 125 
Avgvstini, st. Avrelii 1 
Blagoeva, R. 126 
Burneva, E. 121 122 123 124 125 
Burneva, Elena Mihaylova 121 122 123 124 125 
Chantova, Miroslava 59 
Christie, Agatha 198 
Disney, Walt 270 283 
Djartov, Georgi 59 
Dzurova, Aksinija Dobreva 3 
Dzurova, Axinia 3 
Fortune, A. 121 
Fortune, Alistar 121 
Gagova, L. 126 
Galsworthy, John 197 
Ivanova, Ivanka 59 
Katalan, Z. 121 122 123 124 125 126 
Katalan, Zelma David 121 122 123 124 125 126 
Komar, Brian 102 
Macheva, Antoaneta 59 
Mihajlov, Ivelin 12 
Mihaylov, Ivelin 12 
Naskova,Yuliana 59 
Nikolova, Anna 59 
Pamporov, Aleksej Vladimirov 59 
Pipeva, M. 125 
Pipeva, Marija 125 
Pipeva, Marija Emilova 125 
Raikova, Rossitsa 59 
Rangelova, K. 121 122 123 124 125 
Rangelova, Krasimira Bogdanova 121 122 123 124 125 
Rieger, Birgit 271 272 
Schreiner, Peter 3 
Smith, Ben 102 
Storie, Louise 24 
Tincheva, N. 126 
Tselikas, Agamemnon 3 
Vankova, Zvezda 59 
Velinova, Vasja 3 
Velinova, Vassja 3 
Wood, Katie 24 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

А другото е всичко суета... 237 
Абдуллах Йоджалан и ПКК 27 28 29 
Акустична ринометрия 81 
Алтернативата на гражданите 32 
Анализ на банковата дейност 36 
Анализ на дейността на застрахователното дружество 62 
Аферата Шекспир 215 
Банална грешка 209 
Бащата на манипулацията 94 
Бележити българи на съвременна България 12 
Библиотечни фондове и каталози 11 
Библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване 9 
Библиотечното дело в България 7 
Биобиблиография 4 
Биология 67 
Благовещение 243 
Бой на тигри 193 
Бошуля 296 
Българската литература и началото на ХХІ век 132 
Български издатели и журналисти 13 
Български народни приказки 254 
Българските преходи 1939-2010 25 288 
Българският театър след 1989 и новата британска драма 134 
В главната роля 169 
В моя свят 270 
Вечните страсти български 128 
Вината в нашите звезди 177 
Внезапни улици 231 
Всекидневното нищо 175 
Въведение в здравната психология 22 
Вълнуват ме човешките съдби 239 
Големият заговор срещу България 226 
Госпожица Елза 164 
Гражданско наблюдение в полицията 2010-2011 г. 56 
Графичен дизайн 2 
Гримове за животни 279 
Гримове за карнавал 280 
Гримове за парти 281 
Гримове за Хелоуин 282 
Грипът 82 
Да сътворим врага и други писания по случайни поводи 183 
Да убиеш Кенеди 34 
Дворецът на бълхите 187 
Денят след утре 167 
Деца и юноши в криза 17 
Дневникът на един дръндьо 276 
Докато плачат лозите 220 
Докосване до корените 290 
Домашното насилие 57 
Домът на Хадес 267 
Достъп до правосъдие 47 
Доц. д-р Георги Москов 104 
Дракони и легенди 278 
Дръндьото 277 
Дума, дадена на свободата 205 
Дъждовен ден 185 
Евгений Онегин 160 
Еврозоната 44 
Една нощ без сбогом 207 
Екологичната интелигентност 96 
Екология и охрана на труда 87 
Екология и хуманизъм 80 
Жадни ветрове 236 
Жената леопард 165 
Живот 249 
Живот след живота 184 200 
Живот след смъртта 23 
Животът продължава 250 
За учителя 1 
Забравените 180 199 
Заекът и неговата мечта 246 
Залезът на Европа 33 
Западноевропейска литература 127 
Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП 100 
Звездно писмо 242 
Земеделският лидер Дядо Георги Йорданов 35 
Златю Бояджиев - виденията на великия майстор 110 
Зовът на кукувицата 190 
Зърно и плява 214 
И всичко стана луна 230 
Иван Вуцов 113 
Иван Динков представен от Никола Иванов 206 
Иван Стоянов 292 
Играещата със стихиите 133 
Изгубеното езеро 189 
Изкуство & идеология 107 
Изкуството 108 
