НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

23080 

Нов български университет. Ранноесенна школа по семиотика, VІ. София. 2000

   Сборник статии и доклади : Т. 6. EFSS'2000 /  Състав. Мария Н. Попова ; Прев. Елена Алексиева . - София : НБУ, 2001 . - 256 с. : с ил., сх. ; 20 см

   Изд. на НБУ. Югоизточноевроп. център по семиотика. Магистърска прогр. Семиотика. - Библиогр. след отд. материали Съдържа материали от Б. Богданов, Ф. Стйернфлет, К Кул, В. Тентокали, М. Хронаки, И. Граматикос, П. Панопулос, Д. Шмаукс, М. Майер, Е. Герганов

   ISBN 954-535-241-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64855

- 2 -

23079 

Нов български университет. Ранноесенна школа по семиотика, ІІІ. София. 1997

   Сборник лекции, статии, доклади, есета : Т. 3. EFSS'97 /  Състав. Мария Н. Попова ; Прев. [от англ., итал.] Елена Алексиева, Нева Мичева . - София : НБУ, [2001] . - 256 с. : със сх. ; 20 см

   Изд. на НБУ. Департамент Антропология. Магисттърска прогр. Семиотика. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. материали Съдържа материали от У. Воли, Д. Бернар, А. Лагопулос, В. Тентокали, Н. Калогиру, Г. Кацавониду, П. Курти, Г. Мелисургос, В. Войт, М. Нет, К. Банков

 корица | съдържание 

Сист. No: 64854

- 3 -

23081 

Нов български университет. Международна ранноесенна школа по семиотика, X. София. 2004

   Култура и текст : Т.10. EFSS'04 /  Състав. и науч. ред. Кристиан Банков . - София : НБУ, 2004 . - 301 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Изд. на НБУ. Югоизточноевроп. център по семиотика. Магистърска прогр. Семиотика. - Загл. на нагл. ез. Culture and text. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. материали Съдържа материали от P. Torop, A. Randviir, A. Kassabova, S. Rubinelli, A. Fuerlinger, М. Алмалех, И. Касабов, В. Коларова, А. Дончева, И. Александров

   ISBN 954-535-407-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64856

- 4 -

Б/026/027/Д43, ЗВ/02/Д43ЗВ/02/Д43; Б/026/027/Д43

Денчев, Стоян Георгиев и др.

   Библиотеки и публичен достъп до информация / Стоян Денчев, Ирена Петева ; Послесл. Иван Д. Попов, Румен Трифонов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; За буквите - О писменехь, 2006 . - 311 с. : с ил., сх., диагр. ; 23 см

   Изд. на Специализирано висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии. - Съдържа и Анкетна карта ; Enterprise architecture : A Framework ; Списък на общините в България с функциониращи центрове за услуги и информация на гражданите, 1998-2005 ; Автоматизиране на библиотечно-информационната дейност в Пловдивска област ; Манифест на ЮНЕСКО за публичните библиотеки / Прев. от англ. Зорница Петкова ; The Copenhagen Declaration ; Стратегия за развитие на информационното общество в Република България : 1 октомври 1999. - Офс. изд. - Библиогр. с. 300-310

   ISBN 978-954-322-181-3 (Акад. изд. Проф. Марин Дринов)

   ISBN 978-954-8887-18-2 (За буквите - О писменехь)

 корица | съдържание 

Сист. No: 64801

- 5 -

Б/025/П13, ЗВ/02/П13ЗВ/02/П13; Б/025/П13

Павлова, Иванка Гервазиева

   Дигитални библиотеки и достъп до информационни ресурси : Защита на дигитални колекции / Иванка Павлова . - София : За буквите - О писменехь, 2007 . - 221 с. : с цв. ил., сх. ; 24 см

   Офс. изд. - Библиогр. с. 201-216 ; Рез. на рус., англ. ез. / Прев. Людмила Велкова

   ISBN 978-954-8887-37-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64792

- 6 -

Б/002/Б35, ЗВ/00/Б35ЗВ/00/Б35; Б/002/Б35

Беловицкая, Алиса Александровна

   Книгознание : Общо книгознание / Алиса Беловицкая ; Встъп. студия Ани Гергова ; Прев. от рус. Мария Николова . - София : За буквите - О писменехь, 2009 . - 344 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Книговедение / Алиса Беловицкая. - Офс. изд. - Библиогр. с. 317-330 ; Именен показалец, предм. показалец

   ISBN 978-954-8887-62-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64798

- 7 -

Б/02/П42, ЗВ/02/П42ЗВ/02/П42; Б/02/П42

Петева, Ирена Йорданова

   Достъпност, прозрачност и сигурност в сервизно ориентирани библиотечни архитектури / Ирена Петева . - София : За буквите - О писменехь, 2009 . - 492 с. : с табл., сх. ; 23 см

   Изд. на Специализирано висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии. - Съдържа и Съответствие на английските и българските термини, използвани в ISO/IEC 20000, ITIL и COBIT ; Речник на основните термини, използвани в областта на защитата на информацията ; Бележки на рецензентите / Стоян Денчев, Цветан Семерджиев, Иван Попов. - Офс. изд. - Библиогр. с. 475-489 ; Рез. на рус., англ. ез

   ISBN 978-954-8887-64-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64795

- 8 -

Б/021/Я61, ЗВ/02/Я61ЗВ/02/Я61; Б/021/Я61

Янкова, Иванка Василева

   Нормативна уредба на библиотеките в България / Иванка Янкова . - София : За буквите - О писменехь ; Унив. изд. Св Климент Охридски, 2009 . - 223 с. : с ил., портр., факс. ; 22 см

   Съдържа и Законодателна политика и библиотеките / Стоян Денчев ; За книгата Нормативна уредба на библиотеките в България / Радка Колева ; Списък на нормативните документи за библиотеките ; Европейски библиотечни нормативни документи. - Офс. изд. - Библиогр. с. 210-222 ; Показалец на нормативните документи в изданието

   ISBN 978-954-8887-51-9 

   ISBN 978-954-07-2865-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64793

- 9 -

ЗВ/00/Д43, Ч1/008/Д43ЗВ/00/Д43; Ч1/008/Д43

Денчев, Стоян Георгиев и др.

   Държавна политика за културно-историческото наследство на България 1878-2009 : Лекции / Стоян Денчев, София Василева ; Науч. ред. Лизбет Любенова . - 2. доп. и прераб. изд . - София : За буквите - О писменехь, 2010 . - 432 с. : с цв. ил., портр. ; 23 см

   На гърба на загл. с. името на втория авт. отбелязано София Василева-Вълчева ; Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. ; Пълно име на ред. Лизбет Любенова Върбанова. - 1. изд. 2006 на изд. За буквите - О писменехь и Акад. изд. "Проф. Марин Дринов". - Текст и на англ. и рус. ез. - Библиогр. с. 414-427

   ISBN 978-954-8887-49-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64794

- 10 -

Б/02/П13, ЗВ/02/П13ЗВ/02/П13; Б/02/П13

Павлова, Иванка Гервазиева

   Качество и ефективност на системи за колективен достъп : Електронни библиотеки / Иванка Павлова . - София : За буквите - О писменехь, 2010 . - 255 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 247-252 ; Рез. на рус., англ. ез. - Грешният ISBN отпеч. в библиогр. каре

   ISBN 978-954-8887-74-8 

   ISBN 978-954-8887-78-4 !

 корица | съдържание 

Сист. No: 64797

- 11 -

Б/01/П82, ЗВ/01/П82ЗВ/01/П82; Б/01/П82

Правдомирова, Донка

   Формиране и развитие на библиографската наука в България до 1944 година / Донка Правдомирова . - София : За буквите - О писменехь, 2010 . - 352 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Донка Правдомирова Боянова. - Съдържа и Библиография на теоретичните библиографски публикации : 1846-1944 г. - Библиогр. с. 290-315 ; Именен показалец ; Рез. на рус. ез.

   ISBN 978-954-8887-71-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64796

- 12 -

Ч1/0/К50 

Кендерова, Стоянка Тодорова и др.

   Българските земи в средновековната арабописмена картографска традиция (ІХ-ХІV век) : Атлас / Стоянка Кендерова, Атанас Стаматов, Димитър Стоименов ; Ред. Стоянка Кендерова, Атанас Стаматов ; Прев. Адриана Момчилова и др . - София : Тангра ТанНакРа, 2011 . - 336 с. : с цв. ил., факс., к. ; 35 см

   Изд. на Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий, Държ. агенция Архиви. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други прев.: А. Наджарян, Х. Ягоне. - Пълното име на Хайдар Ягоне е Голам Хайдар Ягоне. - Текст и на араб., перс. ез. - Библиогр. с. 295-297. - Именни показалци, геогр. показалец

   ISBN 978-954-378-076-1 

  

Сист. No: 64764

- 13 -

Б/021/М79 

Модева-Нанкова, Мариела Тодорова

   Библиотека и обществени организации : Истори[о]графия и перспективи / Мариела Нанкова . - София : За буквите - О писменехь, 2011 . - 386 с. : със сх., табл. ; 21 см

   Възприета форма на името на авт. Мариела Тодорова Модева-Нанкова. - Библиогр. 374-383. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-2946-07-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64846

- 14 -

Б/021/Д67 

Добри практики за читателска компетентност при деца и ученици  : Сборник със студии и статии по проблеми на читателската компетентност /  Състав. Добринка Стойкова, Любомира Парижкова ; Ред. Мариела Нанкова . - София : За буквите - О писменехь, 2013 . - 288 с. : с ил. ; 24 см

   Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на ред. Мариела Тодорова Модева-Нанкова. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-2946-92-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64858

- 15 -

Б/002/Т82 

Тренчева, Тереза Стоянова

   Отвореният достъп до научна информация : [Монография] / Тереза Тренчева ; Науч. ред. Таня Тодорова . - София : За буквите - О писменехь, 2013 . - 204 с. : с ил. ; 24 см

   Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и Бележки на рецензента / Божанка Георгиева Неделчева, Иванка Василева Янкова. - Рез. на англ. ез. - Библиогр. с. 130-141

   ISBN 978-954-2946-85-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64848

- 16 -

Б/01/К93, ЗВ/01/К93ЗВ/01/К93; Б/01/К93

Куманова, Александра Венкова

   Класификационни построения на видовете библиография, библиографската дейност, библиографските указатели и библиографската информация : Учебник по общо библиографознание за обучение на задочни студенти : Теория на библиографската форма / Александра Куманова ; Ред. Николай Василев и др . - София : За буквите - О писменехь, 2014 . - 185 с. : с ил., портр. ; 24 см

   Загл. на кор. и предзагл. с. Класификационни построения на видовете библиография ; Загл. на англ. ез. Classification shemes of bibliographic genres, bibliographic activity, bibliographic indexes and bibliographic information. - Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. ; Други ред.: Н. Казански, Д. Ралева, М. Максимова, Ц. Найденова, А. Даскалов. - Библиогр. с. 111-128. - Показалци. - Рез. на бълг., рус., англ. ез.

   ISBN 978-954-2946-66-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64852

- 17 -

23082, С/02/К9323082; С/02/К93

Академик, професор, доктор на педагогическите науки Александра Куманова - Vade mecum  : Систематичен азбучно-хронологичен автобиобиблиографски указател : Учебно пособие по персонална автобиобиблиография по дисциплината "Библиографски модел на знанието" / Александра Куманова ; Ред. Николай Василев и др . - София : За буквите - О писменехь, 2014 . - 334 с. : с ил. ; 24 см . -  (Факлоносци ; ХІ)

   Изд. на Унив. по библиотекознание и информ. технологиии. -Загл. на кор. Академик, професор, доктор на педагогическите науки Александра Куманова ; Загл. на англ. ез. Academician, professor, doctor of pedagogical sciences Alexandra Kumanova - Vade mecum. - Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. ; Други ред.: Н. Казански, В. Манчев, Д. Ралева, М. Максимова. - Текст и на рус., англ. ез. - Показалци

   ISBN 978-619-185-009-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64862

- 18 -

Б/01/А51, ЗВ/0/А51ЗВ/0/А51; Б/01/А51

Александрова, Красимира Стойчева

   Библиографията в контекста на съвременната информационна парадигма : Черти на формирането / Красимира Александрова . - София : За буквите - О писменехь, 2015 . - 296 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

   Съдържа и Модерно издание за модерната библиография / Александра Куманова ; Кратък терминологичен речник на библиографията. - Библиогр. с. 268-294 ; Именен показалец

   ISBN 978-619-185-161-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64799

- 19 -

Б/02/О-24 

Обучението чрез практика в сферата на библиотекознанието  : Научен отчет на НИП-2012-12: "Изследване и анализ на иновативни практики в библиотечното образование. Разработване на среда за практическо обучение на студенти на базата на подхода Ledrning by doing" / Васил Загоров и др . - [София] : За буквите - О писменехь, [2015] . - 55 с. ; 21 см

   Кор. загл. Learning by... практика, обучение чрез... doing. - Имената на авт. посочени на с. 5-6. - Други авт.: К. Александрова, М. Енчева, П. Златкова, В. Чантов, Б. Борисова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг. ез.

   ISBN 978-619-185-206-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64857

- 20 -

Ч1/0/И95 

История на Българската академия на науките  : Ч. 1 - / Илия Тосков Тодев и др ; Под ред. на Илия Тодев . - София, 2015 - . - 25 см

   Изд. на БАН. Институт за истор. изследвания. - Загл. и на англ. ез.: A history of the Bulgarian Academy of Sciences. - Други авт.: Д. Димитров, Й. Гешева, Н. Поппетров ; Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

   Ч. 1. 1869-1947 г. . - 2015 . - 187 с., [15] л. : ил., факс., портр.

   Библиогр. с. 180-182. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-322-850-8 

   ISBN 978-954-378-137-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64785

- 21 -

ЗВ/00/Д43 

Деникен, Ерих фон

   Доказателство за Боговете : Нагледна обиколка на извънземното присъствие в древния свят / Ерих фон Деникен ; Прев. Кънчо Кожухаров . - София : Ciela, 2016 . - 85 с., 36 л. : с ил. ; 23 см

   Ориг. загл. Evidence of the Gods / Erich von Daniken. - За автора. - Библиогр. с. 80-84

   ISBN 978-954-28-2220-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64807

- 22 -

С/02/И22 

Иванова, Нина Стоянова и др.

   [Сто петдесет и пет] 155 години Габровска библиотека : Библиография /  Състав. Нина Иванова, Соня Стоянова ; [Предг.] Савина Цонева . - Габрово : Екс-прес, 2016 . - 292 с. ; 21 см

   Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Именен показалец

   ISBN 978-954-490-517-0 

 корица 

Сист. No: 64787

- 23 -

ЗВ/00/П97 

Първи контакт  : Секретни данни на ЦРУ за дейностите на извънземните /  Състав. Алена Кирилова . - София : Милениум, 2017 . - 190 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-388-4 

 корица 

Сист. No: 64751

Философия

- 24 -

ЗВ/17/М96 

Мутафчиева, Красимира Василева и др.

   Етика : [Учебник за] XI кл. [на СОУ] / Красимира Мутафчиева, Мариана Пенчева . - София : Просвета, 1992 . - 143 с. ; 24 см

   Авт. не са отбелязани на кор

   ISBN 954-01-0309-6 

  

Сист. No: 64638

Психология

- 25 -

ЗВ/159.9/Я41 

Ялом, Ървин Д.

   Да се взреш в Слънцето / Ървин Ялом ; Прев. от англ. Ангелин Мичев . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 240 с. ; 21см

   Ориг. загл. Staring at the sun / Irvin D. Yalom

   ISBN 978-954-26-1494-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64737

Религия. Теология

- 26 -

ЗВ/23/28/К55, Ч1/2/К55ЗВ/23/28/К55; Ч1/2/К55

Куцаров, Петър

   Киприан-българин, митрополит Московски и на цяла Русия / Петър Куцаров ; Предг. Божидар Димитров ; Прев. на рус. ез. Василка Кехайова . - 2.изд . - София : Тангра ТанНакРа, 2005 . - 182 с. : с цв. ил., портр., к. ; 24 см . -  (Библиотека Българска вечност ; 30)

   Изд. на Център за изследвания на българите, Тангра ТанНакРа. - Авт. отбелязан в библиогр. каре. - 1. изд. 2001. - Съдържа и Българи - духовни водачи на християнските народи ; Български светци, почитани от други християнски народи ; Биографични данни за Петър Куцаров и Божидар Димитров. - Офс. изд.. - Библиогр. с. 173-174

   ISBN 954-9942-20-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64758

- 27 -

Ч1/2/П13 

Павлов, Пламен Христов и др.

   Българи светци / Пламен Павлов, Христо Темелски ; Под общ. ред. Георги Бакалов . - София : Тангра ТанНакРа, 2010 . - 272 с. ; 30 см . -  (Библиотека на Велик приорат България ; 13)

   Изд. на Държ. агенция Архиви, Орден на рицарите тамплиери на Йерусалим. Приорат България. - Библиогр. с. 257-259. - Рез. на англ., рус. ез. / прев. Адриана Момчилова, Надя Велева. - Именен показалец. - Съдържа и Християнска култова архитектура ; Вътрешна уредба на християнския храм / Стефан Бояджиев

   ISBN 978-954-378-064-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64769

- 28 -

23073, ЗВ/22/А3623073; ЗВ/22/А36

Азимов, Айзък

   Пътеводител в Библията : Старият завет / Айзък Азимов ; С карти на Рафаел Паласиос ; Прев. Владимир Германов . - София : Издателство Дамян Яков, 2016 . - 752 с. : с к. ; 24 см

   Ориг. загл. Asimov's Guide to the Bible. - Интересни дати в библейската история ; Показалец

   ISBN 978-954-527-577-7 

 корица 

Сист. No: 64746

- 29 -

ЗВ/23/28/С55, К/693.1/С55ЗВ/23/28/С55; К/693.1/С55

Спасова, Божура Спасова

   Истории от древни времена : Проучвания и отзиви : За миналото и настоящето на Баткунския манастир "Св. Св. Петър и Павел" / Божура Спасова . - Пазарджик : Барич и Сие, 2016 . - 104 с. : с ил., факс. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик. - Съдържа и Дело отговорно и родолюбиво : Из "Отзив за книгата "Истории от древни времена" / Пенка Николова. - Библиогр. с.101-102

   ISBN 978-954-8215-93-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64626

Обществени науки

- 30 -

Ч1/308/С83 

Стоянова, Дарина и др.

   Места на паметта : Истанбул - Мудания - Бурса - Ялова - Одрин : Пътеводител /  Авт. и състав. Дарина Стоянова, Татяна Вътова ; Прев. на англ. ез. Стефан Гандев ; Прев. на тур. ез. Хюсеин Мевсим ; Фотогр. Пламен Шуликов . - Шумен : Регионална библ. Стилиян Чилингиров, 2016 . - 69 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Загл. на тур. ез. Hafiza yerleri : Istanbul - Mudanya - Bursa - Yalova - Edirne : Kilavuz. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в библиогр. каре. - Парал. текст на англ. и тур. ез.

   ISBN 978-954-2936-24-4 

 корица 

Сист. No: 64635

Статистика. Социология

- 31 -

Ч1/316.4/П22 

Парижкова, Любомира Петрова

   Общуване vs. комуникация : [Монография] / Любомира Парижкова ; Науч. ред. Йорданка Захариева . - София : За буквите - О писменехь, 2013 . - 184 с. : с диагр., табл. ; 24 см

   Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и Да общуваме, не само да комуникираме / Йорданка Захариева. - Библиогр. с. 143-156. - Показалци. - Рез. на бълг., англ., нем., рус. ез.

   ISBN 978-954-2946-63-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64847

Политика

- 32 -

ЗВ/329(497.2)/Д58 

Димитров, Георги и др.

   Любов през решетките : Любовните писма на Георги Димитров и Любица Ивошевич /  Авт.-състав. Цветана Кьосева . - София : Слънце, 2011 . - 228 с. : с ил. ; 19Х20 см . -  (Поредица Свидетелства на времето)

   Пълното име на първия авт. е Георги Димитров Михайлов ; Възприета форма на името на втория авт. е Люба Ивошевич-Димитрова, на кор. отбелязана - Люба Ивошевич. - Библиогр.: с. 224-225

   ISBN 978-954-742-170-7 

 корица 

Сист. No: 64845

- 33 -

ЗВ/323/К93 

Кулов, Георги

   Българската дъга на исляма / Георги Кулов ; [Предг. Стоян Танев . - София : Тангра ТанНакРа, 2011 . - 223 с. : с ил., портр. ; 23 см . -  (Поредица Дружба Родина)

   Съвм. изд. на Сдружение Дружба Родина и Тангра ТанНакРа

   ISBN 978-954-378-084-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64755

- 34 -

Ч1/32/Н16 

Назърска, Жоржета Димитрова

   Религиозен плурализъм : Учебник с компакт диск за студентите от УниБИТ / Жоржета Назърска . - София : За буквите - О писменехь, 2013 . - 208 с. : с ил. ; 30 см + 1 CD

   Съдържа и Изкуството да живееш с различието или правото да останеш различен / Евгений Сачев. - Библиогр. с. 205-206 и след отд. гл. - Прил. 1 CD. Религиозен плурализъм / [Състав.] Жоржета Назърска. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Power Point

   ISBN 978-954-2946-88-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64859

- 35 -

ЗВ/329(497.2)/Л97, К/2/Л97ЗВ/329(497.2)/Л97; К/2/Л97

Ляков, Панайот

   Второто убийство на Стамболов : Прогнози и пародии / Панайот Ляков . - Пазарджик : Беллопринт, 2016 . - 70 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-684-399-9 

 корица 

Сист. No: 64631

- 36 -

ЗВ/323(497.2)/М32 

Марков, Георги Иванов

   Задочни репортажи за задочна България : [Есета] : Т. 1 - 2 / Георги Марков . - [3. изд.] . - София : Ciela, 2016 . - 21 см

   В кн. отбелязано 2. изд. ; 1. изд. 1990 на изд. Профиздат в 1 т. със загл. Задочни репортажи за България

   Т. 1 /  Предг.  Димитър Кенаров . - 575 с. : с портр.

   Именен показалец

   ISBN 978-954-28-2215-8 

 корица 

Сист. No: 64661

- 37 -

ЗВ/323/М32 

Марков, Георги Иванов

   Задочни репортажи за задочна България : [Есета] : Т. 1 - 2 / Георги Марков . - [3. изд.] . - София : Ciela, 2016 . - 21 см

   В кн. отбелязано 2. изд. ; 1. изд. 1990 на изд. Профиздат в 1 т. със загл. Задочни репортажи за България

   Т. 2 . - 576 с. : с портр.

   Именен показалец

   ISBN 978-954-28-2216-5 

 корица 

Сист. No: 64662

- 38 -

ЗВ/323(4/9)/П17 

Панета, Леон

   Достойни битки : Един лидер във война и мир / Леон Панета ; Прев. от англ. Христо Димитров . - София : Ciela, 2016 . - 470 с. ; 23 см . -  (Власт и отговорност)

   

   ISBN 978-954-28-2182-3 

 корица 

Сист. No: 64808

- 39 -

ЗВ/355/359/Р12 

Клисурова, Лиляна и др.

   Румен Радев : Петият президент : Кого избрахме. Неговата история / Лиляна Клисурова, Любомир Денов . - София : Труд, 2017 . - 95 с.,19 л. : ил., портр ; 21 см

   

   ISBN 978-954-398-497-8 

 корица 

Сист. No: 64781

Икономика

- 40 -

ЗВ/36/М76 

Мишева, Ирена Николова

   Застрахователен маркетинг : [Учебник за ВУЗ] / Ирена Мишева . - София : Тракия-М, 2001 . - 223 с. : със сх., диагр. ; 25 см

   Съдържа и Списък на застрахователите с разрешение за извършване на застрахователна дейност ; Наредба за застрахователния брокер и застрахователния агент ; Примерен вариант за набиране на информация за маркетинговия надзор в застраховането. - Терминологичен справочник. - Библиогр. с. 221-223

   ISBN 954-9574-81-4 

 корица 

Сист. No: 64637

- 41 -

ЗВ/336/И52 

Илиев, Иван Асенов и др.

   Борси и борсови операции : Учебник за техникумите по икономика и търговия / Иван Илиев, Цонка Лалева . - 2. изд . - София : Мартилен, 2002 . - 128 с. : със сх., табл. ; 24 см

   1. изд. 1996. - Съдържа и Кратък борсов речник. - Офс. изд.

   ISBN 954-598-078-8 

 корица 

Сист. No: 64646

- 42 -

ЗВ/336/Б82 

Брусарски, Румен Йорданов

   Теория на публичните финанси / Румен Йорданов Брусарски . - София : Унив. изд. Стопанство, 2007 . - 235 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Изд. на УНСС. - Офс. изд. - Библиогр. след всяка гл.

   ISBN 978-954-494-829-0 

 корица 

Сист. No: 64647

- 43 -

ЗВ/330/Е29 

Единен приемен изпит  : За кандидат-студенти бакалаври 2007 : Ръководство за самоподготовка с примерни тестове : Специална част : Модул 3 : Икономика / Трайчо Спасов и др ; Състав., [предг.] Трайчо Спасов . - София : Унив. изд. Стопанство, 2007 . - 250 с. : с черт., диагр., сх. ; 29 см

   Други авт. : Л. Йотова, В. Пиримова, В. Иванова, Г. Касабов, М. Марикина, Е. Сотирова ; Пълното име на авт. Л. Йотова е Лилия Йотова Борисова. - . - Съвместно изд. на Университет за национално и световно стопанство - София, Икономически университет - Варна, Стопанска академия '' Д. А. Ценов'' - Свищов

   ISBN 978-954-494-782-8 

 корица 

Сист. No: 64644

- 44 -

Ч1/33/Т82 

Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на професор доктор на икономическите науки Тончо Трендафилов  /  Ред. съвет Георги Л. Манолов - глав. ред. и др. . - Пловдив : Висше у-ще по сигурност и икономика, 2016 . - 296 с. : с цв., ил., табл., диагр., факс. ; 27 см

   Други ред. : Д. Димитров, А. Конарев, Т. Борисов, М. Тепавичарова. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. материали

   ISBN 978-619-7343-00-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64617

Право

- 45 -

Ч1/34/И72 

Интелектуалната собственост в ХХІ век  : Българският опит в творческите и информационни индустрии : Сборник с доклади от Научен семинар 28 април 2014 г. /  Състав. Тереза Тренчева, Събина Ефтимова ; Науч. ред. Таня Тодорова . - София : За буквите - О писменехь, 2014 . - 220 с. : с табл., диагр., факс. ; 24 см

   Изд. на Унив. по библиотекознание и информ. технологии. - Загл. на англ. ез. Intellectual property in the XXI century: The Bulgarian experience in creative and information industries : Collection with papers of The Scientific seminar April 28, 2014. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Текст и на англ. ез. - Съдържа и Бележки на рецензента / Георги Георгиев Димитров ; Биографични бележки за авторите. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-619-185-019-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64851

- 46 -

Ч1/34/Т82 

Тренчева, Тереза Стоянова

   Интелектуалната собственост в Интернет : Учебно помагало / Тереза Тренчева ; Науч. ред. Божанка Неделчева . - София : За буквите - О писменехь, 2014 . - 260 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Загл. на англ. ез. Intelectual property in Internet. - Текст и на англ. ез. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и Бележки на рецензента / Георги Георгиев Димитров. - Библиогр. с. 217-254. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-185-022-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64849

- 47 -

ЗВ/347/Г63, Ч1/34/Г63ЗВ/347/Г63; Ч1/34/Г63

Голева, Поля Неделчева

   Търговско право : [Ч. 1] - / Поля Голева . - 5. [прераб. и доп.] изд . - София : АПИС, 2014 - . - 22 см

   

   Ч. 2. Търговски сделки . - [2015] . - 484 с.

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-833-013-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64853

- 48 -

ЗВ/347/Г63, Ч1/34/Г63ЗВ/347/Г63; Ч1/34/Г63

Голева, Поля Неделчева

   Облигационно право / Поля Голева . - София : Нова звезда, 2015 . - 568 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-198-023-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64825

- 49 -

Ч1/34/И72 

Интелектуалната собственост - формула за успех, творчество и иновации  : Сборник с доклади от Трети национален семинар с международно участие 27-28 април 2015 г. /  Състав. Тереза Тренчева ; Науч. ред. Таня Тодорова . - София : За буквите - О писменехь, 2015 . - 357 с. : с ил., диагр., факс. ; 24 см

   Изд. на Унив. по библиотекознание и информ. технологии. Унив. младежка акад. за управл. на знания. - Загл. на англ. ез. Intellectual property - formula for success, creativity and innovation : Collection with papers of the Third National seminar with international participation 27-28 April 2015. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Текст и на англ. ез. - Съдържа и Бележки на рецензента / Георги Георгиев Димитров, Габриела Белова ; Журналистически отзив за семинара / Евелина Здравкова ; Биографични бележки за авторите. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-619-185-160-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64850

- 50 -

ЗВ/340/В95, Ч1/34/В95ЗВ/340/В95; Ч1/34/В95

Вълчев, Даниел Василев

   Лекции по обща теория на правото : Ч. 1 - / Даниел Вълчев . - София : Ciela, 2016- . - 22 см

   

   Ч. 1 . - 2016 . - 327 с.

   Библиогр. с. 312-326

   ISBN 978-954-28-2232-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64664

- 51 -

ЗВ/347/С83 

Стоянов, Иван Георгиев

   Финансово право : Обща част ; Специална част ; Конституционно правосъдие ; Казуси / Иван Г. Стоянов . - 5 прераб. и доп. изд . - София : Ciela, 2017 . - 515 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-28-2242-4 

 корица 

Сист. No: 64670

Обществено управление. Военно дело

- 52 -

ЗВ/35/Б92 
 България. Закони и др. п. 

   Закон за движението по пътищата : Наредби за прилагане на закона ; Нарушения, санкции и контролни точки ; Цветно приложение с всички пътни знаци . - София : Труд, 2017 . - 224 с. : с табл., цв. ил. ; 21 см

   На кор. означено Пълно издание

   ISBN 978-954-398-495-4 

 корица 

Сист. No: 64824

- 53 -

Ч1/35/Б92 
 България. Закони и др. п. 

   Закон за движението по пътищата : Сборник нормативни актове : 2 20 С02 . - 14. изд . - София : Сиби, 2017 . - 320 с. : с ил., табл. : [8] л. цв. ил. ; 19 см . -  (Поредица джобни издания)

   

   ISBN 978-619-226-016-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64844

- 54 -

ЗВ/355/359/Р12 

Клисурова, Лиляна и др.

   Румен Радев : Петият президент : Кого избрахме. Неговата история / Лиляна Клисурова, Любомир Денов . - София : Труд, 2017 . - 95 с.,19 л. : ил., портр ; 21 см

   

   ISBN 978-954-398-497-8 

 корица 

Сист. No: 64781

Педагогика

- 55 -

ДС/37/С70 

Станчева, Руска Събева и др.

   Речник по български език : Граматика, текст, редактиране, преразкази, речници : Термините в обучението от II до IX кл. / Руска Станчева, Татяна Александрова, Александър Иванов . - София : Наука и изкуство, 1997 . - 255 с. : с ил. ; 23 см

   Темат. показалец

   ISBN 954-02-0217-5 

  

Сист. No: 64642

- 56 -

ЗВ/37.0/П22, Ч1/37.0/П22ЗВ/37.0/П22; Ч1/37.0/П22

Парижкова, Любомира Петрова

   Нови форми на организация на знанието : Учебник / Любомира Парижкова ; Науч. ред. Кристина Денчева . - 2. прераб. и доп. изд . - София : За буквите - О писменехь, 2014 . - 214 с. : с табл., сх., диагр. ; 29 см

   Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприета форма на името на ред. Кристина Иванова Върбанова-Денчева. - Без сведение за 1. изд. - Съдържа и Рецензия за учебника "Нови форми на организация на знанието" / Николай Матеев ; За учебника "Нови форми на организация на знанието" / Кристина Върбанова-Денчева, Желязко Д. Стоянов ; За автора. - Библиогр. с. 163-174 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-185-030-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64800

- 57 -

К/63/К99 

Кючукова, Катя и др.

   Българско даскало : Учителски наръчник за по-успешни педагогически взаимодействия с учениците и техните родители / Катя Кючукова, Атанас Кузманов, Десислава Иванова . - София : Фондация Кузманов, 2016 . - 90 с. ; 21 см

   Примерна годишна програма на УП ; Етнокултурни особености на българските турци / Севим Тахир ; Ромските групи в България? ; Гневът в развитието на детето / Десислава Иванова ; Някои ефективни форми на взаимодействие училище - семейство / Маргарита Бозова ; "Детето как да го обичаме истински" - обучителен тренинг за родители / Атанаска Йорданова Николаева ; "Родители - детска градина : Ръка за ръка" / Станислава Бекярова ; Иновативна среда за работа с "проблемни" деца и техните родители / Румяна Вангелова, Татяна Минкова. - Библиогр. след някои материали

 корица 

Сист. No: 64789

- 58 -

ЗВ/37/Т56, К/63/Т56ЗВ/37/Т56; К/63/Т56

Тимчев, Любомир Кирилов

   Моят втори дом СМУ 645 : Средно милиционерско училище "Феликс Едмундович Дзержински", гр. Пазарджик - училището за мъже 1976-1980 г. : Моят живот и прекрасната професия / Любомир Кирилов Тимчев . - София : [Изд. авт.], 2016 (София : Алианс принт) . - 183 с. : с ил. ; 21 см

   

 корица 

Сист. No: 64629

Етнография. Фолклор

- 59 -

ЗВ/396/Д62 

Диос, Луис Де

   Стефани - принцесата от Монако / Луис Де Диос ; Прев. [от фр.] Донка Накова Тишинова . - София : Слънце, 1994 . - 364 с. ; 20 см . -  (Библиотека Прочути жени)

   Ориг. загл. Stephanie / Luis de Dios

   ISBN 954-8023-33-4 

  

Сист. No: 64652

- 60 -

ЗВ/398/А84, Ч1/398/А84ЗВ/398/А84; Ч1/398/А84

Арианика : Експедиция във Воттоваара - Карелия и Аркаим - Урал : Центрове на праевропейската цивилизация в Русия  : Протоарии и праславяни, културолого-феноменологично декодиране на митологичния, историческия и лингвистичния план : Учебно пособие по дисциплината "Нестинарство: Информационни кодове на културното наследство" / Стоян Денчев и др ; Ред. Николай Яръмов и др . - София : За буквите - О писменехь, 2016 . - 208 с. : с ил. ; 24 см

   Кор. загл. Арианика ; Aryanica. - Загл. на англ. ез. Aryanica: Expedition in Vottovaara - Karelia and Arkaim - the Urals: Centres of the Proto-European civilization in Russia. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: А. Куманова, Н. Казански, Н. Василев ; Други ред.: М. Куманов, И. Теофилов. - Текст и на рус. ез. - Библиогр. с. 127-135. - Именен показалец. - Рез. на бълг., англ., рус. ез.

   ISBN 978-619-185-192-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64860

Математика. Естествени науки

- 61 -

ЗВ/50/З-40 

Захаринов, Ботьо Станимиров и др.

   Природни ресурси и природоползване : [Учебник за студентите от НБУ с дистанционна форма на обучение] / Ботьо Захаринов, Здравко Гъргаров . - София : НБУ, 2002 . - 172 с. : с табл., диагр. ; 22 см . -  (Екология)

   Изд. на НБУ. Център по дистанционно обучение. - Год. на изд. на гърба на загл. с. 2001. - Библиогр. с. 168-171 ; Азб. показалец

   ISBN 954-535-232-9 

 корица 

Сист. No: 64653

- 62 -

ЗВ/519.6/У29 

Уелинг, Люк и др.

   Разработване на проекти за Web c PHP и MySQL / Люк Уелинг, Лаура Томсън ; Прев. [от англ.] Александър Попов, Живко Желязков . - София : СофтПрес, 2004 . - 927 с. : с ил. ; 24 см + 1 CD

   Ориг. загл. PHP and MySQL Web development / Luke Welling, Laura Thomson. - Съдържа и За авторите ; За сътрудниците ; Уеб ресурси ; Инсталиране на PHP и MySQL. - Прил. : Разработване на проекти за Web с PHP и MуSQL [CD-ROM]. - (165 MB) : 12 см Изт.: Загл. екран ; Етикет ; Кн. - Системни изисквания: Windows 98/2000/ХР ; Internet Explorer ; Adobe Acrobat Reader 5.0. ; Apache ; PHP ; MySQL. - Съдържа: 5 директории, 9 файла. - Текст на англ. ез. - Дигитално изд. - Съдържа и пълни версии на PHP, MуSQL, Apache

   ISBN 954-685-279-1 

  

Сист. No: 64873

- 63 -

ЗВ/51/С59 

Справочник по математика за единния приемен изпит  : Модул 2 - Математика - Основи ; Модул 3 - Математика - Специална част /  Състав. Добромир Тодоров . - София : Унив. изд. Стопанство, 2007 . - 50 с. : с черт., табл. ; 20 см

   Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-494-823-8 

 корица 

Сист. No: 64645

- 64 -

ЗВ/51/D72 

Donevska, Snezanka Donceva et al.

   Advanced modern engineering mathematics : Mathematics 3 : [A textbook for second year students in Industrial engineering et the ELDE of Techn. Univ. of Sofia] / S. Donevska, B. Donevsky . - Sofia : Technical Univ., 2004 . - 361 с. : със сх., диагр. ; 24 см

   Изд. на Техн. университет - София. Факултет за английско инженерно обучение

 корица | съдържание 

Сист. No: 64639

Медицина

Приложни науки. Техника

- 65 -

ЗВ/621.7/С80 

Стоименов, Митко Стоянов и др.

   Стандартизация, взаимозаменяемост и технически измервания : Учебник за техникумите по механотехника / Митко Стоянов Стоименов, Костадин Дамянов Цеков . - София : Техника, 1974 . - 272 с. : с ил. ; 21 см

   

  

Сист. No: 64650

- 66 -

ЗВ/681.3/Н91 

Нортън, Питър и др.

   Пълно ръководство за работа с мрежи / Питър Нортън, Дейв Кърнс ; Прев. [от англ.] Елица Момчилова и др . - София : ИнфоДар, 1999 . - 756 с. : с табл., сх. ; 23 см

   Съдържа и За авторите ; Речник. - На загл. с. отбелязан авт. Питър Нортън. - Други прев.: И. Николова, Св. Алексиев. - Офс. изд.

   ISBN 954-8485-82-6 

  

Сист. No: 64874

- 67 -

ЗВ/681.3/Н55 

Ненов, Александър

   Интернет безопасност / Александър Ненов . - София : Ciela, 2016 . - 128 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-2174-8 

 корица 

Сист. No: 64663

- 68 -

ЗВ/681.322/G83 

Grigorov, Bozidar Borislavov

   Computer Aided Design : Laboratory exercises : [За студенти степен бакалавър] / Bojidar Grigorov . - [Sofia] : Technical Univ., 2007 . - 116 с. : с ил., черт., [11] л. : черт. ; 24 см

   Кор. опис. - Изд. на Техн. университет - София. Факултет за английско инженерно обучение

 корица 

Сист. No: 64643

Селско стопанство. Лов. Риболов

- 69 -

ЗВ/636.5/О-89 

Отглеждане на птици  / Стефан Ножчев и др ; Под общ. ред. на Стефан Ножчев . - [2. изд.] . - София : Земиздат, 1996 . - 144 с. : с ил. ; 20 см

   Други авт.: И. Джанков, Н. Петров, Н. Бачев, Д. Шарланов, К. Кунев, В. Тодорова

   ISBN 954-05-0347-7 

  

Сист. No: 64640

- 70 -

ЗВ/639/Б70 

Ботев, Никола Хр. и др.

   Млад ловец : Учебник за кандидат-ловци / Никола Ботев, Иван Колев . - 3. изд . - София : Наслука, 2000 . - 185 с. : с ил., табл. ; 21 см

   

   ISBN 954-8723-07-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64641

- 71 -

ЗВ/635/С32, Ч2/633/635/С32 

Семепроизводство на едногодишни цветни култури  / Гели Витанова и др . - София : Продуцентска къща Агромедия, 2011 . - 152 с., [8] с. : цв. ил. ; 23 см

   Други авт. : С. Бистричанов, А. Канински, И. Иванова, С. Лукипудис. - Библиогр. с. 152

   ISBN 978-954-92717-1-3 

 корица 

Сист. No: 64730

Домакинство. Комунално-битово обслужване

Изкуство

- 72 -

ЗВ/782/785/А28 

Шапиро, Марк

   Адел : Биография / Марк Шапиро ; Прев. от англ. Стоянка Сербезова-Леви . - София : Сиела, 2013 . - 204 с., [8] л. цв. портр. ; 21 см

   Ориг. загл.: Adele: the biography / Marc Shapiro. - Възприета форма на името е Стоянка Минчева Сербезова

   ISBN 978-954-28-1281-4 

 корица 

Сист. No: 64622

- 73 -

ИзЧГр/745/749/Т19 

Тайните на корейските занаяти  : Изложба, галерия "Шипка 6", София, 25 март 2015-9 април 2015 /  Transl. by Irina Sholeva . - Seoul : Assoc. of Seoul Craft Masters, 2015 . - 143 с. : с цв. ил. ; 25 см

   Изд. на Посолство на Република Корея в Република българия. - Загл. на англ. ез.: Secrets of Korean Crafts ; Загл. и на кор. ез. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Текст и на кор. и англ. ез. - Important Activities ; Overseas Exhibitions

 корица 

Сист. No: 64788

- 74 -

ЗВ/792/А64, ИзЧ/792/А64ЗВ/792/А64; ИзЧ/792/А64

Анастасов, Никола Стоянов

   Истории с усмивки : Автобиография / Никола Анастасов ; Записана и обраб. от Ирина Канушева . - 2. прераб. изд . - София : Слънце, 2016 . - 240 с., [8] л. : фотогр. ; 20 см

   Съдържа: Съдържа по-важни роли в театъра ; По-важни филмови роли

   ISBN 978-954-742-230-8 

 корица 

Сист. No: 64762

- 75 -

ИзЧ/791.43/.45/К97 

Кърджилов, Петър Иванов

   Озарения в полите на Витоша : Летопис на ранното кино в София (1896-1915) / Петър Кърджилов . - София : БАН, 2016 . - 608 с : с ил., факс. ; 25 см

   Загл. на англ. ез. Dawn et the foot of the Vitosha mountains : Chronicle of early cinema in Sofia (1896-1915) / Petar Kardjilov. - Библиогр. след всяка гл. ; Азб. показалец на имената ; Азб. показалец на филмовите заглавия

   ISBN 978-954-322-869-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64703

- 76 -

ЗВ/791.44.07/М48, ИзЧ/791.44.071/М48ЗВ/791.44.07/М48; ИзЧ/791.44.071/М48

Менцел, Иржи

   Капризни години : [Спомени] / Иржи Менцел ; Прев. от чеш. Васил Самоковлиев . - София : Колибри, 2016 . - 490 с. : с ил. ; 20 см . -  (Библиотека Амаркорд)

   Ориг. загл. Rozmarna leta / Jiri Menzel. - Филмография и награди ; Показалец на по-важните имена и заглавия

   ISBN 978-619-150-925-6 

 корица 

Сист. No: 64693

- 77 -

ЗВ/791.44.07/Г23, ИзЧ/791.44.071/Г23 

Бенуа, София

   Грета Гарбо : Изповедта на един паднал ангел / София Бенуа ; Прев. Наташа Стоянова . - София : Паритет, 2017 . - 272 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-153-129-5 

 корица 

Сист. No: 64780

- 78 -

К/73/П41, С/73/76/П41К/73/П41; С/73/76/П41

[Петдесет] 50 години Художествена галерия "Станислав Доспевски" Пазарджик  : Библиогр. указател /  Състав. Росица Гигова и др . - Пазарджик : Фабер, 2016 . - 236 с. : с ил., факс. ; 24 см

   Изд. на Регионална библ. Н. Фурнаджиев и Худож. галерия Ст. Доспевски - Пазарджик. - Други състав.: В. Тодорова, М. Владова, Н. Механджийска ; Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа и Художествена галерия "Станислав Доспевски" - Пазарджик / Людмила Илиева. - Именен показалец

   ISBN 978-619-00-0552-0 

 корица 

Сист. No: 64628

Спорт. Игри

- 79 -

ЗВ/796/799/П34 

Пенев, Димитър Душков

   Моят живот и футболът / Димитър Пенев . - София : М & BM, 1995 . - 152 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-799-489-1 

  

Сист. No: 64654

- 80 -

ЗВ/796.3/Б38 

Илиев, Румен Недялков

   Димитър Бербатов : Война с времето и себе си / Румен Илиев . - [София] : Корпорация Развитие, 2008 . - 352 с., 8 л. : цв. ил. ; 20 см . -  (Поредица ТОПспортисти)

   Съдържа и Статистика

 корица 

Сист. No: 64621

- 81 -

22934, ЗВ/796.4/У2822934; ЗВ/796.4/У28

Уейд, Пол

   Тренировките на затворника 2 : Тренировки с тежестта на тялото за напреднали: железен хват, стоманени коси мускули, бронирани стави ... / Пол Уейд ; Прев. Цветан Убенов . - София : Аратрон, 2015 . - 415 с. : с ил. ; 24 см

   Ориг. загл. Convict Conditioning 2 / Paul "Coach" Wade. - В кн. означено Т. 2

   ISBN 978-954-626-454-1 

 корица 

Сист. No: 64745

- 82 -

Д/794/Д33, ФД/794/Д33Д/794/Д33; ФД/794/Д33

Дедопулос, Тим

   Шерлок Холмс : Колекция загадки [от] д-р Джон Уотсън /  Текст и загадки Тим Дедопулос ; Прев. Кънчо Кожухаров . - 2. изд . - София : Книгомания, 2016 . - 288 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Ориг. загл. The Sherlock Holmes Puzzle Collection

   ISBN 978-619-195-039-3 

 корица 

Сист. No: 64765

Езикознание

- 83 -

С1/808Б/В51 

Веселинов, Димитър и др.