Изкуството да говорим пред другите 130 
Измерване на качеството в библиотеките 6 
Изследване на правните проблеми в България по метода на justiciable events 54 
Изследване на развитието през жизнения цикъл 20 
Изследване на решенията на Върховния касационен съд по наказателни дела 2002-2004 г. 49 
Изстъпления 181 
Икономика на персонала 38 
Инженерногеоложко райониране на крайбрежието на Русе 73 
Исав 179 
История на Индия 284 
История на Отечествения фронт / съюз в България 30 31 
Йордан Йовков (1880-1937) 131 
Казусът Рози 211 
Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер 86 
Как да се справяме с предизвикателствата на новото време 43 
Как и защо се влюбваш? 283 
Карабунар 289 
Кариерата на Никодем Дизма 159 
Квантова механика 74 
Китайската икономика в прелома на XXI век 41 
Книгата - нашето по-смислено настояще 8 
Когнитивна психология 21 
Кодекс за застраховането 60 
Кодът на Наполеон 172 
Коледна магия 265 
Компютърни системи 89 
Конспирацията Караваджо 192 
Конституционен съд 53 
Конституционният дебат в България 48 
Контрол и управление на качеството 97 
Котешката пътека 162 
Кралица Елизабет I 286 
Кратка история на социалистическа България 291 
Криминалистика 51 
Кукувицата 224 258 
Къде си, Аляска? 182 
Кървавото евангелие 186 
Къщата на джамията 176 
Легенда при Върха 294 297 
Лидерът Стамболов 293 
Лили във фермата 269 
Лили Чудото в страната на лилипутите 272 
Лили Чудото и трудният драконов изпит на Хектор 271 
Липсваща стая 228 
Листопад и възход 252 
Лунната люлка 263 
Лунни конници 210 
Любовта на 45-годишния мъж 233 
Магът 129 
Макиаж 221 
Малката Божана в деня на боклуците 256 
Малката Божана в магазин за смехорийки 260 
Малката Божана в подводния свят 261 
Малката Божана и чудовището Тъмп 262 
Мастила 99 
Математика за студенти по икономика и управление 77 78 79 
Мерки срещу финансирането на тероризма 58 
Местните имена в Пазарджишко 120 
Мидълсекс 173 
Миражи 217 
Митове за сътворението от цял свят 273 
Модел за "Здравно училище за онкологично болни и техните близки" 85 
Моето село 245 
Момчето без шпага ; Бекар 264 
Накрая ще кажем... хлябът..."хлебчето" 72 
Насиленото тяло 84 
НАСОКИ на ИФЛА за обществената библиотека 5 
Национална стратегия и програма за опазване на книжовното културно наследство в библиотеките и осигуряване на достъп до него 10 
Не бързай, време 241 
Непокорни стихове 244 
Непохватковците забъркват каша 255 
Непохватковците забъркват каша на морето 259 
Несбъдната нежност 208 
Несбъднати светове 222 
Нещо в мен вали... 248 
Нощ над водата 166 
Обир край Ниагарския водопад 275 
Общо библиотекознание. Библиотечен мениджмънт 14 
Омагьосаните 168 
Организация на транспортната дейност в отраслите на икономиката 37 
Основи на логопедията 65 
Основи на правото 45 46 52 
Основни концепции на културономията 285 
От люлка до люлка 93 
Петър Василев 106 
Петър Велики 196 
Планът на Париж 216 
Плацента 223 
Победител 203 
Поезия 238 
Поезия ; "Глупачето" 204 
Поляризационна оптика 76 
Поощряване на отчетността, независимостта и ефективността на прокурорската институция 50 
Последно танго в Париж 163 
Празни мисли на един празен човек 178 
Предателите на Левски 295 
Предприемачество и мениджмънт 39 
Прелестни създания 171 201 
Престъпление в Айфеловата кула 274 
Приказки от Оная гора 257 
Приключенията на мотовете 266 
Принципи на програмирането със С++ 71 
Провиненото дете 18 
Програмиране на Web дизайн 98 
Пролетни крила 202 
Психологически портрети на осъдени на пробация 55 
Психология 16 
Пътуване в Европа 26 
Разговор за коня на Балзак 161 
Распутин 195 
Речник на църковнославянския език 116 117 
Родени да побеждават 114 
Руска граматика 115 
Руският съсед 229 
Сборник от задачи по математика 63 
Сборник от тестови задачи по биология 69 
Светецът на неизбежната лудост 188 
Сестри Палавееви в бурята на историята 232 
Слава на забравените 227 
Снежни човеци 212 
Собрание сочинений 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 
София - сърцето на културния живот на България след Освобождението до 1944 година 105 
Споменъ за Търново 287 
Странна жена 251 
Стратегии на бизнес 42 
Строително разрешение или Една жена на 52 225 
Съветски военни части в България 61 
Сянката 219 
Сянката на гласа ми 109 
Театър, любов моя! 111 
Тенденции в трансграничната миграция на работна сила и свободното движение на хора - ефекти за България 40 
Тестове за държавен зрелостен изпит по български език и литература 119 
Тестове и задачи по биология за ІХ и Х клас 68 
Тестове по химия 64 
Технология на машиностроенето 101 
Труден избор 170 
Трудна жътва 234 
Турско-български речник ; Българско-турски речник 118 
Физиология на животните и човека 83 
Финансово счетоводство 88 
Характерология 19 
Хариша и тайните кръгове 268 
Хартиени градове 191 
Хидравлика 75 
Хроника на Константин Манасий 3 
Царство и страдание на българите 213 
Целувка за лека нощ 235 
Черното слънце 174 
Шепа лъскави череши 247 
Юбилеен сборник на катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" 66 
Ян Бибиян ; Ян Бибиян на Луната 253 
(Н)етикет и възпитание 15 
[Адоуб] Adobe Dreamweaver CS3 103 
[Дриимуивър] Dreamweaver 8 92 
[Си плюс плюс] С++ на разбираем език 70 
[Сто и двадесет] 120 години българско изкуство 112 
Ex oriente lux 218 
Five real tests with key and explanatory answers 121 
Five real tests with key and explanatory answers 2 122 
Five real tests with key and explanatory answers 3 123 
Five real tests with key and explanatory answers 4 124 
Five real tests with key and explanatory answers 5 125 
Five real tests with key and explanatory answers 6 126 
Independent custody visiting in police detention facilities 2007-2008 59 
Kаин 194 
MATLAB 6/7 90 
MATLAB 7 91 95 
Memento mory 240 
Microsoft Windows Security Resourse Kit 102 
Selected stories by Agatha Christie 198 
The White Monkey 197 
Travellers' Scotland 24 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Агресия - при децата 18 
Актьори, български - спомени 106 
Алгоритми 89 
Английски език - тестове - учебници за средни общообразователни училища 121 122 123 124 125 126 
Аутизъм - при децата 86 
Багряна, Елисавета, 1893-1991 - биографии 133 
Банки - анализ на дейността 36 
Банково дело 36 
Банково дело - учебници за ВУЗ 36 
Библиотеки - управление и организация - наръчници и ръководства 6 
Библиотеки, обществени - управление и организация - наръчници и ръководства 5 
Библиотечно дело - България - инструктивни и нормативни материали 7 
Библиотечно образование - сборници 66 
Бизнес 42 
Биология - тестове - учебни помагала 69 
Биология - Учебник за средни училища 67 
България - история 295 
България - конституция - сборници 48 
България - обществено управление 60 
България - право 47 48 49 53 54 59 
България - физическа култура и спорт 113 114 
Българска литература - история - Възраждане - сборници 128 
Българска литература - история и критика 132 
Българска литература - история и критика - сборници 128 