   Речник на френските думи в българския език : Т. 1 - / Димитър Веселинов, Анна Ангелова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015 - . - 24 см

   

   Т. 4. М - П . - 2016 . - 662 с.

   

   ISBN 978-954-07-4133-8 

 корица 

Сист. No: 64616

- 84 -

23072, ЗВ/808Б/С37, К/82/С3723072; ЗВ/808Б/С37; К/82/С37

Симеонов, Иван Илиев

   Вербалните измерения на концепта "жена" в българската традиционна култура : Научна монография / Иван Симеонов . - Пазарджик : Барич и Сие, 2016 . - 200 с. ; 21 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик. - Библиогр. с.188-200

   ISBN 978-954-8215-98-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64627

Литературознание

- 85 -

К/82/К32 

Каракашев, Тодор Вълчов

   Четири прозореца към душата на детето / Тодор Каракашев . - Пазарджик : Първа частна печ., 2016 . - 104 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

   Съдържа и Писането за деца съвпада с чувствата ми и от него по-чудесно няма : [Интервю с Петя Караколева] / Интервютю взе Лиляна Деликирова ; Из живота на Петя Караколева : Родата. Детство ; Стихове от Петя Караколева ; Национална награда за детска книга "Петя Караколева"

   ISBN 978-954-697-108-1 

 корица 

Сист. No: 64630

- 86 -

С/82Б.5/.6/Д77 

Томова, Вили и др.

   Калин Донков : Биобиблиография /  Състав. Вили Томова, Мария Дочева, Милена Арсова-Димова . - Плевен : Регионална библ. Христо Смирненски, 2016 . - 176 с., [4] л. : сн. ; 21 см

   Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа и Самопризнание без дата / Калин Донков. - Показалци

   ISBN 978-954-92938-3-8 

 корица 

Сист. No: 64724

- 87 -

ЗВ/820/899/Р87 

Бенуа, София

   Джоан Роулинг : Чисто английска магия / София Бенуа ; Прев. Лидия Шведова . - София : Паритет, 2017 . - 224 с. : с ил., портр. ; 21 см

   Без сведение за ориг. загл.

   ISBN 978-619-153-125-7 

 корица 

Сист. No: 64698

Чужда художествена литература

- 88 -

ЗВ/Ч840/Б52 

Боасар, Жанин

   Трите любови на Наполеон : Роман : Кн. 1 - / Жанин Боасар ; Прев. от фр. Веселина Минчева . - София : ИК Цанко Церковски, 1992 . - 17 см

   

   Кн. 1. Жозефин . - 152 с.

   

  

Сист. No: 64656

- 89 -

ЗВ/Ч840/Б89 

Буте, Фредерик

   Брачният остров или Седемте нощи на Валентина : Роман / Фредерик Буте ; Прев. [от фр.] Д. П. . - [2. изд.] . - Варна : Полем, 1992 . - 123 с. ; 20 см . -  (Поредица от забравени романи за любовта, всемирните тайнства и странните капризи на съдбата ; 1)

   

   ISBN 954-8181-01-0 

  

Сист. No: 64649

- 90 -

ЗВ/Ч840/Б52 

Минчева, Веселина

   Трите любови на Наполеон : Роман : Кн. 1 - / Жанин Боасар ; Прев. от фр. Веселина Минчева . - София : ИК Цанко Церковски, 1992 . - 17 см

   Ориг. загл. Les trois amours de Napoleon / Janine Boissard

   Кн. 2. Мария Валевска . - 128 с.

   

  

Сист. No: 64657

- 91 -

ЗВ/Ч820/Ч-49 

Чейс, Джеймс Хадли

   Внимавай с жените... : [Кримин. роман] / Джеймс Хадли Чейс ; Прев. от англ. Веселин Лаптев . - София : Гарант 21, 1993 . - 224 с. ; 20 см

   Ориг. загл. You never know with women / James Hadley Chase

   ISBN 954-8009-47-1 

  

Сист. No: 64651

- 92 -

ЗВ/Ч820(73)/А22 

Авъри, Ан

   Далечна звезда : Роман / Ан Авъри ; Прев. [от англ.] Павлина Йосифова . - София : Астрала, 1994 . - 288 с. ; 20 см . -  (Любов в друго време, на друго място... ; 2)

   Ориг. загл. A Distant Star / Anne Avery. - Офс. изд.

   ISBN 954-562-021-8 

 корица 

Сист. No: 64632

- 93 -

ЗВ/Ч882/В84 

Воронин, Андрей Николаевич

   Слепия и президентът : [Роман] / Андрей Воронин ; Прев. от рус. Влади Владков . - [София] : Труд, 2008 . - 324 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Слепой для президента / Андрей Воронин

   ISBN 978-954-528-826-5 

 корица 

Сист. No: 64865

- 94 -

ЗВ/Ч860(720)/Е88 

Ескивел, Лаура

   Като гореща вода за шоколад : [Роман] / Лаура Ескивел ; Прев. от исп. Илинда Маркова . - София : Колибри, 2011 . - 224 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Como agua para chocolate / Laura Esquivel

   ISBN 978-954-529-897-4 

 корица 

Сист. No: 64748

- 95 -

ЗВ/Ч820(73)/К49 

Кейт, Лорън

   Влюбени ангели : [Роман] / Лорън Кейт ; Прев. [от англ.] Деница Райкова . - София : Intense, 2012 . - 176 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Fallen in love / Lauren Kate. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-783-177-3 

 корица 

Сист. No: 64712

- 96 -

ЗВ/Ч830/З-58 

Зендкер, Ян-Филип

   Да чуеш ритъма на сърцето : Роман / Ян-Филип Зендкер ; Прев. от англ. Валентина Атанасова-Арнаудова . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 256 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   Ориг. загл. Das Herzenhoren / Jan-Philipp Sendker. - Възприета форма на името на прев. Валентина Стоянова Атанасова

   ISBN 978-954-26-1160-8 

 корица 

Сист. No: 64782

- 97 -

ЗВ/Ч820(73)/Р58 

Ригс, Рансъм

   Домът на мис Перигрин за чудати деца : Роман / Рансъм Ригс ; Прев. [от англ.] Елика Рафи . - София : Бард, 2014 . - 364 с. : с ил. ; 22 см

   Ориг. загл. Miss Peregrine`s home for peculiar children / Ransom Riggs

   ISBN 978-954-655-472-7 

 корица 

Сист. No: 64819

- 98 -

ЗВ/Ч882/Г56 

Глуховски, Дмитрий Алексеевич

   Бъдеще : [Роман] / Дмитрий Глуховски ; Прев. от рус. Васил Велчев . - София : Ciela, 2015 . - 668 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Будущее / Дмитрий Глуховский

   ISBN 978-954-28-1888-5 

 корица 

Сист. No: 64863

- 99 -

ЗВ/Ч820/Д14 

Дал, Роалд

   В полет към теб : [Разкази] / Роалд Дал ; Прев. от англ. Деян Кючуков . - София : Ciela, 2015 . - 256 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Collected stories / Roald Dahl.

   ISBN 978-954-28-1715-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64804

- 100 -

ЗВ/Ч820(73)/Р58 

Ригс, Рансъм

   Градът на гладните : Роман / Рансъм Ригс ; Прев. [от англ.] Юлиян Стойнов . - София : Бард, 2015 . - 416 с. : с ил. ; 22 см

   Ориг. загл. Hollow city / Ransom Riggs. - Кн. 2 За чудатите деца на мис Перигрин

   ISBN 978-954-655-593-9 

 корица 

Сист. No: 64820

- 101 -

Д/Ч820/С13, ФД/Ч820/С13Д/Ч820/С13; ФД/Ч820/С13

Саймън, Франческа

   Ужасния Хенри / Франческа Саймън ; Ил. Тони Рос ; Прев. [от англ.] Юлия Пискулийска . - София : Пан, 2015 . - 96 с. : с ил. ; 20 см . -  (Ужасния Хенри)

   Ориг. загл. Horrid Henry / Francesca Simon

   ISBN 978-954-660-613-6 

 корица 

Сист. No: 64688

- 102 -

Д/Ч820/С13, ФД/Ч820/С13Д/Ч820/С13; ФД/Ч820/С13

Саймън, Франческа

   Ужасния Хенри отмъщава / Франческа Саймън ; Ил. Тони Рос ; Прев. [от англ.] Юлия Пискулийска . - София : Пан, 2015 . - 20 см . -  (Ужасния Хенри)

   Ориг. загл. Horrid Henry`s Revenge / Francesca Simon

   ISBN 978-954-660-639-6 

   

   

 корица 

Сист. No: 64690

- 103 -

Д/Ч820/С13, ФД/Ч820/С13Д/Ч820/С13; ФД/Ч820/С13

Саймън, Франческа

   Ужасния Хенри забогатява бързо / Франческа Саймън ; Ил. Тони Рос ; Прев. [от англ.] Юлия Пискулийска . - София : Пан, 2015 . - 20 см . -  (Ужасния Хенри)

   Ориг. загл. Horrid Henry Gets Rich Quick / Francesca Simon

   ISBN 978-954-660-614-3 

   

   

 корица 

Сист. No: 64691

- 104 -

ЗВ/Ч892.7(567)/Б48 

Бласим, Хасан

   Иракският Христос : Разкази / Хасан Бласим ; Прев. от араб. Мая Ценова . - Пловдив : Жанет 45, 2016 . - 135 с. ; 21 см

   Ориг. загл. на араб. ез.- Биогр. данни за авт., прев. отбелязани на с. 1-2

   ISBN 978-619-186-290-0 

 корица 

Сист. No: 64742

- 105 -

ЗВ/Ч820(73)/К49 

Кейт, Лорън

   Терзания : [Роман] / Лорън Кейт ; Прев. [от англ.] Деница Райкова . - София : Intense, 2016 . - 367 с. ; 21 см . -  (Поредица Паднали ангели ; 2)

   Ориг. загл. Torment / Lauren Kate. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Допеч. на изд. от 2010

   ISBN 978-954-783-131-5 

 корица 

Сист. No: 64713

- 106 -

ЗВ/Ч820(73)/К49 

Кейт, Лорън

   Страст : [Роман] / Лорън Кейт ; Прев. [от англ.] Деница Райкова . - София : Intense, 2016 . - 336 с. ; 21 см . -  (Поредица Паднали ангели ; 3)

   Ориг. загл. Passion/ Lauren Kate. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Допеч. на изд. от 2011

   ISBN 978-954-783-145-2 

 корица 

Сист. No: 64714

- 107 -

ЗВ/Ч820(73)/К49 

Кейт, Лорън

   Екстаз : [Роман] / Лорън Кейт ; Прев. [от англ.] Деница Райкова . - София : Intense, 2016 . - 352 с. ; 21 см . -  (Поредица Паднали ангели ; 4)

   Ориг. загл. Rapture / Lauren Kate. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Допеч. на изд. от 2012

   ISBN 978-954-783-173-5 

 корица 

Сист. No: 64715

- 108 -

ЗВ/Ч820(73)/К49 

Кейт, Лорън

   Непростено : [Роман] / Лорън Кейт ; Прев. [от англ.] Деница Райкова . - София : Intense, 2016 . - 320 с. ; 21 см . -  (Поредица Паднали ангели ; [5])

   Ориг. загл. Unforgiven / Lauren Kate. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-783-239-8 

 корица 

Сист. No: 64716

- 109 -

ЗВ/Ч820(73)/К54 

Кинг, Шели

   Всичко започна в книжарничката на Хюго : [Роман] / Шели Кинг ; Прев. [от англ.] Силвия Николова . - София : Кръгозор, 2016 . - 264 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The moment of everything / Shelly Elaine King

   ISBN 978-954-771-367-3 

 корица 

Сист. No: 64694

- 110 -

ЗВ/Ч820(73)/К63 

Кларк, Мери Хигинс

   Домът, в който стените не помагат : [Криминален роман] / Мери Хигинс Кларк ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - [София] : Бард, 2016 . - 302 с. ; 20 см

   Ориг. загл. As time goes by / Mary Higgins Clark

   ISBN 978-954-655-713-1 

 корица 

Сист. No: 64699

- 111 -

ЗВ/Ч820(73)/К63 

Кларк, Мери Хигинс

   Песен кръвна пее : [Криминален роман] / Мери Хигинс Кларк ; Прев. [от англ.] Ивайла Божанова . - [София] : Бард, 2016 . - 270 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The melody lingers on / Mary Higgins Clark

   ISBN 978-954-584-654-7 

 корица 

Сист. No: 64707

- 112 -

ЗВ/Ч820(73)/К84 

Конъли, Джон

   Песен на сенките : [Роман] / Джон Конъли ; Прев. [от англ.] Деница Каракушева . - София : Прозорец, 2016 . - 400 с. ; 20 см

   Ориг. загл. A Song of Shadows/ John Connolly

   ISBN 978-954-733-892-0 

 корица 

Сист. No: 64841

- 113 -

ЗВ/Ч820/Л40 

Лей, Розана

   Вила в Сицилия : [Роман] / Розана Лей ; Прев. [от англ.] Нели Лозанова, Невена Гоцкова . - София : СофтПрес, 2016 . - 456 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The villa / Rosanna Ley

   ISBN 978-619-151-325-3 

 корица 

Сист. No: 64697

- 114 -

23074, ЗВ/Ч820/О-7423074; ЗВ/Ч820/О-74

Оруел, Джордж

   Пасторска дъщеря : [Роман] / Джордж Оруел ; Прев. от англ. Аглика Маркова . - София : Фама, 2016 . - 179 с. ; 21 см

   Ориг. загл. A Clergyman`s Daughter / George Orwell

   ISBN 978-619-178-062-4 

 корица 

Сист. No: 64779

- 115 -

ЗВ/Ч894.35/П16 

Памук, Орхан

   Червенокосата : [Роман] / Орхан Памук ; Прев. от тур. Мая Караилиева . - София : Еднорог, 2016 . - 288 с. ; 21 см

   Без сведение за ориг. загл. ; Загл на англ. ез. The Red-haired woman / Orhan Pamuk. - В кн. името на прев. погрешно отбелязано Мая Караиванова

   ISBN 978-954-365-187-0 

 корица 

Сист. No: 64718

- 116 -

ЗВ/Ч869.0/С18 

Сантуш, Жозе Родригеш душ

   Мъжът от Константинопол : Роман / Жозе Родригеш душ Сантуш ; Прев. от португ. Дарина Миланова . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 360 с. ; 21 см

   Ориг. загл. O homem de Constantinopla / Jose Rodrigues dos Santos

   ISBN 978-954-26-1633-7 

 корица 

Сист. No: 64728

- 117 -

ЗВ/Ч894.362/С20 

Сафарли, Елчин

   Ако ти знаеше... : [Роман] / Елчин Сафарли ; Прев. от рус. Ася Григорова . - София : Gnezdoto, 2016 . - 248 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Если бы ты знал...

   ISBN 978-619-7316-07-0 

 корица 

Сист. No: 64778

- 118 -

ЗВ/Ч820(73)/С55 

Спаркс, Никълъс

   Винаги двамата : [Роман] / Никълъс Спаркс ; Прев. [от англ.] Емилия Карастойчева . - София : Ера, 2016 . - 471 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Two by Two / Nicholas Sparks

   ISBN 978-954-389-411-6 

 корица 

Сист. No: 64823

- 119 -

ЗВ/Ч839.7/Б16 

Бакман, Фредрик

   Всяка сутрин пътят към дома става все по-дълъг / Фредрик Бакман ; Прев. от швед. Любомир Гиздов . - София : Ciela, 2017 . - 65 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Och varje morgon blir vagen hem langre och langre / Fredrik Backman

   ISBN 978-954-28-2227-1 

 корица 

Сист. No: 64658

- 120 -

ЗВ/Ч839.6/Е23 

Егеланд, Том

   Маската на дявола : Роман / Том Егеланд ; Прев. от норв. Ралица Тачева . - [София] : Персей, 2017 . - 448 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Djevelmasken / Tom Egeland

   ISBN 978-619-161-125-6 

 корица 

Сист. No: 64842

- 121 -

ЗВ/Ч820/Л21 

Ланд, Али

   Добро момиче, лошо момиче : [Роман] / Али Ланд ; Прев. от англ. Коста Сивов . - София : Ciela, 2017 . - 303 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Good Me, Bad Me / Ali Land

   ISBN 978-954-28-2256-1 

 корица 

Сист. No: 64806

- 122 -

ЗВ/Ч820(73)/М18 

Майър, Стефани

   Химикът : [Роман] / Стефани Майър ; Прев. от англ. Деница Райкова . - София : Ciela, 2017 . - 600 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The Chemist / Stephenie Meyer.

   ISBN 978-954-28-2261-5 

 корица 

Сист. No: 64817

- 123 -

ЗВ/Ч820(73)/Н88 

Нол, Джесика

   Най-щастливото момиче на света : Роман / Джесика Нол ; Прев. от англ. Павлина Миткова, Нина Руева . - Пловдив : Хермес, 2017 . - 384 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   Ориг. загл. Luckiest girl alive / Jessica Knoll

   ISBN 978-954-26-1647-4 

 корица 

Сист. No: 64736

- 124 -

ЗВ/Ч840(493)/Н92 

Нотомб, Амели

   Петрония : [Роман] / Амели Нотомб ; Прев. от фр. Светла Лекарска . - София : Колибри, 2017 . - 143 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Petronille / Amelie Nothomb

   ISBN 978-619-150-856-3 

 корица 

Сист. No: 64827

- 125 -

ЗВ/Ч820(73)/Р58 

Ригс, Рансъм

   Библиотеката на душите : Роман / Рансъм Ригс ; Прев. [от англ.] Юлиян Стойнов . - София : Бард, 2017 . - 432 с. : с ил. ; 22 см

   Ориг. загл. library of Souls / Ransom Riggs. - Кн. 3 За чудатите деца на мис Перигрин

   ISBN 978-954-655-707-0 

 корица 

Сист. No: 64821

- 126 -

ЗВ/Ч820(73)/Ф50 

Филипс, Сюзън Елизабет

   Героите са моята слабост : [Роман] / Сюзън Елизабет Филипс ; Прев. [от англ.] Диана Кутева . - София : Ибис, 2017 . - 349 с. ; 21 см . -  (Избрани съвременни любовни романи)

   Ориг. загл. Heroes are my weakness / Susan Elizabeth Phillips

   ISBN 978-619-157-187-1 

 корица 

Сист. No: 64826

- 127 -

ЗВ/Ч820(73)/К54 

Кинг, Стивън

   Търси се : Който го намери, за него си е / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Весела Прошкова, Даня Доганова . - София : Плеяда, 2018 . - 470 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Finders keepers / Stephen King

   ISBN 978-954-409-356-3 

 корица 

Сист. No: 64783

Българска художествена литература

- 128 -

23078 

Цанев, Стефан Неделчев

   Съчинения : В 12 т. / Стефан Цанев . - Пловдив : Жанет 45, 2012-2014 . - 21 см

   Загл. отбелязано на с. 2

   Т. 1. Поезия : 1956-2012 . - 2012 . - 531 с. : с портр.

   Кор. загл. Поезия : 1956-2012. - Съдържа и Защита на свободния стих : [Манифест] / Стефан Цанев

   ISBN 978-954-491-842-2 

 корица 

Сист. No: 64828

- 129 -

23078, ЗВ/Б/Ц1623078; ЗВ/Б/Ц16

Цанев, Стефан Неделчев

   Съчинения : В 12 т. / Стефан Цанев . - Пловдив : Жанет 45, 2012-2014 . - 21 см

   Загл. отбелязано на с. 2

   Т. 4. Трагедии & комедии ІІІ . - 2012 . - 472 с. : с портр.