Българска литература - тестове - учебници за средни общообразователни училища 119 
Български език - речници, българско-турски 118 
Български език - тестове - учебници за средни общообразователни училища 119 
Василев, Петър, 1911-2009 - спомени 106 
Велико Търново - история 287 
Велико Търново - краезнание 287 
Вестник - редакция и оформление. 2 
Вируси - популярна литература 82 
Волейбол - България - биографии 114 
Връзки с обществеността - САЩ 94 
Връзки с обществеността - САЩ - биографии 94 
Вуцов, Иван Колев - спомени 113 
Възпитание 15 
Географски имена - Пазарджишки край 120 
Градове, български - история 287 
Грип - популярна литература 82 
Девиантно поведение - при децата 18 
Детска и педагогическа психология 17 
Диалектика 1 
Драма, английска - история и критика 134 
Език - философия и семиотика 1 
Езици за програмиране 70 71 
Екология - социални проблеми - сборници 80 
Елизабет I, кралица 286 
Епидемии - история - популярна литература 82 
Живот - религиозни проблеми 23 
Задържане (право) - България 59 
Западноевропейска литература - учебници за ВУЗ 127 
Застрахователни предприятия - анализ на стопанската дейност 62 
Застрахователни предприятия - учебници за ВУЗ 62 
Застрахователно дело - България - законодателни и директивни материали 60 
Защита (право) - България 47 54 
Изкуство - теми, образи, сюжети - сборници 107 
Изобразително изкуство, българско - библиографии 105 
Изобразително изкуство, българско - учреждения и организации - история 112 
Изчислителни системи 89 
Индия - история 284 
Инженерна геология - методи на изследване - Русе 73 
Историци, български - библиографии 292 
Йовков, Йордан Стефанов, 1880-1937 - биографии 131 
Йоджалан, Абдуллах, 1948- - биографии 27 28 29 
Кадри - управление и организация 38 
Качество на продукцията - управление и организация - учебници за ВУЗ 97 
Квантова механика - учебници за ВУЗ 74 
Китай - външна търговия 41 
Китай - стопанска политика 41 
Китай - стопанство 41 
Книга - сборници 8 
Когнитивна психология - учебници за ВУЗ 21 
Коелю, Паулу, 1947- - биографии 129 
Конституционен съд - България 53 
Конституционно право - България 53 
Крале, английски - история 286 
Криминалистика 51 
Културно-историческо наследство 285 
Кюрдски въпрос 27 28 29 
Левски, Васил 295 
Литературни историци и критици, български - спомени 128 
Личност - психология - популярна литература 130 
Логопедия - учебници за ВУЗ 65 
Малолетни правонарушители - психология 18 
Манасиева хроника 3 
Математика - задачи - учебници за основни училища 63 
Математика - учебници за ВУЗ 77 78 79 
Машинна графика - наръчници и ръководства 103 
Машиностроене - технология - учебници за ВУЗ 101 
Медицинска психология 85 
Наказателен процес - България 47 49 
Наказателно право, международно 58 
Националноосвободително движение - България - дейци 295 
Нос - изследване 81 
Обществен контрол - България 59 
Обществено мнение - САЩ - формиране 94 
Околна среда - замърсяване - учебници за ВУЗ 87 
Оптика - учебници за ВУЗ 76 
Отечествен съюз - история 30 31 
Охрана на труда - хранително-вкусова промишленост - учебници за ВУЗ 87 
Пазар на труда 40 
Паметници на културата 285 
Петър І Велики - художествена литература 196 
Писатели, български - творчество - сборници 128 
Поведение - популярна литература 130 
Полиция - България 59 
Полиция - България - граждански контрол 56 
Права на човека 56 
Права на човека - България 47 54 59 
Право - учебници за ВУЗ 45 46 52 
Предприемачество - учебници за средни специални училища 39 
Приложни програми - наръчници и ръководства 90 91 95 103 
Природа и общество - сборници 80 
Програмиране 70 71 
Прокуратура - сборници 50 
Промишленост - суровини - екологични проблеми 93 
Прочути личности - художествена литература 195 
Психология - Учебник за средни училища 16 
Психология - учебници за ВУЗ 20 22 
Работна сила - миграция 40 
Распутин, Григорий Ефимович - художествена литература 195 
Революционни, национални и народооосвободителни движения - Кюрдистан - дейци 27 28 29 
Реклама - САЩ - биографии 94 
Реторика 1 
Реторика - популярна литература 130 
Ринит 81 
Русия - история 195 
Руски език - Граматика 115 
Ръкописи, старобългарски 3 
Самоубийство 17 
САЩ - рекламно дело 94 
Семиотика 1 
Смърт - религиозни проблеми 23 
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - факултети - сборници 66 
Спортисти, български - биографии 114 
Спортни отбори - България 114 
Стопански предприятия - управление и организация - учебници за средни специални училища 39 
Съд и съдоустройство - България 49 
Съдебна практика - България 49 
Театрални постановки - България 134 
Театър - България 134 
Тероризъм 58 
Транспорт - икономически проблеми - учебници за ВУЗ 37 
Трудови ресурси - управление и организация 38 
Турски език - речници, турско-български 118 
Търговска информация 96 
Управление и организация 38 
Физиология, обща и сравнителна - учебници за ВУЗ 83 
Финансово счетоводство - учебници за ВУЗ 88 
Фирми - организация и управление 42 
Футбол - България - история - спомени 113 
Футболисти, български - спомени 113 
Хидравлика - учебници за ВУЗ 75 
Хидрология, инженерна 73 
Хидромеханика - учебници за ВУЗ 75 
Хидротехника - учебници за ВУЗ 75 
Химия - тестове 64 
Химия - тестове - учебници за основни училища 64 
Хранително-вкусова промишленост - охрана на труда - учебници за ВУЗ 87 
Църковнославянски език - речници 116 117 
Човек - връзка с околната среда - сборници 80 
Юноши - психология 15 17 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

австрийска литература 161 164 
австрийски романи 161 164 
автобиографични романи 173 
авторско право 8 
адаптирани пиеси 224 258 
алгоритми 89 
американска детска литература 267 
американска литература 163 166 167 168 169 170 171 173 174 177 180 181 182 186 189 191 199 201 
американска литература за деца 270 276 277 
американски есета 181 
американски романи 163 166 167 168 169 170 171 173 174 177 180 182 186 189 191 199 201 
американски романи за деца 267 270 276 277 
английска драма 134 194 
английска литература 178 190 194 197 198 
английска литература за деца 255 259 
английски детски романи 255 259 
английски език 121 122 123 124 125 126 
английски крале 286 
английски разкази 178 198 
английски романи 190 197 
аутизъм 86 
банково дело 36 
безотпадни технологии 93 
безсмъртие 23 
бележити българи 12 
БЗНС 35 
библиотеки 6 8 
библиотекознание 14 
библиотечен мениджмънт 14 
библиотечни каталози 11 
библиотечни услуги 9 
библиотечни фондове 11 
библиотечно дело 7 
библиотечно образование 66 
бизнес стратегии 42 
биобиблиографии 4 
биобиблиография 292 
биографии 94 129 131 
биология 67 68 69 
Бошуля, Пазарджишка област 296 
бразилски писатели 129 
българска детска литература 256 257 260 261 262 263 268 269 
българска емигрантска литература 217 240 
българска литература 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 258 
българска литература за деца 253 254 265 266 
българска литературна история 128 
българска литературна критика 128 132 