   Кор. загл. Трагедии & комедии ІІІ. - Съдържа: Параноя ; Тайното евангелие на Йоан ; Адът - това съм аз ; Пир по време на демокрация ; Конят на Александър Велики ; Всички луди ме обичат ; Деца на света ; Духът на поета

   ISBN 978-954-491-848-4 

 корица 

Сист. No: 64829

- 130 -

23078, ЗВ/Б/Ц1623078; ЗВ/Б/Ц16

Цанев, Стефан Неделчев

   Съчинения : В 12 т. / Стефан Цанев . - Пловдив : Жанет 45, 2012-2014 . - 21 см

   Загл. отбелязано на с. 2

   Т. 3. Трагедии & комедии ІІ . - 2012 . - 454 с. : с портр.

   Кор. загл. Трагедии & комедии ІІ. - Съдържа: Любовни булеварди ; Животът - това са две жени ; Последната нощ на Сократ ; Тайната вечеря на Дякона Левски ; Другата смърт на Жанна Д'Арк ; Величието и падението на Стефан Стамболов

   ISBN 978-954-491-846-0 

 корица 

Сист. No: 64830

- 131 -

23078, ЗВ/Б/Ц1623078; ЗВ/Б/Ц16

Цанев, Стефан Неделчев

   Съчинения : В 12 т. / Стефан Цанев . - Пловдив : Жанет 45, 2012-2014 . - 21 см

   Загл. отбелязано на с. 2

   Т. 2. Трагедии & комедии І . - 2012 . - 453 с. : с портр.

   Кор. загл. Комедии & трагедии І. - Съдържа: Истинският Ивайло ; Бунтът на статуите ; Процесът против богомилите ; Разпята събота ; В неделя Господ си почива ; Страшният съд. - Съдържа и Театърът - държава или религия? : Слово, произнесено пред актьорите от театър "София" на 7 януари 1982 г. / Стефат Цанев

   ISBN 978-954-491-844-6 

 корица 

Сист. No: 64831

- 132 -

23078, ЗВ/Б/Ц16 

Цанев, Стефан Неделчев

   Съчинения : В 12 т. / Стефан Цанев . - Пловдив : Жанет 45, 2012-2014 . - 21 см

   Загл. отбелязано на с. 2

   Т. 5. Мравки и богове : Хроника на ХХ век : Роман . - 2012 . - 500 с. : с портр.

   Кор. загл. Мравки и богове

   ISBN 978-954-491-850-7 

 корица 

Сист. No: 64832

- 133 -

23078, ЗВ/Б/Ц1623078; ЗВ/Б/Ц16

Цанев, Стефан Неделчев

   Съчинения : В 12 т. / Стефан Цанев . - Пловдив : Жанет 45, 2012-2014 . - 21 см

   Загл. отбелязано на с. 2

   Т. 6. Есета . - 2013 . - 517 с. : с портр.

   Кор. загл. Есета. - Съдържа: Из книгите: Убийците са между нас ; Внимавайте с вятърните мелници ; Да убиеш вярата ; Ars poetica. За поетическото изкуство

   ISBN 978-954-491-852-1 

 корица 

Сист. No: 64833

- 134 -

23078 

Цанев, Стефан Неделчев

   Съчинения : В 12 т. / Стефан Цанев . - Пловдив : Жанет 45, 2012-2014 . - 21 см

   Загл. отбелязано на с. 2

   Т. 7. Измислици за деца . - 2013 . - 515 с. : с портр.

   Кор. загл. Измислици за деца. - Съдържа: Анини приказки ; Янини притчи ; Книга за мъртвите ; Духът на баща ми ; Джуджето и седемте Снежанки + 1 ; Рицарят на печалния образ ; Най-чудното чудо

   ISBN 978-954-491-854-5 

 корица 

Сист. No: 64834

- 135 -

23078 

Цанев, Стефан Неделчев

   Съчинения : В 12 т. / Стефан Цанев . - Пловдив : Жанет 45, 2012-2014 . - 21 см

   Загл. отбелязано на с. 2

   Т. 8. Български хроники І : 2137 г.пр.Хр.-1395 г.сл.Хр. : Поема . - 2014 . - 596 с. : с портр.

   Кор. загл. Български хроники І : 2137 г.пр.Хр.-1395 г.сл.Хр. - В библиогр. каре отбелязано Окончателна редакция

   ISBN 978-954-491-856-9 

 корица 

Сист. No: 64835

- 136 -

23078 

Цанев, Стефан Неделчев

   Съчинения : В 12 т. / Стефан Цанев . - Пловдив : Жанет 45, 2012-2014 . - 21 см

   Загл. отбелязано на с. 2

   Т. 9. Български хроники ІІ : 1395-1878 : Поема . - 2014 . - 447 с. : с портр.

   Кор. загл. Български хроники ІІ : 1395-1878. - В библиогр. каре отбелязано Окончателна редакция

   ISBN 978-954-491-858-3 

 корица 

Сист. No: 64836

- 137 -

23078 

Цанев, Стефан Неделчев

   Съчинения : В 12 т. / Стефан Цанев . - Пловдив : Жанет 45, 2012-2014 . - 21 см

   Загл. отбелязано на с. 2

   Т. 10. Български хроники ІІІ : 1879-1943 : Поема . - 2014 . - 660 с. : с портр.

   Кор. загл. Български хроники ІІІ : 1879-1943. - В библиогр. каре отбелязано Окончателна редакция

   ISBN 978-954-491-859-0 

 корица 

Сист. No: 64837

- 138 -

23078 

Цанев, Стефан Неделчев

   Съчинения : В 12 т. / Стефан Цанев . - Пловдив : Жанет 45, 2012-2014 . - 21 см

   Загл. отбелязано на с. 2

   Т. 11. Български хроники ІV : 1943-2007 : Поема . - 2014 . - 584 с. : с портр.

   Кор. загл. Български хроники ІV : 1943-2007. - В библиогр. каре отбелязано Окончателна редакция

   ISBN 978-954-491-861-3 

 корица 

Сист. No: 64838

- 139 -

23078, ЗВ/Б/Ц1623078; ЗВ/Б/Ц16

Цанев, Стефан Неделчев

   Съчинения : В 12 т. / Стефан Цанев . - Пловдив : Жанет 45, 2012-2014 . - 21 см

   Загл. отбелязано на с. 2

   Т. 12. Публичен дневник : 1962-2014 : [Интервюта, есета, статии] . - 2014 . - 602 с. : с портр.

   Кор. загл. Публичен дневник : 1962-2014. - Съдържа и Стефан Цанев : Биохроника. - Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-491-864-4 

 корица 

Сист. No: 64843

- 140 -

ЗВ/Б-1/Б73, К/82/Б73ЗВ/Б-1/Б73; К/82/Б73

Бояджиев, Димитър Иванов

   Вечерен трепет : Лирика / Димитър Бояджиев ; Предг. Светлозар Игов . - София : Лит. форум, 2015 . - 81 с. ; 20 см . -  (Библиотека Българска сбирка. Златни страници)

   Съдържа и Едно сърце младо изгорело / Елин Пелин ; Димитър Бояджиев / Константин Константинов ; Близък и сърдечен / Марин Георгиев

   ISBN 978-954-740-084-9 

 корица 

Сист. No: 64624

- 141 -

Д/Б/С30, ФД/Б/С30Д/Б/С30; ФД/Б/С30

[Седемстотин седемдесет и седем] 777 избрани български пословици и поговорки  /  Ил. Румен Димитров Чаушев . - Пловдив : Хермес, 2017 . - 72 с. : с цв. ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-26-1650-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64741

Съвременна българска проза

- 142 -

ЗВ/Б/К49 

Кеворкян, Кеворк Таквор

   Мъгла от тамян : Кеворкизми : Фрази и миниатюри / Кеворк Кеворкян . - София : Enthusiast, 2012 . - 292 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-2958-88-8 

 корица 

Сист. No: 64623

- 143 -

ЗВ/Б/С38 

Сиромахов, Иво

   Очила / Иво Сиромахов ; Худож. Ива Сашева . - София : Ciela, 2012 . - 120 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1087-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64812

- 144 -

ЗВ/Б-2/С38 

Сиромахов, Иво Божанов

   Българско криминале : Пиеси / Иво Сиромахов . - София : Ciela, 2012 . - 340 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1088-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64803

- 145 -

ЗВ/Б/Ц34 

Цветкашки, Стоян Любомиров

   Тангра : Български исторически роман : Т. 1- / Токораз Исто . - Пловдив : Оренда, 2012 - . - 20 см

   Токораз Исто - псевд. на Стоян Любомиров Цветкашки

   Т. 7. Етцел . - 2013 . - 600 с.

   

 корица 

Сист. No: 64674

- 146 -

ЗВ/Б/Ц34 

Цветкашки, Стоян Любомиров

   Тангра : Български исторически роман : Т. 1- / Токораз Исто . - Пловдив : Оренда, 2012 - . - 20 см

   Токораз Исто - псевд. на Стоян Любомиров Цветкашки

   Т. 1. Тохол . - 2012 . - 660 с.

   

   ISBN 978-954-317-161-3 

 корица 

Сист. No: 64675

- 147 -

ЗВ/Б/Ц34 

Цветкашки, Стоян Любомиров

   Тангра : Български исторически роман : Т. 1- / Токораз Исто . - Пловдив : Оренда, 2012 - . - 20 см

   Токораз Исто - псевд. на Стоян Любомиров Цветкашки

   Т. 10. Атиле . - 2014 . - 608 с.

   

 корица 

Сист. No: 64676

- 148 -

ЗВ/Б/Ц34 

Цветкашки, Стоян Любомиров

   Тангра : Български исторически роман : Т. 1- / Токораз Исто . - Пловдив : Оренда, 2012 - . - 20 см

   Токораз Исто - псевд. на Стоян Любомиров Цветкашки

   Т. 11. Атли . - 2014 . - 581 с.

   

 корица 

Сист. No: 64677

- 149 -

ЗВ/Б/Ц34 

Цветкашки, Стоян Любомиров

   Тангра : Български исторически роман : Т. 1- / Токораз Исто . - Пловдив : Оренда, 2012 - . - 20 см

   Токораз Исто - псевд. на Стоян Любомиров Цветкашки

   Т. 12. Авитохол . - 2015 . - 575 с.

   

 корица 

Сист. No: 64678

- 150 -

ЗВ/Б/Ц34 

Цветкашки, Стоян Любомиров

   Тангра : Български исторически роман : Т. 1- / Токораз Исто . - Пловдив : Оренда, 2012 - . - 20 см

   Токораз Исто - псевд. на Стоян Любомиров Цветкашки

   Т. 13. Ирник . - 2015 . - 607 с.

   

 корица 

Сист. No: 64679

- 151 -

ЗВ/Б/Ц34 

Цветкашки, Стоян Любомиров

   Тангра : Български исторически роман : Т. 1- / Токораз Исто . - Пловдив : Оренда, 2012 - . - 20 см

   Токораз Исто - псевд. на Стоян Любомиров Цветкашки

   Т. 2. Ат . - 2012 . - 623 с.

   В кн. отбелязано и изд. ИМН

   ISBN 978-954-317-162-0 

 корица 

Сист. No: 64680

- 152 -

ЗВ/Б/Ц34 

Цветкашки, Стоян Любомиров

   Тангра : Български исторически роман : Т. 1- / Токораз Исто . - Пловдив : Оренда, 2012 - . - 20 см

   Токораз Исто - псевд. на Стоян Любомиров Цветкашки

   Т. 3. Шатру . - 2012 . - 632 с.

   В кн. отбелязано и изд. ИМН

   ISBN 978-954-317-163-7 

 корица 

Сист. No: 64681

- 153 -

ЗВ/Б/Ц34 

Цветкашки, Стоян Любомиров

   Тангра : Български исторически роман : Т. 1- / Токораз Исто . - Пловдив : Оренда, 2012 - . - 20 см

   Токораз Исто - псевд. на Стоян Любомиров Цветкашки

   Т. 4. Ксеркс . - 2012 . - 670 с.

   В кн. отбелязано и изд. ИМН

   ISBN 978-954-317-164-4 

 корица 

Сист. No: 64682

- 154 -

ЗВ/Б/Ц34 

Цветкашки, Стоян Любомиров

   Тангра : Български исторически роман : Т. 1- / Токораз Исто . - Пловдив : Оренда, 2012 - . - 20 см

   Токораз Исто - псевд. на Стоян Любомиров Цветкашки

   Т. 5. Виктор . - 2012 . - 632 с.

   В кн. отбелязано и изд. ИМН

   ISBN 978-954-317-167-5 

 корица 

Сист. No: 64683

- 155 -

ЗВ/Б/Ц34 

Цветкашки, Стоян Любомиров

   Тангра : Български исторически роман : Т. 1- / Токораз Исто . - Пловдив : Оренда, 2012 - . - 20 см

   Токораз Исто - псевд. на Стоян Любомиров Цветкашки

   Т. 6. Атила . - 2013 . - 598 с.

   

 корица 

Сист. No: 64684

- 156 -

ЗВ/Б/Ц34 

Цветкашки, Стоян Любомиров

   Тангра : Български исторически роман : Т. 1- / Токораз Исто . - Пловдив : Оренда, 2012 - . - 20 см

   Токораз Исто - псевд. на Стоян Любомиров Цветкашки

   Т. 8. Туки . - 2013 . - 623 с.

   

 корица 

Сист. No: 64685

- 157 -

ЗВ/Б/Ц34 

Цветкашки, Стоян Любомиров

   Тангра : Български исторически роман : Т. 1- / Токораз Исто . - Пловдив : Оренда, 2012 - . - 20 см

   Токораз Исто - псевд. на Стоян Любомиров Цветкашки

   Т. 9. Айбат . - 2014 . - 629 с.

   

 корица 

Сист. No: 64686

- 158 -

23078, ЗВ/Б/Ц1623078; ЗВ/Б/Ц16

Цанев, Стефан Неделчев

   Съчинения : В 12 т. / Стефан Цанев . - Пловдив : Жанет 45, 2012-2014 . - 21 см

   Загл. отбелязано на с. 2

   Т. 4. Трагедии & комедии ІІІ . - 2012 . - 472 с. : с портр.

   Кор. загл. Трагедии & комедии ІІІ. - Съдържа: Параноя ; Тайното евангелие на Йоан ; Адът - това съм аз ; Пир по време на демокрация ; Конят на Александър Велики ; Всички луди ме обичат ; Деца на света ; Духът на поета

   ISBN 978-954-491-848-4 

 корица 

Сист. No: 64829

- 159 -

23078, ЗВ/Б/Ц1623078; ЗВ/Б/Ц16

Цанев, Стефан Неделчев

   Съчинения : В 12 т. / Стефан Цанев . - Пловдив : Жанет 45, 2012-2014 . - 21 см

   Загл. отбелязано на с. 2

   Т. 3. Трагедии & комедии ІІ . - 2012 . - 454 с. : с портр.

   Кор. загл. Трагедии & комедии ІІ. - Съдържа: Любовни булеварди ; Животът - това са две жени ; Последната нощ на Сократ ; Тайната вечеря на Дякона Левски ; Другата смърт на Жанна Д'Арк ; Величието и падението на Стефан Стамболов

   ISBN 978-954-491-846-0 

 корица 

Сист. No: 64830

- 160 -

23078, ЗВ/Б/Ц1623078; ЗВ/Б/Ц16

Цанев, Стефан Неделчев

   Съчинения : В 12 т. / Стефан Цанев . - Пловдив : Жанет 45, 2012-2014 . - 21 см

   Загл. отбелязано на с. 2

   Т. 2. Трагедии & комедии І . - 2012 . - 453 с. : с портр.

   Кор. загл. Комедии & трагедии І. - Съдържа: Истинският Ивайло ; Бунтът на статуите ; Процесът против богомилите ; Разпята събота ; В неделя Господ си почива ; Страшният съд. - Съдържа и Театърът - държава или религия? : Слово, произнесено пред актьорите от театър "София" на 7 януари 1982 г. / Стефат Цанев

   ISBN 978-954-491-844-6 

 корица 

Сист. No: 64831

- 161 -

23078, ЗВ/Б/Ц16 

Цанев, Стефан Неделчев

   Съчинения : В 12 т. / Стефан Цанев . - Пловдив : Жанет 45, 2012-2014 . - 21 см

   Загл. отбелязано на с. 2

   Т. 5. Мравки и богове : Хроника на ХХ век : Роман . - 2012 . - 500 с. : с портр.

   Кор. загл. Мравки и богове

   ISBN 978-954-491-850-7 

 корица 

Сист. No: 64832

- 162 -

23078, ЗВ/Б/Ц1623078; ЗВ/Б/Ц16

Цанев, Стефан Неделчев

   Съчинения : В 12 т. / Стефан Цанев . - Пловдив : Жанет 45, 2012-2014 . - 21 см

   Загл. отбелязано на с. 2

   Т. 6. Есета . - 2013 . - 517 с. : с портр.

   Кор. загл. Есета. - Съдържа: Из книгите: Убийците са между нас ; Внимавайте с вятърните мелници ; Да убиеш вярата ; Ars poetica. За поетическото изкуство

   ISBN 978-954-491-852-1 

 корица 

Сист. No: 64833

- 163 -

23078 

Цанев, Стефан Неделчев

   Съчинения : В 12 т. / Стефан Цанев . - Пловдив : Жанет 45, 2012-2014 . - 21 см

   Загл. отбелязано на с. 2

   Т. 8. Български хроники І : 2137 г.пр.Хр.-1395 г.сл.Хр. : Поема . - 2014 . - 596 с. : с портр.

   Кор. загл. Български хроники І : 2137 г.пр.Хр.-1395 г.сл.Хр. - В библиогр. каре отбелязано Окончателна редакция

   ISBN 978-954-491-856-9 

 корица 

Сист. No: 64835

- 164 -

23078 

Цанев, Стефан Неделчев

   Съчинения : В 12 т. / Стефан Цанев . - Пловдив : Жанет 45, 2012-2014 . - 21 см

   Загл. отбелязано на с. 2

   Т. 9. Български хроники ІІ : 1395-1878 : Поема . - 2014 . - 447 с. : с портр.

   Кор. загл. Български хроники ІІ : 1395-1878. - В библиогр. каре отбелязано Окончателна редакция

   ISBN 978-954-491-858-3 

 корица 

Сист. No: 64836

- 165 -

23078 

Цанев, Стефан Неделчев

   Съчинения : В 12 т. / Стефан Цанев . - Пловдив : Жанет 45, 2012-2014 . - 21 см

   Загл. отбелязано на с. 2

   Т. 10. Български хроники ІІІ : 1879-1943 : Поема . - 2014 . - 660 с. : с портр.

   Кор. загл. Български хроники ІІІ : 1879-1943. - В библиогр. каре отбелязано Окончателна редакция

   ISBN 978-954-491-859-0 

 корица 

Сист. No: 64837

- 166 -

23078 

Цанев, Стефан Неделчев

   Съчинения : В 12 т. / Стефан Цанев . - Пловдив : Жанет 45, 2012-2014 . - 21 см

   Загл. отбелязано на с. 2

   Т. 11. Български хроники ІV : 1943-2007 : Поема . - 2014 . - 584 с. : с портр.

   Кор. загл. Български хроники ІV : 1943-2007. - В библиогр. каре отбелязано Окончателна редакция

   ISBN 978-954-491-861-3 

 корица 

Сист. No: 64838

- 167 -

23078, ЗВ/Б/Ц1623078; ЗВ/Б/Ц16

Цанев, Стефан Неделчев

   Съчинения : В 12 т. / Стефан Цанев . - Пловдив : Жанет 45, 2012-2014 . - 21 см

   Загл. отбелязано на с. 2

   Т. 12. Публичен дневник : 1962-2014 : [Интервюта, есета, статии] . - 2014 . - 602 с. : с портр.

   Кор. загл. Публичен дневник : 1962-2014. - Съдържа и Стефан Цанев : Биохроника. - Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-491-864-4 

 корица 

Сист. No: 64843

- 168 -

ЗВ/Б/Л75 

Лов, Оура

   Пчелата : Любов извън времето и пространството : [Роман] / Оура Лов . - [София] : Бард, 2013 . - 319 с. ; 20 см

   Оура Лов - псевд. на бълг. авт.

   ISBN 978-954-655-429-1 

 корица 

Сист. No: 64706

- 169 -

ЗВ/Б/Г85 

Гроздински, Николай Лъчезаров

   Вундеркинд : [Роман] / Николай Грозни . - София : Ciela, 2014 . - 340 с. ; 21 см

   Николай Грозни - псевд. на Николай Лъчезаров Гроздински

   ISBN 978-954-28-1207-4 

 корица 

Сист. No: 64805

- 170 -

ЗВ/Б/Д60 

Димова, Теодора Димитрова

   Четири вида любов : [Публицистика] / Теодора Димова . - София : Ciela, 2014 . - 216 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1506-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64818

- 171 -

К/82/Ц86 

Цопанов, Иван Ангелов

   Да се борим за любовта / Иван Цопанов . - Пловдив : Студиопласт, 2015 . - 100 с. ; 20 см

   

 корица 

Сист. No: 64867

- 172 -

Авт/Б/Б54 

Богданов, Иван

   Самотата спи на възглавницата ми : [Роман] / Иван Богданов . - София : Фондация Български издател, 2016 . - 128 с. ; 20 см . -  (Мечта за книга ; 03)

   Лично номерирано копие 10 на Василка Грозданова

   ISBN 978-619-154-181-2 

 корица 

Сист. No: 64790

- 173 -

ЗВ/Б/Д60 

Димова, Теодора Димитрова

   Първият рожден ден : Повест / Теодора Димова . - София : Ciela, 2016 . - 123 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2200-4 

 корица 

Сист. No: 64729

- 174 -

ЗВ/Б/Л75 

Лов, Оура

   Докосване : [Роман] / Оура Лов . - [София] : Бард, 2016 . - 448 с. ; 20 см

   Оура Лов - псевд. на бълг. авт.

   ISBN 978-954-655-694-3 

 корица 

Сист. No: 64704

- 175 -

ЗВ/Б/С17 

Самуилова, Ивинела Вескова

   Бабо, разкажи ми спомен : Истории от махала Небесна : [Роман] / Ивинела Самуилова . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 319 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1626-9 

 корица 

Сист. No: 64717

- 176 -

ЗВ/Б/Т64 

Тодорова, Соня Калинова

   Перлите на Ади Ландау : [Роман] / Соня Тодорова . - София : Колибри, 2016 . - 248 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-778-8 

 корица 

Сист. No: 64695

- 177 -

ЗВ/Б/Т72 

Тонева Танна, Таня

   Речник на изневярата : [Сборник разкази] / Таня Тонева Танна . - София : Ciela, 2016 . - 136 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-2070-3 

 корица 

Сист. No: 64786

- 178 -

ЗВ/Б/А78 

Апостолова, Божана Георгиева

   Нощта е също слънце : Роман / Божана Апостолова . - 2. изд . - Пловдив : Жанет 45, 2017 . - 188 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-305-1 

 корица 

Сист. No: 64840

- 179 -

ЗВ/Б/В53 

Вешим, Михаил

   Когато бях армейски генерал : Приключенията на храбрия войник Мишев през Студената война / Михаил Вешим ; Ил. Дамян Дамянов . - София : Ciela, 2017 . - 179 с. ; 21 см

   Михаил Вешим - псевд. на Михаил Георгиев Мишев

   ISBN 978-954-28-2259-2 

 корица 

Сист. No: 64810

- 180 -

ЗВ/Б/Д64 

Дишев, Димитър

   Искам да бъда свободен : Разкази за Левски / Димитър Дишев . - София : Ciela, 2017 . - 204 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2266-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64816

Съвременна българска поезия

- 181 -

23078 

Цанев, Стефан Неделчев

   Съчинения : В 12 т. / Стефан Цанев . - Пловдив : Жанет 45, 2012-2014 . - 21 см

   Загл. отбелязано на с. 2

   Т. 1. Поезия : 1956-2012 . - 2012 . - 531 с. : с портр.

   Кор. загл. Поезия : 1956-2012. - Съдържа и Защита на свободния стих : [Манифест] / Стефан Цанев

   ISBN 978-954-491-842-2 

 корица 

Сист. No: 64828

- 182 -

ЗВ/Б-1/А64, К/82/А64ЗВ/Б-1/А64; К/82/А64

Ангелов, Боян

   Поледица : Поезия / Боян Ангелов . - София : Захарий Стоянов, 2016 . - 79 с. ; 22 см

   Съдържа и Скиталчествата на духа / Иван Гранитски ; Биогр. данни за авт.

   ISBN 978-954-09-1078-9 

  

Сист. No: 64700

- 183 -

ЗВ/Б-1/В90, К/82/В90ЗВ/Б-1/В90; К/82/В90

Въгларова, Стоянка Стоянова

   Мелодията на живота : Поезия / Стоянка Въгларова ; [Предг.] Георги К. Спасов ; Ил. Стоянка Въгларова . - Пазарджик : Барич, 2016 . - 104 с. : с ил. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-8215-97-8 

 корица 

Сист. No: 64625

- 184 -

ЗВ/Б-1/П33 

Иван Пейчев. Сто години от рождението на поета  : Лирика / Иван Пейчев ; Състав. Добрин Добрев ; Ред. кол. Добрин Добрев - отг. ред. и др. . - Шумен : Фабер, 2016 . - 238 с. ; 23 см

   Други ред.: И. Савова, А. Горчев, И. Карадочев, М. Фъркова, Р. Боянова ; Имената на състав., ред.отбелязани на гърба на предзагл. с. - Кн. е ч.1 от двата тома с едно и също загл., издадени по повод 100 г. от рождението на Ив. Пейчев

   ISBN 978-619-00-0461-5 

 корица 

Сист. No: 64633

- 185 -

ЗВ/Б-1/Ц16 

Цанев, Стефан Неделчев

   Душата ми плаче за сняг : Избрани стихове : 1956 - 2016 / Стефан Цанев . - Пловдив : Жанет 45, 2017 . - 192 с. ; 19Х16 см

   

   ISBN 978-619-186-292-4 

 корица 

Сист. No: 64839

- 186 -

К/82/Ц86 

Цопанов, Иван Ангелов

   За какво сме родени : [Стихотворения] / Иван Цопанов . - Пловдив : FastPrint Books, 2017 . - 24 с. : с ил. ; 20 см

   

 корица 

Сист. No: 64866

Художествена литература за деца и юноши

- 187 -

Д/Б/К81, ФД/Б/К81Д/Б/К81; ФД/Б/К81

Конрад, Емил

   Изкуството да бъдеш мързелив / Емил Конрад . - София : Егмонт България . - 96 с. : с цв. ил. ; 22Х21 см . -  (Кубар)

   

   ISBN 978-954-27-1861-1 

  

Сист. No: 64809

- 188 -

Д/Ч820/К54 

Кинкейд, Люси

   Малката русалка /  По Х. Кр. Андерсен ; Адапт. Люси Кинкейд ; Ил. Ерик Кинкейд ; Прев. от англ. Антония Радкова . - София : Пан, 1994 . - [24] с. : с цв. ил. ; 26 см . -  (Мога сам да чета ; Кн. 2)

   Прев. е направен от The Little Mermaid

   ISBN 954-8038-72-2 

  

Сист. No: 64648

- 189 -

Д/39/П84, ДЧ/39/П84, ФД/39/П84, ФДЧ/39/П84Д/39/П84; ДЧ/39/П84; ФД/39/П84; ФДЧ/39/П

Празничен календар на българчето  : Българските празници и обичаи в стихове и картинки : Личен празничен календар на детето /  Текст и състав. Надя Петрова, Пламен Абаджиев ; Худож. Огнян Балканджиев . - 3. изд . - Русе : Парнас, [2001] . - 64 с. : с ил. ; 28 см . -  (Библиотека Аз съм българче)

   

   ISBN 954-8560-49-6 

 корица 

Сист. No: 64777

- 190 -

Д/Ч820/Д23 

Даръл, Джералд

   Моето семейство и други животни : [Роман за юноши] / Джералд Даръл ; Прев. [от англ.] Огняна Иванова . - София : Пан, 2005 . - 384 с. ; 20 см . -  (Книги за животни ; 1)

   Ориг. загл. My family and other animals / Gerald Durrell

   ISBN 954-657-175-Х 

  

Сист. No: 64864

- 191 -

К/82/Г28 

Гемиджиева, Дида Димитрова

   Здравей, хлапе : [Кн. 1] / Дида Гемиджиева ; Ил. Дида Димитрова Гемиджиева . - Панагюрище : Оборище, 2007- . - 21 см

   

   Кн. 7. Разкази за животни . - 2016 . - 64 с. : с ил.

   Съдържа и Думата на рецензентите / Георги Спасов, Тодор Каракашев

 корица 

Сист. No: 64618

- 192 -

Д 210, Д/Б/Б61, ФД/Б/Б61Д 210; Д/Б/Б61; ФД/Б/Б61

Болен здрав носи и други приказки незабравими в рими  / Галина Златина и др ; Ил. Галин Георгиев и др ; Състав. Звезден Златарев . - София : Златното пате, 2009 . - 136 с. : с цв. ил. ; 23Х25 см . -  (Мога да чета сам! ; Кн. 1)

   Други авт.: А. Разцветников, А. Жекова, Л. Милева ; Други ил.: С. Князева, Б. Господинова. - Авт. отбелязани в изд. каре

   ISBN 978-954-431-505-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64719

- 193 -

Д 211, Д/Б/Д99, ФД/Б/Д99Д 211; Д/Б/Д99; ФД/Б/Д99

Дядовата ръкавичка и други приказки незабравими в рими  / Елин Пелин и др ; Ил. Галин Георгиев и др ; Състав. Звезден Златарев . - София : Златното пате, 2010 . - 136 с. : цв. ил. ; 23Х25 см . -  (Мога да чета сам! ; Кн. 2)

   Други авт.: А. Жекова, Г. Авгарски, Г. Златина, А. Цанков, И. Хаджимарков ; Други ил. С. Князева, Б. Господинова. - Авт. отбелязани в изд. каре

   ISBN 978-954-431-506-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64720

- 194 -

Д/Б/З-73, ФД/Б/З-73Д/Б/З-73; ФД/Б/З-73

Златина, Галина

   Непознатото животинче /  Текст Галина Златина ; Ил. Галин Георгиев, Светлана Князева . - [София] : Златното пате, 2012 . - [8] с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Новите приключения на Бамби)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-431-916-8 

 корица 

Сист. No: 64735

- 195 -

23078 

Цанев, Стефан Неделчев

   Съчинения : В 12 т. / Стефан Цанев . - Пловдив : Жанет 45, 2012-2014 . - 21 см

   Загл. отбелязано на с. 2

   Т. 7. Измислици за деца . - 2013 . - 515 с. : с портр.

   Кор. загл. Измислици за деца. - Съдържа: Анини приказки ; Янини притчи ; Книга за мъртвите ; Духът на баща ми ; Джуджето и седемте Снежанки + 1 ; Рицарят на печалния образ ; Най-чудното чудо

   ISBN 978-954-491-854-5 

 корица 

Сист. No: 64834

- 196 -

Д 209, Д/Ч820/899/З-73, ФД/Ч820/899/З-73Д 209; Д/Ч820/899/З-73; ФД/Ч820/899/З-73

Златина, Галина

   [Шестдесет и две] 62 приказки с мъдрост и поука : Адаптации по басните на: Езоп, Лафонтен, Иван Крилов и Стоян Михайловски /  Адапт. Галина Златина ; Ил. Галин Георгиев, Светлана Князева . - София : Златното пате, 2013 . - 105 с. : с цв. ил. ; 25 см . -  (Магията на приказките)

   Галина Златина псевд. на Галина Йорданова Златарева

   ISBN 978-619-181-024-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64708

- 197 -

Д/Ч820(73)/Л40, ФД/Ч820(73)/Л40Д/Ч820(73)/Л40; ФД/Ч820(73)/Л40

Лейди и Скитника  /  Прев. [от англ.] Любомира Въжарова . - София : Егмонт България, 2014 . - 64 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Приказна колекция ; 7)

   Ориг. загл. Lady and the tramp. - Изд. на Disney

   ISBN 978-954-27-0020-3 

 корица 

Сист. No: 64814

- 198 -

Д/Ч820/М19, ФД/Ч820/М19Д/Ч820/М19; ФД/Ч820/М19

Маккейн, Кели

   Ягодово лято / Кели Маккейн ; Ил. Антония Милър ; Прев. [от англ.] Жечка Ангелова Караславова . - [София] : Фют, 2014 . - 303 с. ; 20 см . -  (Под дъгата ; Кн. 2)

   Ориг. загл. Rainbow beauty - Strawberry summer / Kelly McKain

   ISBN 978-954-625-950-9 

 корица 

Сист. No: 64731

- 199 -

Д/Ч820(73)/П20, ФД/Ч820(73)/П20Д/Ч820(73)/П20; ФД/Ч820(73)/П20

Паолини, Кристофър

   Наследството / Кристофър Паолини ; Прев. от англ. Иван Иванов . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 672 с. : с к. ; 21 см

   Ориг. загл. Inheritance / Christopher Paolini. - Кн. е ч. 4 от тетралогията Наследството

   ISBN 978-954-26-1161-5 

 корица 

Сист. No: 64689

- 200 -

Д/Б/П87, ФД/Б/П87Д/Б/П87; ФД/Б/П87

Призвание герой! - 3  : Сборник книги-игри /  Ил. Светослав Петров . - София : БГкнига, 2014 . - 320 с. : с ил. ; 21 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. ; Тед Грей - псевд. на Божидар Грозданов ; Сикамор Брайт - псевд. на бълг. авт. - Съдържа: Щумберг / Сикамор Брайт. Поробената принцеса / Питър Вейл. Кладенецът / Бранимир Събев. - Съдържа и Интервю с Тед Грей

   ISBN 978-619-7198-11-9 

 корица 

Сист. No: 64738

- 201 -

Д/Ч820(73)/Б26, ФД/Ч820(73)/Б26Д/Ч820(73)/Б26; ФД/Ч820(73)/Б26

Барнет, Мак и др.

   Майлс и Найлс пакостниците / Мак Барнет, Джори Джон ; Ил. Кевин Корнел ; Прев. от англ. Надя Златкова . - София : Ciela, 2015 . - 224 с . : с ил. ; 21 см

   Ориг. загл. The terrible two / Jory John, Mac Barnett. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-28-1686-7 

 корица 

Сист. No: 64666

- 202 -

Д/Ч820/М19, ФД/Ч820/М19Д/Ч820/М19; ФД/Ч820/М19

Маккейн, Кели

   Боровинкови желания / Кели Маккейн ; Ил. Антония Милър ; Прев. [от англ.] Жечка Ангелова Караславова . - [София] : Фют, 2015 . - 256 с. ; 20 см . -  (Под дъгата ; Кн. 3)

   Ориг. загл. Rainbow beauty - Blueberry wishes / Kelly McKain

   ISBN 978-954-625-991-2 

 корица 

Сист. No: 64723

- 203 -

Д 203, Д/Ч830/Г83, ФД/Ч830/Г83Д 203; Д/Ч830/Г83; ФД/Ч830/Г83

Грим, Вилхелм и др.

   Детски и домашни приказки : Събрани от Братя Грим / Вилхелм Грим, Якоб Грим ; Ил. Артър Ракъм, Лудвиг Емил Грим ; Прев. от нем., [предг., бел.] Слави Ганев . - София : Deja Book, 2016 . - 829 с. : с ил. ; 22 см

   Прев. по Kinder- und Hausmarchen, B.1 (1812) и B. 2 (1815). - Съдържа и За илюстраторите на приказките ; За информаторите на Братя Грим

   ISBN 978-954-28-2229-5 

 корица 

Сист. No: 64659

- 204 -

Д/Ч820(73)/Е49, ФД/Ч820(73)/Е49Д/Ч820(73)/Е49; ФД/Ч820(73)/Е49

Елена от Авалор  : Сестра за пример : [Приказка] /  Прев. Габриела Каменова . - София : Егмонт, 2016 . - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Егмонт Чародейства)

   Изд. на Disney. - Без сведение за ориг. загл.

   ISBN 978-954-27-1888-8 

 корица 

Сист. No: 64671

- 205 -

Д/Ч820(73)/Л40 

Лейди и Скитника  /  Прев. [от англ.] Любомира Въжарова . - София : Егмонт България, 2016 . - 80 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Егмонт Чародейства)

   Ориг. загл. Lady and the Tramp. - Изд. на Disney

   ISBN 978-954-446-699-2 

 корица 

Сист. No: 64740

- 206 -

Д II 128, Д/Ч820/899/Л41, ФД/Ч820/899/Л41Д II 128; Д/Ч820/899/Л41; ФД/Ч820/899/Л4

Лека нощ, деца!  : 365 приказки /  Прев. Биляна Манолова . - [София] : Пан, [2016] . - 197 с. : с цв. ил. ; 27 см

   

   ISBN 978-954-660-559-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64757

- 207 -

Д/Ч839.7/Л63, ФД/Ч839.7/Л63Д/Ч839.7/Л63; ФД/Ч839.7/Л63

Линдгрен, Астрид

   Голяма книга на приказките / Астрид Линдгрен ; Състав. Любомир Русанов ; Прев. Мирела Иванова, Светла Стоилова ; Ил. Илун Викланд . - София : Пан, 2016 . - 240 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-657-739-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64760

- 208 -

Д/Ч830(436)/Л89, ФД/Ч830(436)/Л89Д/Ч830(436)/Л89; ФД/Ч830(436)/Л89

Луун, Уш

   Макси и умният котарак / Уш Луун ; Ил. Нина Дулек ; Прев. [от нем.] Станислава Станиславова Петрова . - [София] : Фют, 2016 . - 199 с. : с ил. ; 20 см . -  (Макси ; Кн. 3)

   Ориг. загл. Maxie und ein Kater mit Kopfchen

   ISBN 978-619-199-111-2 

 корица 

Сист. No: 64725

- 209 -

Д/Ч830(436)/Л89, ФД/Ч830(436)/Л89Д/Ч830(436)/Л89; ФД/Ч830(436)/Л89

Луун, Уш

   Макси и рибата с копнеж по далечното / Уш Луун ; Ил. Нина Дулек ; Прев. [от нем.] Станислава Станиславова Петрова . - [София] : Фют, 2016 . - 184 с. : с ил. ; 20 см . -  (Макси ; Кн. 1)

   Ориг. загл. Maxie und ein Fisch mit Fernweh

   ISBN 978-954-625-959-2 

 корица 

Сист. No: 64726

- 210 -

Д/Ч830(436)/Л89, ФД/Ч830(436)/Л89Д/Ч830(436)/Л89; ФД/Ч830(436)/Л89

Луун, Уш

   Макси и кучето със сърдечни трепети / Уш Луун ; Ил. Нина Дулек ; Прев. [от нем.] Станислава Станиславова Петрова . - [София] : Фют, 2016 . - 192 с. : с ил. ; 20 см . -  (Макси ; Кн. 2)

   Ориг. загл. Maxie und ein Hund mit Herzklopfen

   ISBN 978-619-199-065-8 

 корица 

Сист. No: 64727

- 211 -

Д/Б/М76, ФД/Б/М76Д/Б/М76; ФД/Б/М76

Мишев, Георги

   Сламено сираче : Роман за четящи деца / Георги Мишев ; Ил. Борис Николов Стоилов . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 128 с. : с ил. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Георги Мишев Иванов

   ISBN 978-954-26-1648-1 

 корица 

Сист. No: 64759

- 212 -

Д/Ч820(73)/П27, ФД/Ч820(73)/П27Д/Ч820(73)/П27; ФД/Ч820(73)/П27

Пастис, Стефан

   Тими провала : Светът е полудял / Стефан Пастис ; Прев. от англ. Цветана Генчева . - София : Ciela, 2016 . - 287 с. : с ил. ; 21 см

   Ориг. загл. Timmy Failure: No 4 Sanitized for your protection / Stephan Pastis. - В библиогр. каре отбелязано кн. 4

   ISBN 978-954-28-2156-4 

 корица 

Сист. No: 64669

- 213 -

Д/Б/П36, ФД/Б/П36Д/Б/П36; ФД/Б/П36

Пенчев, Николай Тодоров и др.

   Старобългарски загадки : Роман в загадки, главоблъсканици и лабиринти, вдъхновени от историята на Първото българско царство / Николай Пенчев, Тодор Пенчев ; Ил. Боян Янев . - София : Книгомания, 2016 . - 248 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-195-109-3 

 корица 

Сист. No: 64766

- 214 -

Д 204, ФД/Ч850/Р73Д 204; ФД/Ч850/Р73

Родари, Джани

   Джелсомино в страната на лъжците : [Приказна повест] / Джани Родари ; Прев. от итал. Иван Белчев ; Ил. Дамян Дамянов . - 6. изд . - София : Ciela, 2016 . - 170 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Ориг. загл. Gelsomino nel paese dei bugiardi / Gianni Rodari. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-28-2189-2 

 корица 

Сист. No: 64660

- 215 -

Д 205, Д/Ч850/Р73, ФД/Ч850/Р73Д 205; Д/Ч850/Р73; ФД/Ч850/Р73

Родари, Джани

   Любими коледни истории / Джани Родари ; Ил. Дамян Дамянов ; Прев. от итал Вера Петрова . - София : Ciela, 2016 . - 128 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Ориг. загл. Le piu belle storie di Natale / Gianni Rodari . - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-28-2223-3 

 корица 

Сист. No: 64665

- 216 -

Д/Б/С38, ФД/Б/С38Д/Б/С38; ФД/Б/С38

Сиромахов, Иво Божанов

   Малки приказки / Иво Сиромахов ; Ил. и графична концепция Мирослава Найденова . - София : Ciela, 2016 . - 126 с. : с цв. ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-2194-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64811

- 217 -

Д/Ч820(73)/С46, ФД/Ч820(73)/С46Д/Ч820(73)/С46; ФД/Ч820(73)/С46

Смелата Ваяна  /  Прев. Венета Янкова . - София : Егмонт, 2016 . - 64 с. с цв. ил. ; 23 см . -  (Егмонт Чародейства)

   Изд. на Disney. - Ориг. загл. Moana I love this movie

   ISBN 978-954-27-1849-9 

 корица 

Сист. No: 64673

- 218 -

Д/Ч850/С76, ФД/Ч850/С76Д/Ч850/С76; ФД/Ч850/С76

Стивънсън, Стийв

   Заговор в Лисабон / Стийв Стивънсън ; Ил. Стефано Туркони ; Прев. [от итал.] Евдокия Светозарова Златарова . - [София] : Фют, 2016 . - 111 с. : с ил. ; 20 см . -  (Детективите Агата и Лари ; 16)

   Ориг. загл. Complotto a Lisbona / text Mario Pasqualotto. - Стийв Стивънсън - псевд. на Марио Паскуалото

   ISBN 978-619-199-169-3 

 корица 

Сист. No: 64732

- 219 -

Д/Ч850/С76, ФД/Ч850/С76Д/Ч850/С76; ФД/Ч850/С76

Стивънсън, Стийв

   Мисия в джунглата / Стийв Стивънсън ; Ил. Стефано Туркони ; Прев. [от итал.] Евдокия Светозарова Златарова . - [София] : Фют, 2016 . - 104 с. : с ил. ; 20 см . -  (Детективите Агата и Лари ; 15)

   Ориг. загл.Operazione Giungla / text Mario Pasqualotto. - Стийв Стивънсън - псевд. на Марио Паскуалото

   ISBN 978-619-199-132-7 

 корица 

Сист. No: 64733

- 220 -

Д/Ч850/С76, ФД/Ч850/С76Д/Ч850/С76; ФД/Ч850/С76

Стивънсън, Стийв

   По следите на диаманта / Стийв Стивънсън ; Ил. Стефано Туркони ; Прев. [от итал.] Евдокия Светозарова Златарова . - [София] : Фют, 2016 . - 104 с. : с ил. ; 20 см . -  (Детективите Агата и Лари ; 17)