българска поезия 204 206 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 247 248 249 250 251 252 
българска проза 214 220 234 251 
българска публицистика 226 
българска сатира 250 
български актриси 111 
български актьори 106 
български библиотеки 10 
български волейбол 114 
български градове 287 
български език 118 119 
български журналисти 4 13 
български литературни критици 128 
български новели 227 
български периодичен печат 13 
български писатели 131 
български поети 133 206 
български поети-емигранти 240 
български политици 293 
български политически организации 30 31 
български приказки 254 268 
български разкази 222 227 230 235 
български революционери 293 
български романи 208 209 210 211 212 213 215 216 217 218 219 221 223 225 229 231 232 233 
български романи за деца 253 266 
български спортни отбори 114 
български творци 12 
български театър 134 
български учени 12 104 
български футбол 113 
български футболисти 113 
български художници 110 
българско изобразително изкуство 105 112 
Васил Левски 295 
Велико Търново 287 
военно изкуство 61 
връзки с обществеността 94 
възрастова психология 20 
вътрешна политика 25 32 288 291 
генномодифицирани храни 72 
гражданско общество 32 
граматика 115 
грип 82 
грипна епидемия 82 
грипни вируси 82 
двуезични издания 238 
двуезични речници 118 
девиантно поведение 18 
детективски романи 180 184 199 200 
детективски романи за деца 274 275 
детска агресия 18 
детски повести 264 
диалектика 1 
домашно насилие 57 
душа 23 
еврозона 44 
Европа 26 
езикови речници 116 117 
езици за програмиране 70 71 
екоефективност 93 
екологични кризи 72 
екологични проблеми 80 
Елизабет І 286 
есета 33 228 
задачи по математика 63 
задгробен живот 23 
заетост 40 
Закон за защита от домашното насилие (ЗЗДН) 57 
западноевропейска литература 127 
застраховане 60 62 
застрахователни предприятия 62 
здраве 22 
здравна психология 22 
издателско дело 13 
изкуство 107 
изобразителни изкуства 108 
израелска литература 179 
израелски романи 179 
изчислителни системи 89 
икономика 37 42 
икономическа география 44 
икономическо поведение 43 
Индия 284 
инженерна геология 73 
ирландска литература 192 
ирландски романи 192 
исторически романи 195 196 213 218 
история 284 289 290 294 297 
история на България 25 288 291 
история на изкуството 108 
италианска литература 165 183 
италианска литература за деца 274 275 
италиански есета 183 
италиански романи 165 
италиански романи за деца 274 275 
карти 44 
карти на Европа 26 
качество 97 
квантова механика 74 
киносценарии 203 204 207 
Клуб "Млад поет" при ГПНЕ - гр. Бургас 202 
книга-игра 279 280 281 282 
книгознание 8 
книгоиздаване 8 
книгоразпространение 8 
когнитивна психология 21 
конституция 48 
контрол 97 
криминалистика 51 
криминална психология 55 
криминални романи 215 
кубинска литература 175 
кубински романи 175 
културономия 285 
Кюрдска работническа партия (ПКК) 27 28 29 
кюрдски лидери 27 28 29 
Кюрдско националноосвободително движение (КНОД) 27 28 29 
литература 119 
литературно-критически статии 158 
логопедия 65 
мастила 99 
математика 77 78 79 
математика за седми клас 63 
математика за шести клас 63 
мениджмънт 39 
министър-председатели на България 293 
митове 273 
модел "От люлка до люлка" 93 
наказателен процес 47 
насилие над жени 84 
немска литература 162 
немска литература за деца 271 272 
немски романи 162 
немски романи за деца 271 272 
нетикет 15 
нормативни материали 7 
обществени библиотеки 5 