   Ориг. загл.Sulle tracce del diamante / text Mario Pasqualotto. - Стийв Стивънсън - псевд. на Марио Паскуалото

   ISBN 978-619-199-186-0 

 корица 

Сист. No: 64734

- 221 -

Д/Ч860/F77 

Fortun, Elena

   Celia en el colegio / Elena Fortun ; Dibujos de Molina Gallent . - [Madrid] : America Iberica, [1993] . - 246 с. : с ил. ; 19 см . -  (El mundo de Celia ; 2)

   

   ISBN 84-88337-70-1 

 корица 

Сист. No: 64791

- 222 -

Д 206, Д/Ч892.7/Д26, ФД/Ч892.7/Д26Д 206; Д/Ч892.7/Д26; ФД/Ч892.7/Д26

[Двадесет] 20 приказки от Ориента  /  Прев. Александър Качин, Галина Златина ; Ил. Галин Георгиев, Светлана Князева . - [София] : Златното пате, 2013 . - 128 с. : с цв. ил. ; 25 см . -  (Магията на приказките)

   Авт. отбелязани в библиогр. каре. - Галина Златина псевд. на Галина Йорданова Златарева

   ISBN 978-619-181-022-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64696

- 223 -

Д 207, Д/Ч820/899/Д26, ФД/Ч820/899/Д26Д 207; Д/Ч820/899/Д26; ФД/Ч820/899/Д26

[Двадесет и пет] 25 приказки от Балканите  /  Прев. Галина Златина, Миглена Златарева ; Ил. Галин Георгиев, Светлана Князева . - [София] : Златното пате, 2015 . - 142 с. : с цв. ил. ; 25 см . -  (Магията на приказките)

   Авт. отбелязани в библиогр. каре. - Галина Златина псевд. на Галина Йорданова Златарева

   ISBN 978-619-181-067-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64701

- 224 -

Д 208, Д/Ч820/899/Т83, ФД/Ч820/899/Т83Д 208; Д/Ч820/899/Т83; ФД/Ч820/899/Т83

[Тридесет] 30 приказки на славянските народи  /  Прев. Ангелина Жекова, Галина Златина ; Ил. Галин Георгиев, Светлана Князева . - [София] : Златното пате, 2015 . - 142 с. : с цв. ил. ; 25 см . -  (Магията на приказките)

   Авт. отбелязани в библиогр. каре. - Галина Златина псевд. на Галина Йорданова Златарева

   ISBN 978-619-181-068-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64702

Отраслова литература за деца и юноши

- 225 -

Д/39/П84, ДЧ/39/П84, ФД/39/П84, ФДЧ/39/П84Д/39/П84; ДЧ/39/П84; ФД/39/П84; ФДЧ/39/П

Празничен календар на българчето  : Българските празници и обичаи в стихове и картинки : Личен празничен календар на детето /  Текст и състав. Надя Петрова, Пламен Абаджиев ; Худож. Огнян Балканджиев . - 3. изд . - Русе : Парнас, [2001] . - 64 с. : с ил. ; 28 см . -  (Библиотека Аз съм българче)

   

   ISBN 954-8560-49-6 

 корица 

Сист. No: 64777

- 226 -

Д/62/Ч-69, ДЧ/62/Ч-69, ФД/62/Ч-69, ФДЧ/62/Ч-69Д/62/Ч-69; ДЧ/62/Ч-69; ФД/62/Ч-69; ФДЧ/6

Черненко, Г. Т.

   Огнестрелно оръжие : В помощ на ученика /  Текст Г. Т. Черненко ; Ил. Т. В. Канивец ; Прев. [от рус.] К. Орлов . - [София] : Златното пате, 2008 . - 96 с. : с цв. ил. ; 25 см . -  (Поредица Опознай света)

   Авт. отбелязан във библиогр. каре. - Списък на ил.

   ISBN 978-954-431-381-4 

 корица 

Сист. No: 64692

- 227 -

Д/64/69/Ч-69, ДЧ/64/69/Ч-69, ФД/64/69/Ч-69, ФДЧ/64/69/Ч-69Д/64/69/Ч-69; ДЧ/64/69/Ч-69; ФД/64/69/Ч-

Черненко, Г. Т.

   Влакове : В помощ на ученика /  Текст Г. Т. Черненко ; Ил. Т. В. Канивец ; Прев. [от рус.] А. Качин . - [София] : Златното пате, 2008 . - 96 с. : с цв. ил. ; 25 см . -  (Поредица Опознай света)

   Авт. отбелязани в библиогр. каре. - Списък на ил.

   ISBN 978-954-431-389-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64711

- 228 -

Д/629.7/К48, ДЧ/62/К48, ФД/629.7/К48, ФДЧ/62/К48Д/629.7/К48; ДЧ/62/К48; ФД/629.7/К48; ФД

Кацафа, А. М.

   Самолети : В помощ на ученика /  Текст А. М. Кацафа ; Ил. Т. Канивец ; Прев. А. Качин . - [София] : Златното пате, 2009 . - 96 с. : с цв. ил. ; 25 см . -  (Поредица Опознай света)

   Авт. отбелязани в изд. каре. - Списък на ил.

   ISBN 978-954-431-388-3 

 корица 

Сист. No: 64722

- 229 -

Д/941Б.07/.083/Л36, ДЧ/941Б.07/.083/Л36, ФД/941Б.07/.083/Л36, ФДЧ/941Б.07/.083/Л36Д/941Б.07/.083/Л36; ДЧ/941Б.07/.083/Л36;

Лалев, Цанко

   Моята първа книга за Васил Левски / Цанко Лалев ; Ил. Олег Топалов, Пламена Тодорова . - София : Пан, 2010 . - 16 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-657-908-9 

 корица 

Сист. No: 64768

- 230 -

Д/941Б.01/.06/К57, ДЧ/941Б/К57, ФД/941Б.01/.06/К57, ФДЧ/Д941Б/К57Д/941Б.01/.06/К57; ДЧ/941Б/К57; ФД/941Б.

Лалев, Цанко

   Моята първа книга за Кирил и Методий / Цанко Лалев ; Ил. Олег Топалов, Исай Пенчев . - [София] : Пан, 2010 . - 16 с. : с цв. ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-657-945-4 

 корица 

Сист. No: 64771

- 231 -

Д/59/Р93, ДЧ/59/Р93, ФД/59/Р93, ФДЧ/59/Р93Д/59/Р93; ДЧ/59/Р93; ФД/59/Р93; ФДЧ/59/Р

Русанов, Любомир Кирилов

   Моята първа книга за животните в България / Любомир Русанов ; Ил. Венцислав Кръстев . - София : Пан, 2010 . - 16 с. : с цв. ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-657-972-0 

 корица 

Сист. No: 64776

- 232 -

Д/93/99//Ш92, ДЧ/93/99/Ш92, ФД/93/99/Ш92, ФДЧ/93/99/Ш92Д/93/99//Ш92; ДЧ/93/99/Ш92; ФД/93/99/Ш92

Шпаковски, Вячеслав Олегович

   Кръстоносци : В помощ на ученика /  Текст В. Шпаковски ; Ил. Т. Канивец ; Прев. А. Качин . - [София] : Златното пате, 2010 . - 112 с. : с цв. ил. ; 25 см . -  (Поредица Опознай света)

   Ориг. загл. Крестоносцы / Вячеслав Шпаковский. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-431-380-7 

 корица 

Сист. No: 64705

- 233 -

Д/941Б.07/.083/Б70, ДЧ/941Б.07/.083/Б70, ФД/941Б.07/.083/Б70, ФДЧ/941Б.07/.083/Б70Д/941Б.07/.083/Б70; ДЧ/941Б.07/.083/Б70;

Русанов, Любомир Кирилов

   Моята първа книга за Христо Ботев / Любомир Русанов ; Ил. Пламена Тодорова, Олег Топалов . - София : Пан, 2011 . - 16 с. : с цв. ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-660-047-9 

 корица 

Сист. No: 64774

- 234 -

Д/93/99/Д44, ДЧ/93/99/Д44, ФД/93/99/Д44, ФДЧ/93/99/Д44Д/93/99/Д44; ДЧ/93/99/Д44; ФД/93/99/Д44;

Деревенски, Борис Георгиевич

   Древна Гърция : В помощ на ученика /  Текст Б. Г. Деревенски ; Ил. П. Л. Журавльов ; Прев. Д. Димчева . - София : Златното пате, 2012 . - 80 с. : с цв. ил. ; 25 см . -  (Поредица Опознай света)

   Ориг. загл. Древняя Греция: школьный путеводитель / Борис Деревенский. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-431-780-5 

 корица 

Сист. No: 64687

- 235 -

Д/93/99/Д44, ДЧ/93/99/Д44, ФД/93/99/Д44, ФДЧ/93/99/Д44Д/93/99/Д44; ДЧ/93/99/Д44; ФД/93/99/Д44;

Деревенски, Борис Георгиевич

   Древен Египет : В помощ на ученика /  Текст Б. Г. Деревенски ; Ил. Ф. Ф. Аминов ; Прев. М. Златарева . - [София] : Златното пате, 2013 . - 96 с. : с цв. ил. ; 25 см . -  (Поредица Опознай света)

   Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-431-779-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64710

- 236 -

Д/82Б/Р93, ДЧ/82Б/Р93, ФД/82Б/Р93, ФДЧ/82Б/Р93Д/82Б/Р93; ДЧ/82Б/Р93; ФД/82Б/Р93; ФДЧ/8

Русанов, Любомир Кирилов

   Моята първа книга за българските писатели / Любомир Русанов . - София : Пан, 2014 . - 16 с. : с цв. ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-660-514-6 

 корица 

Сист. No: 64775

- 237 -

Д/52/А94, ДЧ/52/А94, ФД/52/А94, ФДЧ/52/А94Д/52/А94; ДЧ/52/А94; ФД/52/А94; ФДЧ/52/А

Афонкин, Сергей Юриевич

   Космос /  Текст С. Ю. Афонкин ; Ил. Е. В. Доведова ; Прев. А. Качин . - [София] : Златното пате, 2015 . - 96 с. : с цв. ил. ; 25 см . -  (Поредица Опознай света)

   Авт. отбелязани в библиогр. каре

   ISBN 978-619-181-062-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64709

- 238 -

Д/0/А94, ДЧ/0/А94, ФД/0/А94, ФДЧ/0/А94Д/0/А94; ДЧ/0/А94; ФД/0/А94; ФДЧ/0/А94

Афонкин, Сергей Юриевич

   Загадки на планетата Земя /  Текст С. Ю. Афонкин ; Ил. В. Г. Шаблов ; Прев. А. Качин . - [София] : Златното пате, 2015 . - 96 с. : с цв. ил. ; 25 см . -  (Поредица Опознай света)

   Авт. отбелязани в изд. каре

   ISBN 978-619-181-061-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64721

- 239 -

Д/39/М27, ДЧ/39/М27, ФД/39/М27, ФДЧ/39/М27Д/39/М27; ДЧ/39/М27; ФД/39/М27; ФДЧ/39/М

Манолов, Валери

   Моята първа книга за българските празници и обичаи / Валери Манолов . - [София] : Пан, 2015 . - 16 с. : с цв. ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-660-603-7 

 корица 

Сист. No: 64773

- 240 -

ДЧ/57/П72, ФДЧ/57/П72ДЧ/57/П72; ФДЧ/57/П72

Помогни на детето си с науките  : Уникално ръководство стъпка по стъпка / Карол Вордерман и др ; Прев. Силвия Иванова . - София : A&T Publishing, 2015 . - 256 с. : с цв. ил. ; 24Х20 см

   Авт. са отбелязани на с. 5. - Други авт.: Т. Джаксън, М. Голдсмит, С. Сейвард, А. Елиа. - Терминологичен речник ; Азбучен показалец

   ISBN 978-619-7106-20-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64754

- 241 -

Д/796.1/.3/М50, ФД/796.1/.3/М50Д/796.1/.3/М50; ФД/796.1/.3/М50

Жултовска-Дарска, Ивете

   Меси : Малкото момче, което стана голям футболист / Ивете Жултовска-Дарска ; Прев.[от пол.] Десислава Недялкова . - София : Егмонт, 2016 . - 192 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Ориг. загл. Messi - Maly chlopies, ktory stal sie wielkim pilkarzem /Yvette Zoltowsk - Darska

   ISBN 978-954-27-1393-7 

 корица 

Сист. No: 64667

- 242 -

ДЧ/941Б/К96, ФДЧ/941Б/К96ДЧ/941Б/К96; ФДЧ/941Б/К96

Кънчев, Иван и др.

   Първата българска държава : Енциклопедия / Иван Кънчев, Марио Мишев, Ивомир Колев ; Худож. Васил Горанов ; Карти Александър Стоянов . - София : Ciela, 2016 . - 128 с. : с цв. ил., к. ; 29 см . -  ( ; 1)

   Съвместно изд. на изд. Сиела и Сдружение Българска история

   ISBN 978-954-28-2234-9 

 корица 

Сист. No: 64668

География

- 243 -

ЗВ/914Б/Н75, Ч1/914Б/Н75ЗВ/914Б/Н75; Ч1/914Б/Н75

Николова, Капка Освалд

   Планински курорти в България : Банско, Боровец, на Витоша, Пампорово : Пътеводител /  Състав. Капка Николова . - София : Тангра ТанНакРа, 2005 . - 96 с. : с цв. ил., к. ; 22 см . -  (Книги за България)

   Авт. отбелязана в библиогр. каре. - Информ. към 01.2005 г. - Офс. изд.

   ISBN 954-9942-72-4 

 корица 

Сист. No: 64749

- 244 -

ЗВ/908Б/Н75, Ч1/908Б/Н75ЗВ/908Б/Н75; Ч1/908Б/Н75

Николова, Капка Освалд

   По Черноморието : Пътеводител /  Състав. Капка Николова ; Авт. на ист. част Георги Владимиров . - 2. доп. изд . - София : Тангра ТанНакРа, 2007 . - 96 с. : с цв. ил., к. ; 22 см . -  (Книги за България. България пътеводители)

   Кор. опис. - Състав. отбелязана в библиогр. каре. - 1. изд. 2004 със загл. По българското Черноморие. - Офс. изд.

   ISBN 954-9942-58-9 

 корица 

Сист. No: 64750

- 245 -

ЗВ/914Б/П47, Ч1/914Б/П47ЗВ/914Б/П47; Ч1/914Б/П47

Петрушев, Георги и др.

   Пирин : Пътеводител / Георги Петрушев, Тодор Ковачки ; Снимки Георги Петрушев и др ; Състав. и ред. Капка Николова . - София : Тангра ТанНакРа, 2007 . - 216 с. : с цв. ил., к. ; 21 см . -  (Книги за България. България пътеводители)

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Пълното име на авт. Георги Петрушев е Георги Петрушев Христов. - Други ил. Т. Ковачки, Д. Донев. - Съдържа и По-големи върхове. Седловини, превали. - Азбучен показалец на обектите в Пирин

   ISBN 978-954-378-008-2 

 корица 

Сист. No: 64747

- 246 -

Кр1/912/Б92 

Българските земи в европейската картографска традиция ІІІ-ХІХ век  : Атлас /  Състав. Димитър Стоименов ; Ред. Александър Фол, Атанас Стаматов ; Прев. Тодор Шопов и др . - София : Тангра ТанНакРа, 2008 . - 585 с. : с цв. ил., к. ; 34 см

   Изд. на Център за изследванията на българите, Държ. агенция Архиви. - Други прев.: А. Багашева, А. Момчилова, Д. Майкълс ; Пълното име на прев. Д. Майкълс е Даяна Майкълс-Кристофър. - Съдържа и Хронологична таблица ; Терминологичен речник. - Библиогр. с. 575. - Именен показалец Съдържа: Карти на света ; Морски карти и планове ; Политически и административни карти ; Пътни карти ; Военни карти и планове ; Исторически карти ; Етнографски карти ; Църковни, физико-географски и търговски карти

   ISBN 978-954-378-023-5 

  

Сист. No: 64763

- 247 -

ЗВ/914Б/К72, Ч1/914Б/К72ЗВ/914Б/К72; Ч1/914Б/К72

Ковачки, Тодор Димитров и др.

   Витоша : Пътеводител / Тодор Ковачки, Георги Петрушев ; Състав. и ред. Капка Николова ; Снимки Георги Петрушев и др ; Карти и план схеми Пенка Минчева . - София : Тангра ТанНакРа, 2009 . - 244 с. : с цв. ил., к. ; 22 см . -  (Книги за България. България пътеводители)

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Пълното име на авт. Георги Петрушев е Георги Петрушев Христов. - Други ил.: Т. Ковачки, Д. Донев, Д. Керестелиев, Г. Кунев, А. Миланов, В. Милушев, Ю. Михайлова, П. Минчева. - Геогр. показалец

   ISBN 978-954-378-047-1 

 корица 

Сист. No: 64744

- 248 -

Ч1/914Б/Б92 

България географски атлас  / Александра Равначка и др ; Науч. ред. Илия Копралев ; Картогр. Юлия Крумова ; Прев. на англ. ез. Адриана Момчилова . - София : Тангра ТанНакРа, 2010 . - 220 с. : с цв. ил., к., диагр. ; 32 см

   Други авт.: А. Филипов, А. Атанасов, Б. Колев, В. Николов, В. Власков, Г. Железов, Г. Бърд, З. Матеева, И. Копралев, М. Илиева, М. Върбанов, М. Генев, М. Николова, М. Маклин, М. Стоянов, М. Моллов, Н. Пишманов, Н. Нинов, П. Ножаров, П. Петров, П. Брюър, Р. Вацева, С. Велев, С. Недков, Т. Николов, Ц. Цанков, Ц. Коцев, Ц. Калчев, Ц. Карагьозова, Ч. Младенов, Ю. Крумова. - Библиогр. с. 212-213

   ISBN 978-954-378-060-0 

  

Сист. No: 64767

- 249 -

ЗВ/914Б/Г89, Ч1/914Б/Г89ЗВ/914Б/Г89; Ч1/914Б/Г89

Грънчаров, Румен и др.

   Рила : Пътеводител / Румен Грънчаров, Страхил Гювийски ; Състав., ред. Капка Николова . - София : Тангра ТанНакРа, 2013 . - 536 с. : с цв. ил. ; 22 см + 1 к. . -  (Книги за България. България пътеводители)

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр. с. 532-535. - Азб. показалец. - Прил.: Карта Рила / Под ред. на Румен Грънчаров. - М 1:120 000. - [Говедарци, Самоковско] : Iskar tour, 2012. - 1 к. : многоцв. ; 40Х60 см сгъната до 20Х8 см. - ISBN 978-954-91624-7-9 ; 978-954-91624-6-2

   ISBN 978-954-378-100-3 

 корица 

Сист. No: 64743

- 250 -

ЗВ/914Б/Е22, Ч1/914Б/Е22ЗВ/914Б/Е22; Ч1/914Б/Е22

Евтимова, Виолета

   Фото пътеводител на Източни Родопи / Виолета Евтимова ; Снимки Виолета Евтимова и др . - София : Бико България, 2015 . - 288 с. : с цв. ил. ; 15Х21 см

   Др. авт. на снимки: М. Петров, Й. Русев, М. Русева, А. Йорданов, Х. Свинаров, Е. Динев, К. Кофинов

   ISBN 978-619-90048-3-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64870

- 251 -

Ч1/914Б/М75 

Михалев, Иван Христов и др.

   [Сто и едно] романтични места в България / Иван Михалев, Елина Цанкова ; Фотогр. Иван Михалев и др . - София : Сиела, 2016 . - 280 с. : с фотогр. ; 24 см

   Други фотогр.: Е. Цанкова, О. Огнянов, Н. Милева, А. Попов

   ISBN 978-954-28-2224-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64802

- 252 -

ЗВ/914Б/Е22, К/3/Е22ЗВ/914Б/Е22; К/3/Е22

Евтимова, Виолета

   Фото пътеводител на Западни Родопи / Виолета Евтимова ; Снимки Виолета Евтимова и др . - София : Травъл Буукс, 2017 . - 304 с. : с цв. ил. ; 15Х21 см

   Други авт. на снимки: М. Петров, Й. Русев, И. Маджаров, Л. Арнаудов, И. Николов, К. Петров

   ISBN 978-619-90330-2-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64871

История

- 253 -

ЗВ/930/А75 

Антонов, Емил Евгениев

   Краят на света или новият глобален ред на Третия Израел / Е. Антонов . - София : Лаков прес, 1999 . - 216 с. ; 20 см . -  (История/Религия/Политология)

   Библиогр. с. 211-213

   ISBN 954-483-032-4 

  

Сист. No: 64655

- 254 -

Ч1/941Б/Н74 

Николов, Венцеслав Стефанов

   Българи и испанци / Венцеслав Николов ; Прев. на исп. ез. Венцеслав Николов ; Обща ред. Александър Фол . - София : Тангра ТанНакРа, 2005 . - 168 с. : с ил., портр., табл., к. ; 28 см

   Авт. не е отбелязан на кор. - Изд. на Център за изследвания на българите. - Офс. изд. - Библиогр. с. 161-162 ; Именен показалец

   ISBN 954-9942-76-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64772

- 255 -

Ч1/941Б/Д58 

Димитров, Божидар и др.