обществено мнение 94 
околна среда 80 87 
ономастика 120 
оптика 76 
Отечествен съюз 30 31 
Отечествен фронт 30 31 
охрана на труда 87 
очерци 157 
пазар на труда 40 
Пазарджишки край 120 
пазарна икономика 43 
персонал 38 
писма 157 205 
поеми 246 
пол 19 
полиграфски материали 99 
политическа власт 32 
политически убийства 34 
полиция 56 
полови аномалии 84 
полови перверзии 84 
полска литература 159 
полски романи 159 
посттоталитаризъм 25 288 
права на човека 47 54 56 
право 45 46 52 
правонарушители 55 
предприемачество 39 
президенти 34 
приказки 256 257 260 261 262 263 
пробация 55 
проверки 100 
програмиране 71 
промишлена екология 93 96 
промишлено замърсяване 87 
психични травми 84 
психология 16 20 22 
психотерапия 84 
публицистика 4 205 
пъблик рилейшънс (PR) 94 
пътеводител 24 
ревизии 100 
реклама 94 
реторика 130 
ринометрия 81 
романи в стихове 160 
Русе 73 
руска детска литература 264 
руска литература 160 172 181 184 185 193 200 
руска поезия 185 
руски език 115 
руски писатели 181 
руски романи 172 184 193 200 
С++ 70 71 
самоубийство 17 
САЩ 34 94 
сборници 202 
села, Южна България 296 
селскостопански специалисти 104 
семиотика 1 
сигурност 102 
синдром на Аспергер 86 
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 66 
София - културен живот 105 
социализъм 25 288 291 
справочно-библиографско и информационно обслужване 9 
старобългарски ръкописи 3 
стихотворения за деца 269 
стратегегия за развитие на библиотеките 10 
счетоводство 88 
съвременна българска литература 132 
съдопроизводство 50 
тестове 69 119 
тестове за седми клас 64 
тестове за средни училища 121 122 123 124 125 126 
тестове по химия 64 
топонимия 120 
транспорт 37 
турска литература 187 188 
турски език 118 
турски романи 187 188 
търговски стоки 96 
управление и организация 38 
управление на библиотеките 6 
устойчиво развитие 93 
учебни помагала 68 
учебници за библиотекари 9 11 14 
учебници за ВУЗ 21 36 45 46 74 75 76 77 78 79 88 127 
учебници за средни училища 16 39 
учебно помагало 67 
фантастични разкази 222 
фантастични романи 171 201 
фантастични романи за деца 267 
френска актриса 109 
френска литература 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 195 196 
френска певица 109 
френски пиеси 156 
френски повести 135 136 137 138 139 140 141 145 146 148 153 154 
френски разкази 135 136 137 140 145 149 153 155 
френски романи 136 138 139 140 141 142 143 144 146 147 148 149 150 151 152 154 155 195 196 
характер 19 
хидравлика 75 
хидромеханика 75 
хидротехника 75 
холандска литература 176 
холандски романи 176 
хранителни продукти 72 
хранително-вкусова промишленост 87 
църковнославянски език 116 117 
четене 8 
човекът и природата 80 
шансон 109 
юноши 15 
Microsoft 102 
Web дизайн 98 
Windows 102 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Багряна, Елисавета 133 
Бернайс, Едуард Л. 94 
Бояджиев, Златю 110 
Вайнингер, Ото 19 
Василев, Петър 106 
Вуцов, Иван Колев 113 
Динков, Иван 206 
Елизабет І, кралица англ. 286 
Жечев, Тончо 128 
Йовков, Йордан Стефанов 131 
Йоджалан, Абдуллах 27 28 29 
Йорданов, Георги 35 
Каас, Патрисия 109 
Кенеди, Джон Фицджералд 34 
Коелю, Паулу 129 
Левски, Васил 295 
Москов, Георги Ангелов 104 
Петър І Велики 196 
Распутин, Григорий Ефимович 195 
Славова, Славка 111 
Стамболов, Стефан Николов 293 
Стоянов, Иван Илиев 292 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Карабунар 289 
Мало Конаре 290 
Черногорово 294 297 
Шотландия 24