   Българи, италианци, Ватикана / Божидар Димитров, Пламен Павлов, Асен Марчевски ; Състав. и обща ред. Георги Бакалов, Александър Фол ; Прев. на итал. ез. Светослав Стайков . - 2. доп. изд . - София : Тангра ТанНакРа, 2008 . - 152 с. : с цв. ил., портр., факс., к. ; 28 см

   Сведения за авт. отг. отбелязани на с. 8. - Пълното име на първия авт. Божидар Димитров Стоянов. - 1. изд. 2002. - Библиогр. с. 145-146

   ISBN 978-954-378-035-8 

 корица 

Сист. No: 64784

- 256 -

Ч1/941Б/Б92 

Българите и французите  / Пламен Павлов и др ; Прев. на фр. ез. Станимир Делчев и др . - София : Тангра ТанНакРа, 2011 . - 272 с. : с ил., портр., факс., к. ; 28 см

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Р. Заимова, В. Вачкова, Д. Вачков, А. Костов, Б. Доневска, М. Витошанска, Х. Димитров, М. Милчев, Б. Чеков ; Други прев.: В. Тъпкова-Заимова, М. Шабаркова-Петрова ; Възприетата форма на името на прев. Марияна Шабаркова-Петрова е Марияна Борисова Петрова. - Съдържа и Хронологична таблица

   ISBN 978-954-378-073-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64770

История на България

- 257 -

Ч1/941Б/З-12 

Заблуди и фалшификации за произхода на българите мохамедани  : Материали от Научната конференция Смолян - 29 октомври 2009 г. /  Ред., предг. Христо Гиневски . - София : Тангра ТанНакРа, 2010 . - 266 с. ; 24 см . -  (Библиотека Българска вечност ; 91)

   Изд. на БАН. Институт по история, Бълг. ист. д-во, Дружба Родина, Център за изследвания на българите. - Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Варианти на сер. загл.: Българска вечност, Поредица Българска вечност. - Библиогр. след някои докл. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-378-063-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64756

- 258 -

ЗВ/941Б.082/Т63, К/913.22/Т63ЗВ/941Б.082/Т63; К/913.22/Т63

Тодев, Илия Тосков

   Батак - мит или история? : Актуални текстове по Българско възраждане / Илия Тодев ; Науч. ред. Николай Поппетров . - 2. доп. изд . - София : Тангра ТанНакРа, 2013 . - 318 с. : с факс., портр., ил. ; 22 см

   Загл. на англ. ез. Batak 1876 - mith or history?. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Без сведение за 1. изд. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-378-098-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64761

- 259 -

23076, ЗВ/941Б.084/.088/И5223076; ЗВ/941Б.084/.088/И52

Илиев, Андрея Илиев

   Последните войводи / Андрея Илиев . - София : Ciela, 2015 . - 300 с. : с ил., порт., табл., факс. ; 23 см . -  (Historia incognita)

   Библиогр. с. 299 и под линия

   ISBN 978-954-28-1702-4 

 корица 

Сист. No: 64813

- 260 -

ЗВ/9/Н74 

Николов, Иво и др.

   Фото пътеводител на крепости и антични градове в България / Иво Николов, Мартин Стойков ; Снимки Йордан Русев и др . - София : Травъл Буукс, 2016 . - 400 с. : с цв. ил. ; 16Х23 см

   Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Др. авт. на снимки: М. Русева, А. Йорданов, И. Николов, М. Стойков, М. Петров, В. Евтимова, М. Петров, Л. Арнаудов, П. Стоянов

   ISBN 978-619-90330-1-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64872

- 261 -

К/913.22/У31 

Ужасите в Пловдивския и Пазарджишкия край след Априлското въстание от 1876 г.  : Нови извори за Априлското въстание от 1876 година /  Състав. Свилен Мишляков ; Ред. Атанас Шопов ; Предг. Милен Куманов ; Фотогр. Марина Стефанова . - Панагюрище : Оборище, 2016 . - 211 с. : с факс. ; 24 см

   Изд. на Исторически музей - Панагюрище. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Именен показалец, геогр. показалец

   ISBN 978-954-682-061-7 

 корица 

Сист. No: 64620

- 262 -

ЗВ/941Б.082/Л36 

Игнатов, Веселин

   Васил Левски : Факти и фикции : Историческо разследване / Веселин Игнатов . - София : Милениум, 2017 . - 191 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-386-0 

 корица 

Сист. No: 64752

- 263 -

23077, ЗВ/941Б.084/.088/И5223077; ЗВ/941Б.084/.088/И52

Илиев, Андрея Илиев

   Разбойниците / Андрея Илиев . - София : Ciela, 2017 . - 344 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см . -  (Historia incognita)

   Библиогр. с. 342-343 и под линия

   ISBN 978-954-28-2258-5 

 корица 

Сист. No: 64815

Пазарджишки автори - художествена литература

- 264 -

К/82/Г28 

Гемиджиева, Дида Димитрова

   Здравей, хлапе : [Кн. 1] / Дида Гемиджиева ; Ил. Дида Димитрова Гемиджиева . - Панагюрище : Оборище, 2007- . - 21 см

   

   Кн. 7. Разкази за животни . - 2016 . - 64 с. : с ил.

   Съдържа и Думата на рецензентите / Георги Спасов, Тодор Каракашев

 корица 

Сист. No: 64618

- 265 -

К/82/Ц86 

Цопанов, Иван Ангелов

   Да се борим за любовта / Иван Цопанов . - Пловдив : Студиопласт, 2015 . - 100 с. ; 20 см

   

 корица 

Сист. No: 64867

- 266 -

ЗВ/Б-1/А64, К/82/А64ЗВ/Б-1/А64; К/82/А64

Ангелов, Боян

   Поледица : Поезия / Боян Ангелов . - София : Захарий Стоянов, 2016 . - 79 с. ; 22 см

   Съдържа и Скиталчествата на духа / Иван Гранитски ; Биогр. данни за авт.

   ISBN 978-954-09-1078-9 

  

Сист. No: 64700

- 267 -

ЗВ/Б-1/В90, К/82/В90ЗВ/Б-1/В90; К/82/В90

Въгларова, Стоянка Стоянова

   Мелодията на живота : Поезия / Стоянка Въгларова ; [Предг.] Георги К. Спасов ; Ил. Стоянка Въгларова . - Пазарджик : Барич, 2016 . - 104 с. : с ил. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-8215-97-8 

 корица 

Сист. No: 64625

- 268 -

К/82/Ц86 

Цопанов, Иван Ангелов

   За какво сме родени : [Стихотворения] / Иван Цопанов . - Пловдив : FastPrint Books, 2017 . - 24 с. : с ил. ; 20 см

   

 корица 

Сист. No: 64866

Пазарджишки автори - отраслова литература

- 269 -

К/1/А93 

Атанасов, Атанас и др.

   Духовният венец на Панагюрище : Исторически очерк / Атанас Атанасов, Боян Ангелов, Ирина Ботева . - София : Богианна, 2015 . - 104 с. : с ил., портр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-676-131-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64619

- 270 -

К/82/К32 

Каракашев, Тодор Вълчов

   Четири прозореца към душата на детето / Тодор Каракашев . - Пазарджик : Първа частна печ., 2016 . - 104 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

   Съдържа и Писането за деца съвпада с чувствата ми и от него по-чудесно няма : [Интервю с Петя Караколева] / Интервютю взе Лиляна Деликирова ; Из живота на Петя Караколева : Родата. Детство ; Стихове от Петя Караколева ; Национална награда за детска книга "Петя Караколева"

   ISBN 978-954-697-108-1 

 корица 

Сист. No: 64630

- 271 -

23072, ЗВ/808Б/С37, К/82/С3723072; ЗВ/808Б/С37; К/82/С37

Симеонов, Иван Илиев

   Вербалните измерения на концепта "жена" в българската традиционна култура : Научна монография / Иван Симеонов . - Пазарджик : Барич и Сие, 2016 . - 200 с. ; 21 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик. - Библиогр. с.188-200

   ISBN 978-954-8215-98-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64627

- 272 -

ЗВ/23/28/С55, К/693.1/С55ЗВ/23/28/С55; К/693.1/С55

Спасова, Божура Спасова

   Истории от древни времена : Проучвания и отзиви : За миналото и настоящето на Баткунския манастир "Св. Св. Петър и Павел" / Божура Спасова . - Пазарджик : Барич и Сие, 2016 . - 104 с. : с ил., факс. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик. - Съдържа и Дело отговорно и родолюбиво : Из "Отзив за книгата "Истории от древни времена" / Пенка Николова. - Библиогр. с.101-102

   ISBN 978-954-8215-93-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64626

Краеведска литература

- 273 -

ЗВ/908Б/Н75, Ч1/908Б/Н75ЗВ/908Б/Н75; Ч1/908Б/Н75

Николова, Капка Освалд

   По Черноморието : Пътеводител /  Състав. Капка Николова ; Авт. на ист. част Георги Владимиров . - 2. доп. изд . - София : Тангра ТанНакРа, 2007 . - 96 с. : с цв. ил., к. ; 22 см . -  (Книги за България. България пътеводители)

   Кор. опис. - Състав. отбелязана в библиогр. каре. - 1. изд. 2004 със загл. По българското Черноморие. - Офс. изд.

   ISBN 954-9942-58-9 

 корица 

Сист. No: 64750

- 274 -

23075, ЗВ/908Б/С2123075; ЗВ/908Б/С21

Сахатчиев, Живко Александров

   Якоруда : Българската драма / Живко Сахатчиев . - София : Тангра ТанНакРа, 2007 . - 784 с. : с ил. ; 23 см

   Предисл. и на англ. ез. - Съдържа и За книгата / Георги Марков ; Списък на якорудските партизани ; Списък на якорудчените - участници в Отечествената война (1944-1945 г.) ; Списък на принудително изселените от гр. Якоруда през 1949 и 1950 години. - Офс. изд. - Библиогр. с. 782-783

   ISBN 978-954-378-022-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64753

- 275 -

ЗВ/908Б/Н75, Ч1/908Б/Н75ЗВ/908Б/Н75; Ч1/908Б/Н75

Николова, Капка Освалд

   По дунавския бряг : От Ново село до Силистра : Пътеводител /  Състав. Капка Николова . - София : Тангра ТанНакРа, 2011 . - 252 с. : с цв. ил., к. ; 22 см . -  (Книги за България. България пътеводители)

   Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на загл. с. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-378-078-5 

 корица 

Сист. No: 64739

- 276 -

К/1/А93 

Атанасов, Атанас и др.

   Духовният венец на Панагюрище : Исторически очерк / Атанас Атанасов, Боян Ангелов, Ирина Ботева . - София : Богианна, 2015 . - 104 с. : с ил., портр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-676-131-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64619

- 277 -

С/9/Н75 

Николова, Калина

   [Тридесет и две] 32 причини да се гордеем, че сме шуменци : Препоръчителна краеведска библиография /  Състав. Калина Николова ; [Предг.] и ред. Росица Добрева . - Шумен : Регионална библ. Стилиян Чилингиров, 2015 . - 68 с. : с ил., факс. ; 21 см

   Имената на състав. и ред. отбелязани на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-2936-18-3 

 корица 

Сист. No: 64634


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиев, Пламен 189 225 
Авгарски, Георги 193 
Авъри, Ан 92 
Азимов, Айзък 28 
Александров, Ивайло 3 
Александрова, Красимира 18 19 
Александрова, Красимира Стойчева 18 
Александрова, Татяна 55 
Александрова, Татяна Георгиева 55 
Алексиев, Светослав 66 
Алексиева, Елена 1 2 
Алмалех, Мони 3 
Аминов, Ф. Ф. 235 
Анастасов, Никола 74 
Анастасов, Никола Стоянов 74 
Ангелов, Боян 182 266 269 276 
Ангелова, Анна 83 
Ангелова, Анна Йорданова 83 
Андерсен, Х. Кр. 188 
Андерсен, Ханс Кристиан 188 
Антонов, Е. 253 
Антонов, Емил Евгениев 253 
Апостолова, Божана 178 
Апостолова, Божана Георгиева 178 
Арнаудов, Людмил 252 260 
Арсова-Димова, Милена 86 
Атанасов, Атанас 269 276 
Атанасов, Атанас Иванов 248 
Атанасова, Валентина Стоянова 96 
Атанасова-Арнаудова, Валентина 96 
Атанасова-Арнаудова, Валентина Стоянова 96 
Афонкин, С. Ю. 237 238 
Афонкин, Сергей Юриевич 237 238 
Багашева, Александра Божидарова 246 
Бакалов, Георги 27 255 
Бакалов, Георги Петров 27 255 
Бакман, Фредрик 119 
Балканджиев, Огнян 189 225 
Банков, Кристиан 2 3 
Банков, Кристиян 3 
Барнет, Мак 201 
Бачев, Никола 69 
Бачев, Никола Димитров 69 
Бекярова, Станислава 57 
Белова, Габриела 49 
Беловицкая, Алиса 6 
Беловицкая, Алиса Александровна 6 
Белчев, Иван 214 
Бенуа, София 77 87 
Бернар, Джеф 2 
Бистричанов, Сергей Милчев 71 
Бласим, Хасан 104 
Боасар, Жанин 88 90 
Богданов, Богдан Иванов 1 
Богданов, Иван 172 
Божанова, Ивайла 111 
Бозова, Маргарита 57 
Борисов, Томо 44 
Борисова, Борислава 19 
Борисова, Лилия Йотова 43 
Ботев, Никола 70 
Ботев, Никола Хр. 70 
Ботева, Ирина 269 276 
Бояджиев, Димитър 140 
Бояджиев, Димитър Иванов 140 
Бояджиев, Стефан 27 
Боянова, Роза 184 
Брайт, Сикамор 200 
Братя Грим 203 
Брусарски, Румен Йорданов 42 
Брюър, Пол 248 
Буте, Фредерик 89 
Бърд, Греъм 248 
Вангелова, Румяна 57 
Василев, Николай 16 17 
Василев, Николай Куртев 16 60 
Василева, София 9 
Василева, София Илиева 9 
Василева-Вълчева, София Илиева 9 
Вацева, Румяна Василева 248 
Вачков, Даниел Христов 256 
Вачкова, Веселина Кирилова 256 
Вейл, Питър 200 
Велев, Стефан Борисов 248 
Велева, Надя 27 
Велкова, Людмила 5 
Велчев, Васил 98 
Веселинов, Димитър 83 
Вешим, Михаил 179 
Викланд, Илун 207 
Витанова, Гели 71 
Витанова, Гели Андонова 71 
Витошанска, Мария Захариева 256 
Владимиров, Георги 244 273 
Владимиров, Георги Владимиров 244 273 
Владков, Влади 93 
Владова, Мариана 78 
Владова, Мариана Георгиева 78 
Власков, Владимир 248 
Войт, Вилмош 2 
Воли, Уго 2 
Вордерман, Карол 240 
Вордерман, Каръл 240 
Воронин, Андрей 93 
Воронин, Андрей Николаевич 93 
Въгларова, Стоянка 183 267 
Въгларова, Стоянка Стоянова 183 267 
Въжарова, Любомира 197 205 
Въжарова, Любомира Костадинова 197 205 
Вълчев, Даниел 50 
Вълчев, Даниел Василев 50 
Върбанов, Мариан Стоянов 248 
Върбанова, Лизбет Любенова 9 
Върбанова-Денчева, Кристина 56 
Върбанова-Денчева, Кристина Иванова 56 
Вътова, Татяна 30 
Гандев, Стефан 30 
Ганев, Слави 203 
Гемиджиева, Дида 191 264 
Гемиджиева, Дида Димитрова 191 264 
Генев, Марин Господинов 248 
Генчева, Цветана 110 212 
Георгиев, Галин 192 193 194 196 222 223 224 
Георгиев, Галин Николаев 192 
Георгиев, Марин 140 
Герганов, Енчо 1 
Гергова, Ани 6 
Гергова, Ани Атанасова 6 
Германов, Владимир 28 
Гешева, Йорданка Маринова 20 
Гигова, Росица 78 
Гигова, Росица Георгиева 78 
Гиздов, Любомир 119 
Гиневски, Христо 257 
Глуховски, Дмитрий 98 
Глуховски, Дмитрий Алексеевич 98 
Голдсмит, Майк 240 
Голева, Поля 47 48 
Голева, Поля Неделчева 47 48 
Горанов, Васил 242 
Горчев, Антонин 184 
Господинова, Биляна 192 193 
Господинова, Биляна Тодорова 192 
Гоцкова, Невена 113 
Граматикос, Илиас 1 
Гранитски, Иван 182 266 
Грей, Тед 200 
Григорова, Ася 117 
Грим, Вилхелм 203 
Грим, Лудвиг Емил 203 
Грим, Якоб 203 
Грозданов, Божидар 200 
Гроздински, Николай 169 
Гроздински, Николай Лъчезаров 169 
Грозни, Николай 169 
Грънчаров, Румен 249 
Гъргаров, Здравко 61 
Гъргаров, Здравко Борисов 61 
Гювийски, Страхил 249 
Д. П. 89 
Дал, Роалд 99 
Дамянов, Дамян 179 214 215 
Дамянов, К. 65 
Даръл, Джералд 190 
Даскалов, Антон Теодосиев 16 
Дедопулос, Тим 82 
Деликирова, Лиляна 85 270 
Делчев, Станимир 256 
Делчев, Станимир Борисов 256 
Деникен, Ерих фон 21 
Денов, Любомир 39 54 
Денчев, Стоян 4 9 60 
Денчев, Стоян Георгиев 4 7 8 9 60 
Денчева, Кристина 56 
Деревенски, Б. Г. 234 235 
Деревенски, Борис Георгиевич 234 235 
Джаксън, Том 240 
Джанков, Иван 69 
Джанков, Иван Танев 69 
Джон, Джори 201 
Димитров, Божидар 26 255 
Димитров, Божидар Георгиев 26 
Димитров, Георги 32 
Димитров, Георги Георгиев 45 46 49 
Димитров, Димитър 44 
Димитров, Димитър Христов 20 
Димитров, Христо 38 
Димитров, Христо Милков 256 
Димова, Теодора 170 173 
Димова, Теодора Димитрова 170 173 
Димчева, Д. 234 
Динев, Евгени 250 
Диос, Луис Де 59 
Дишев, Димитър 180 
Добрев - отг. ред. и др., Добрин 184 
Добрев, Добрин 184 
Добрева, Росица 277 
Доведова, Е. В. 237 
Доганова, Даня 127 
Доганова, Даня Борисова 127 
Донев, Дончо 245 247 
Доневска, Бойка Спасова 256 
Дончева, Антоанета 3 
Дочева, Мария 86 
Дулев, Цанко Лалев 229 
Дулек, Нина 208 209 210 
Евтимова, Виолета 250 252 260 
Егеланд, Том 120 
Езоп 196 
Елиа, Алисън 240 
Елин Пелин 140 193 
Енчева, Марина 19 
Ескивел, Лаура 94 
Ефтимова, Събина 45 
Жекова, Ангелина 192 193 224 
Жекова, Ангелина Иванова 193 
Железов, Георги 248 
Желязков, Живко 62 
Жултовска-Дарска, Ивете 241 
Журавльов, П. Л. 234 
Загоров, Васил 19 
Заимова, Рая Йорданова 256 
Захариева, Йорданка 31 
Захариева, Йорданка Ценкова 31 
Захаринов, Ботьо 61 
Захаринов, Ботьо Станимиров 61 
Здравкова, Евелина 49 
Зендкер, Ян-Филип 96 
Златарев, Звезден 192 193 
Златарева, Галина Йорданова 222 223 224 
Златарева, М. 235 
Златарева, Миглена 223 
Златарова, Евдокия Светозарова 218 219 220 
Златина, Галина 192 193 194 196 222 223 224 
Златкова, Надя 201 
Златкова, Пламена 19 
Иванов, Александър 55 
Иванов, Александър Димитров 55 
Иванов, Георги Мишев 211 
Иванов, Иван 199 
Иванов, Иван Костадинов 199 
Иванова, Ваня Петрова 43 
Иванова, Десислава 57 
Иванова, Иванка Йорданова 71 
Иванова, Мирела 207 
Иванова, Нина 22 
Иванова, Нина Стоянова 22 
Иванова, Огняна 190 
Иванова, Силвия 240 
Ивошевич, Люба 32 
Ивошевич-Димитрова, Люба 32 
Ивошевич-Димитрова, Любица 32 
Игнатов, Веселин 262 
Игов, Светлозар 140 
Илиев, Андрея 259 263 
Илиев, Андрея Илиев 259 263 
Илиев, Иван 41 
Илиев, Иван Асенов 41 
Илиев, Румен 80 
Илиев, Румен Недялков 80 
Илиева, Людмила 78 
Илиева, Маргарита Миланова 248 
Исто, Токораз 145 
Йорданов, Ангел 250 260 
Йосифова, Павлина 92 
Йотова, Лилия 43 
Казански, Никола Рачев 16 17 60 
Калогиру, Н. 2 
Калчев, Цветомир 248 
Каменова, Габриела 204 
Канивец, Т. 228 232 
Канивец, Т. В. 226 227 228 
Канивец, Татяна В. 232 
Канински, Андрей Иванов 71 
Канушева, Ирина 74 
Карагьозова, Цвятка Иванова 248 
Карадочев, Иван 184 
Караиванова, Мая 115 
Караилиева, Мая 115 
Каракашев, Тодор 85 270 
Каракашев, Тодор Вълчов 85 191 264 270 
Каракушева, Деница 112 
Караславова, Жечка Ангелова 198 202 
Карастойчева, Емилия 118 
Карастойчева, Емилия Станимирова 118 
Касабов, Гарик Александрович 43 
Касабов, Иван 3 
Кацавониду, Г. 2 
Кацафа, А. М. 228 
Качин, А. 227 228 232 237 238 
Качин, Александър 222 227 228 232 
Кеворкян, Кеворк 142 
Кеворкян, Кеворк Таквор 142 
Кейт, Лорън 95 105 106 107 108 
Кенаров, Димитър 36 
Кендерова, Стоянка 12 
Кендерова, Стоянка Тодорова 12 
Керестелиев, Добрин Костадинов 247 
Кехайова, Василка 26 
Кинг, Стивън 127 
Кинг, Шели 109 
Кинкейд, Ерик 188 
Кинкейд, Люси 188 
Кирилова, Алена 23 
Кларк, Мери Хигинс 110 111 
Клисурова, Лиляна 39 54 
Князева, Светлана 192 193 194 196 222 223 224 
Князева, Светлана Ангелова 192 
Ковачки, Тодор 245 247 
Ковачки, Тодор Димитров 245 247 
Кожухаров, Кънчо 21 82 
Кожухаров, Кънчо Иванов 82 
Коларова, Василена 3 
Колев, Борис Тодоров 248 
Колев, Иван 70 
Колев, Иван В. 70 
Колев, Ивомир 242 
Колева, Радка Видева 8 
Конарев, Асен 44 
Конрад, Емил 187 
Константинов, Константин 140 
Конъли, Джон 112 
Копралев, Илия 248 
Копралев, Илия Димитров 248 
Корнел, Кевин 201 
Костов, Александър Григоров 256 
Кофинов, Камен 250 
Коцев, Цветан Костадинов 248 
Крилов, Иван 196 
Крумова, Юлия 248 
Крумова, Юлия Георгиева 248 
Кръстев, Венцислав 231 
Кузманов, Атанас 57 
Кул, Калеви 1 
Кулов, Георги 33 
Куманов, Милен 261 
Куманов, Милен Костадинов 60 261 
Куманова, Александра 16 17 
Куманова, Александра Венкова 16 17 18 60 
Кунев, Георги 247 
Кунев, Куньо 69 
Кунев, Куньо Йовчев 69 
Курти, П. 2 
Кутева, Диана 126 
Куцаров, Петр 26 
Куцаров, Петър 26 
Кънчев, Иван 242 
Кърджилов, Петър 75 
Кърджилов, Петър Иванов 75 
Кърнс, Дейв 66 
Кьосева, Цветана 32 
Кьосева, Цветана Лазарова 32 
Кючуков, Деян 99 
Кючукова, Катя 57 
Лагопулос, Александрос 2 
Лалев, Цанко 229 230 
Лалева, Цонка 41 
Лалева, Цонка Петрова 41 
Ланд, Али 121 
Лаптев, Веселин 91 
Лаптев, Веселин Иванов 91 
Лафонтен 196 
Лей, Розана 113 
Лекарска, Светла 124 
Линдгрен, Астрид 207 
Лов, Оура 168 174 
Лозанова, Нели 113 
Лукипудис, Славка Проданова 71 
Луун, Уш 208 209 210 
Любенова, Лизбет 9 
Ляков, Панайот 35 
Маджаров, Ивайло 252 
Майер, Мира 1 
Майър, Стефани 122 
Маккейн, Кели 198 202 
Маклин, Марк 248 
Максимова, Мариана Пенева 16 
Максимова, Марияна 17 
Манолов - глав. ред. и др., Георги Л. 44 
Манолов, Валери 239 
Манолова, Биляна 206 
Манчев, Владимир 17 
Марикина, Мария Тодорова 43 
Марков, Георги 36 37 
Марков, Георги Георгиев 274 
Марков, Георги Иванов 36 37 
Маркова, Аглика 114 
Маркова, Илинда 94 
Марчевски, Асен 255 
Марчевски, Асен Денчев 255 
Матеев, Николай 56 
Матеева, Зоя Спасова 248 
Мевсим, Хюсеин 30 
Мелисургос, Г. 2 
Менцел, Иржи 76 
Механджийска, Надежда 78 
Механджийска, Надежда Стоева 78 
Миланов, Асен 247 
Миланова, Дарина 116 
Миланова, Дарина Бойкова 116 
Милева, Леда 192 
Милева, Леда Гео 192 
Милева, Нина 251 
Милушев, Владимир 247 
Милчев, Михаил Георгиев 256 
Милър, Антония 198 202 
Минкова, Татяна 57 
Минчева, Веселина 88 90 
Минчева, Пенка 247 
Миткова, Павлина 123 
Миткова, Павлина Николова 123 
Михайлов, Георги Димитров 32 
Михайлова, Юлия Димитрова 247 
Михайловски, Стоян 196 
Михалев, Иван 251 
Михалев, Иван Христов 251 
Мичев, Ангелин 25 
Мичев, Ангелин Димитров 25 
Мичева, Нева 2 
Мишев, Георги 211 
Мишев, Марио 242 
Мишев, Михаил Георгиев 179 
Мишева, Ирена 40 
Мишева, Ирена Николова 40 
Мишляков, Свилен 261 
Младенов, Чавдар Милчев 248 
Модева-Нанкова, Мариела Тодорова 13 14 
Моллов, Михаил 248 
Момчилова, Адриана 12 248 
Момчилова, Адриана Николова 12 27 246 248 
Момчилова, Елица 66 
Мутафчиева, Красимира 24 
Мутафчиева, Красимира Василева 24 
Наджарян, Арам 12 
Назърска, Жоржета 34 
Назърска, Жоржета Димитрова 34 
Найденова, Мирослава 216 
Найденова, Цветана Илиева 16 
Нанкова, Мариела 13 14 
Неделчева, Божана Георгиева 15 
Неделчева, Божанка 46 
Неделчева, Божанка Георгиева 15 
Недков, Стоян Цветанов 248 
Недялкова, Десислава 241 
Ненов, Александър 67 
Нет, Мариана 2 
Николаева, Атанаска Йорданова 57 
Николов, Васил Стоянов 248 
Николов, Венцеслав 254 
Николов, Венцеслав Стефанов 254 
Николов, Иво 252 260 
Николов, Тодор Георгиев 248 
Николова, Ирена 66 
Николова, Калина 277 
Николова, Капка 243 244 245 247 249 273 275 
Николова, Капка Освалд 243 244 245 247 249 273 275 
Николова, Мария 6 
Николова, Марияна Костадинова 248 
Николова, Пенка 29 272 
Николова, Силвия 109 
Николова, Силвия Цветанова 109 
Нинов, Нино Николов 248 
Ножаров, Петър Борисов 248 
Ножчев, Стефан 69 
Ножчев, Стефан Василев 69 
Нол, Джесика 123 
Нортън, Питър 66 
Нотомб, Амели 124 
Огнянов, Орлин 251 
Орлов, К. 226 
Оруел, Джордж 114 
Павлов, Пламен 27 255 256 
Павлов, Пламен Христов 27 255 256 
Павлова, Иванка 5 10 
Павлова, Иванка Гервазиева 5 10 
Паласиос, Рафаел 28 
Памук, Орхан 115 
Панета, Леон 38 
Панопулос, Панайотис 1 
Паолини, Кристофър 199 
Парижкова, Любомира 14 31 56 
Парижкова, Любомира Петрова 14 31 56 
Паскуалото, Марио 218 219 220 
Пастис, Стефан 212 
Пейчев, Иван 184 
Пейчев, Иван Петров 184 
Пенев, Димитър 79 
Пенев, Димитър Душков 79 
Пенчев, Исай 230 
Пенчев, Николай 213 
Пенчев, Николай Тодоров 213 
Пенчев, Тодор 213 
Пенчева, Мариана 24 
Пенчева, Мариана Недялкова 24 
Петева, Ирена 4 7 
Петева, Ирена Йорданова 4 7 
Петкова, Зорница 4 
Петров, Красимир 252 
Петров, Мартин 250 252 260 
Петров, Митко 260 
Петров, Найден 69 
Петров, Найден Йорданов 69 
Петров, Петър Василев 248 
Петров, Светослав 200 
Петрова, Вера 215 
Петрова, Марияна Борисова 256 
Петрова, Надя 189 225 
Петрова, Станислава Станиславова 208 209 210 
Петрушев, Георги 245 247 
Пиримова, Вера Димитрова 43 
Пискулийска, Юлия 101 102 103 
Пискулийска, Юлия Йорданова 101 102 103 
Пишманов, Николай 248 
Попов, Александър 62 
Попов, Ангел 251 
Попов, Иван Д. 4 
Попов, Иван Димитров 4 7 
Попова, Мария Н. 1 2 
Поппетров, Николай 258 
Поппетров, Николай Пейчев 20 
Правдомирова, Донка 11 
Прошкова, Весела 127 
Прошкова, Весела Богомилова 127 
Равначка, Александра 248 
Радкова, Антония 188 
Разцветников, Асен 192 
Райкова, Деница 95 105 106 107 108 122 
Ракъм, Артър 203 
Ралева, Диана Павлова 16 17 
Рафи, Елика 97 
Рафи, Елика Рафаилова 97 
Ригс, Рансъм 97 100 125 
Родари, Джани 214 215 
Рос, Тони 101 102 103 
Руева, Нина 123 
Руева, Нина Стоянова 123 
Русанов, Любомир 207 231 233 236 
Русанов, Любомир Кирилов 231 233 236 
Русев, Йордан 250 252 260 
Русева, Магдалена 250 260 
Савова, Ивелина 184 
Саймън, Франческа 101 102 103 
Самоковлиев, Васил 76 
Самуилова, Ивинела 175 
Самуилова, Ивинела Вескова 175 
Сантуш, Жозе Родригеш душ 116 
Сафарли, Елчин 117 
Сахатчиев, Живко 274 
Сахатчиев, Живко Александров 274 
Сачев, Евгений Иванов 34 
Сашева, Ива 143 
Свинаров, Христо 250 
Сейвард, Стюарт 240 
Семерджиев, Цветан Атанасов 7 
Сербезова, Стоянка Минчева 72 
Сербезова-Леви, Стоянка 72 
Сивов, Коста 121 
Симеонов, Иван 84 271 
Симеонов, Иван Илиев 84 271 
Сиромахов, Иво 143 144 216 
Сиромахов, Иво Божанов 143 144 216 
Сотирова, Екатерина Стефанова 43 
Спаркс, Никълъс 118 
Спасов, Георги К. 183 267 
Спасов, Георги Костадинов 191 264 
Спасов, Трайчо 43 
Спасов, Трайчо Стефанов 43 
Спасова, Божура 29 272 
Спасова, Божура Спасова 29 272 
Спасова, Божурка Спасова 29 272 
Стайков, Светослав 255 
Стайков, Светослав Александров 255 
Стаматов, Атанас 12 246 
Стаматов, Атанас Костов 12 
Станчева, Руска 55 
Станчева, Руска Събева 55 
Стефанова, Марина 261 
Стивънсън, Стийв 218 219 220 
Стйернфлет, Фредерик 1 
Стоилов, Борис Николов 211 
Стоилова, Светла 207 
Стоименов, Димитър 12 246 
Стоименов, Димитър Илиев 12 
Стоименов, Митко Стоянов 65 
Стойков, Мартин 260 
Стойкова, Добринка 14 
Стойкова, Добринка Атанасова 14 
Стойнов, Юлиян 100 125 
Стойнов, Юлиян Иванов 100 125 
Стоянов, Александър 242 
Стоянов, Божидар Димитров 255 
Стоянов, Желязко Д. 56 
Стоянов, Иван Г. 51 
Стоянов, Иван Георгиев 51 
Стоянов, Митко 248 
Стоянов, Петър 260 
Стоянова, Дарина 30 
Стоянова, Наташа 77 
Стоянова, Соня 22 
Стоянова, Соня Николаева 22 
Събев, Бранимир 200 
Танев, Стоян 33 
Тахир, Севим 57 
Тачева, Ралица 120 
Темелски, Христо 27 
Темелски, Христо Иванов 27 
Тентокали, Вана 1 2 
Теофилов, Иван Николов 60 
Тепавичарова, Милена 44 
Тимчев, Любомир Кирилов 58 
Тишинова, Донка Накова 59 
Тодев, Илия 20 258 
Тодев, Илия Тосков 20 258 
Тодоров, Добромир 63 
Тодоров, Добромир Тодоров 63 
Тодорова, Валентина 78 
Тодорова, Валентина Тодорова 78 
Тодорова, Вълкана 69 
Тодорова, Вълкана Янкова 69 
Тодорова, Пламена 229 233 
Тодорова, Соня 176 
Тодорова, Соня Калинова 176 
Тодорова, Таня 15 45 49 
Тодорова, Таня Йорданова 15 45 49 
Токораз Исто 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 
Томова, Вили 86 
Томсън, Лаура 62 
Тонева Танна, Таня 177 
Тонева, Таня 177 
Топалов, Олег 229 230 233 
Тренчева, Тереза 15 45 46 49 
Тренчева, Тереза Стоянова 15 45 46 49 
Трифонов, Румен 4 
Трифонов, Румен Иванов 4 
Туркони, Стефано 218 219 220 
Тъпкова-Заимова, Василка Кирилова 256 
Убенов, Цветан 81 
Уейд, Пол 81 
Уелинг, Люк 62 
Уотсън, Джон 82 
Филипов, Антон Спасов 248 
Филипс, Сюзън Елизабет 126 
Фол, Александър 246 254 255 
Фол, Александър Николаев 246 255 
Фъркова, Мариана 184 
Хаджимарков, Иван 193 
Хронаки, Мирто 1 
Цанев, Стефан 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 181 185 195 
Цанев, Стефан Неделчев 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 181 185 195 
Цанков, Атанас 193 
Цанков, Цанко Василев 248 
Цанкова, Елина 251 
Цветкашки, Стоян Любомиров 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 
Цеков, Костадин Дамянов 65 
Ценова, Мая 104 
Цонева, Савина 22 
Цонева, Савина Христова 22 
Цопанов, Иван 171 186 265 268 
Цопанов, Иван Ангелов 171 186 265 268 
Чантов, Веселин 19 
Чаушев, Румен 141 
Чаушев, Румен Димитров 141 
Чейс, Джеймс Хадли 91 
Чеков, Божидар 256 
Черненко, Г. Т. 226 227 
Шабаркова-Петрова, Марияна Борисова 256 
Шаблов, В. Г. 238 
Шапиро, Марк 72 
Шарланов, Димитър 69 
Шарланов, Димитър Делев 69 
Шведова, Лидия 87 
Шмаукс, Дагмар 1 
Шолева, Ирина Константинова 73 
Шопов, Атанас 261 
Шопов, Атанас Петров 261 
Шопов, Тодор 246 
Шопов, Тодор Крумов 246 
Шпаковски, В. 232 
Шпаковски, Вячеслав Олегович 232 
Шуликов, Пламен 30 
Ягоне, Голам Хайдар 12 
Ягоне, Хайдар 12 
Ялом, Ървин 25 
Ялом, Ървин Д. 25 
Янев, Боян 213 
Янев, Боян Георгиев 213 
Янкова, Венета 217 
Янкова, Иванка 8 
Янкова, Иванка Василева 8 15 
Яръмов, Николай 60 
Bagaseva, Aleksandra Bozidarova 246 
Bakalov, Georgi Petrov 255 
Delcev, Stanimir Borisov 256 
Deltchev, Stanimir 256 
Dimitrov, Bozidar 255 
Donevska, S. 64 
Donevska, Snezanka Donceva 64 
Donevski, Borislav Dobrev 64 
Donevsky, B. 64 
Fol, Aleksandar Nikolaev 246 254 255 
Fol, Alexandar 254 255 
Fol, Alexander 246 
Fortun, Elena 221 
Fuerlinger, Anton 3 
Gallent, Molina 221 
Gandev, Stefan 30 
Gandev, Stephan 30 
Grigorov, Bojidar 68 
Grigorov, Bozidar Borislavov 68 
Kasabova, Anita 3 
Kassabova, Anita 3 
Kenderova, Stojanka Todorova 12 
Kenderova, Stoyanka 12 
Kopralev, Ilija Dimitrov 248 
Kopralev, Iliya 248 
Krumova, Julija Georgieva 248 
Krumova, Yulia 248 
Marcevski, Asen Dencev 255 
Mevsim, Husein 30 
Mevsim, Huseyin 30 
Michaels, Diana 246 
Momchilova, Adriana 12 248 
Momcilova, Adriana Nikolova 12 246 248 
Nikolov, Venceslav 254 
Nikolov, Venceslav Stefanov 254 
Pavlov, Plamen Hristov 255 256 
Randviir, Anti 3 
Ravnachka, Aleksandra 248 
Ravnacka, Aleksandra 248 
Rubinelli, Sara 3 
Sholeva, Irina 73 
Shopov, Todor 246 
Shulikov, Plamen 30 
Soleva, Irina Konstantinova 73 
Sopov, Todor Krumov 246 
Stajkov, Svetoslav Aleksandrov 255 
Stamatov, Atanas Kostov 12 246 
Stoimenov, Dimitar Iliev 12 246 
Stoimenov, Dimiter 246 
Stojanova, Darina 30 
Stoyanova, Darina 30 
Sulikov, Plamen 30 
Tapkova-Zaimova, Vasilka Kirilova 256 
Torop, Peeter 3 
Vatova, Tatjana 30 
Vatova, Tatyana 30 
Vitova, Tatyana 30 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Адел 72 
Академик, професор, доктор на педагогическите науки Александра Куманова - Vade mecum 17 
Ако ти знаеше... 117 
Арианика : Експедиция във Воттоваара - Карелия и Аркаим - Урал : Центрове на праевропейската цивилизация в Русия 60 
Бабо, разкажи ми спомен 175 
Батак - мит или история? 258 
Библиографията в контекста на съвременната информационна парадигма 18 
Библиотека и обществени организации 13 
Библиотеката на душите 125 
Библиотеки и публичен достъп до информация 4 
Болен здрав носи и други приказки незабравими в рими 192 
Боровинкови желания 202 
Борси и борсови операции 41 
Брачният остров или Седемте нощи на Валентина 89 
Бъдеще 98 
Българи и испанци 254 
Българи светци 27 
Българи, италианци, Ватикана 255 
Българите и французите 256 
България географски атлас 248 
Българската дъга на исляма 33 
Българските земи в европейската картографска традиция ІІІ-ХІХ век 246 
Българските земи в средновековната арабописмена картографска традиция (ІХ-ХІV век) 12 
Българско даскало 57 
Българско криминале 144 
В полет към теб 99 
Васил Левски 262 
Вербалните измерения на концепта "жена" в българската традиционна култура 84 271 
Вечерен трепет 140 
Вила в Сицилия 113 
Винаги двамата 118 
Витоша 247 
Влакове 227 
Влюбени ангели 95 
Внимавай с жените... 91 
Всичко започна в книжарничката на Хюго 109 
Всяка сутрин пътят към дома става все по-дълъг 119 
Второто убийство на Стамболов 35 
Вундеркинд 169 
Героите са моята слабост 126 
Голяма книга на приказките 207 
Градът на гладните 100 
Грета Гарбо 77 
Да се борим за любовта 171 265 
Да се взреш в Слънцето 25 
Да чуеш ритъма на сърцето 96 
Далечна звезда 92 
Детски и домашни приказки 203 
Джелсомино в страната на лъжците 214 
Джоан Роулинг 87 
Дигитални библиотеки и достъп до информационни ресурси 5 
Димитър Бербатов 80 
Добри практики за читателска компетентност при деца и ученици 14 
Добро момиче, лошо момиче 121 
Доказателство за Боговете 21 
Докосване 174 
Домът на мис Перигрин за чудати деца 97 
Домът, в който стените не помагат 110 
Достойни битки 38 
Достъпност, прозрачност и сигурност в сервизно ориентирани библиотечни архитектури 7 
Древен Египет 235 
Древна Гърция 234 
Духовният венец на Панагюрище 269 276 
Душата ми плаче за сняг 185 
Държавна политика за културно-историческото наследство на България 1878-2009 9 
Дядовата ръкавичка и други приказки незабравими в рими 193 
Единен приемен изпит 43 
Екстаз 107 
Елена от Авалор 204 
Етика 24 
За какво сме родени 186 268 
Заблуди и фалшификации за произхода на българите мохамедани 257 
Загадки на планетата Земя 238 
Заговор в Лисабон 218 
Задочни репортажи за задочна България 36 37 
Закон за движението по пътищата 52 53 
Застрахователен маркетинг 40 
Здравей, хлапе 191 264 
Иван Пейчев. Сто години от рождението на поета 184 
Изкуството да бъдеш мързелив 187 
Интелектуалната собственост - формула за успех, творчество и иновации 49 
Интелектуалната собственост в Интернет 46 
Интелектуалната собственост в ХХІ век 45 
Интернет безопасност 67 
Иракският Христос 104 
Искам да бъда свободен 180 
Истории от древни времена 29 272 
Истории с усмивки 74 
История на Българската академия на науките 20 
Калин Донков 86 
Капризни години 76 
Като гореща вода за шоколад 94 
Качество и ефективност на системи за колективен достъп 10 
Киприан-българин, митрополит Московски и на цяла Русия 26 
Класификационни построения на видовете библиография, библиографската дейност, библиографските указатели и библиографската информация 16 
Книгознание 6 
Когато бях армейски генерал 179 
Космос 237 
Краят на света или новият глобален ред на Третия Израел 253 
Кръстоносци 232 
Култура и текст 3 
Лейди и Скитника 197 205 
Лека нощ, деца! 206 
Лекции по обща теория на правото 50 
Любими коледни истории 215 
Любов през решетките 32 
Майлс и Найлс пакостниците 201 
Макси и кучето със сърдечни трепети 210 
Макси и рибата с копнеж по далечното 209 
Макси и умният котарак 208 
Малката русалка 188 
Малки приказки 216 
Маската на дявола 120 
Мелодията на живота 183 267 
Меси 241 
Места на паметта 30 
Мисия в джунглата 219 
Млад ловец 70 
Моето семейство и други животни 190 
Моят втори дом СМУ 645 58 
Моят живот и футболът 79 
Моята първа книга за българските писатели 236 
Моята първа книга за българските празници и обичаи 239 
Моята първа книга за Васил Левски 229 
Моята първа книга за животните в България 231 
Моята първа книга за Кирил и Методий 230 
Моята първа книга за Христо Ботев 233 
Мъгла от тамян 142 
Мъжът от Константинопол 116 
Най-щастливото момиче на света 123 
Наследството 199 
Непознатото животинче 194 
Непростено 108 
Нови форми на организация на знанието 56 
Нормативна уредба на библиотеките в България 8 
Нощта е също слънце 178 
Облигационно право 48 
Обучението чрез практика в сферата на библиотекознанието 19 
Общуване vs. комуникация 31 
Огнестрелно оръжие 226 
Озарения в полите на Витоша 75 
Отвореният достъп до научна информация 15 
Отглеждане на птици 69 
Очила 143 
Пасторска дъщеря 114 
Перлите на Ади Ландау 176 
Песен кръвна пее 111 
Песен на сенките 112 
Петрония 124 
Пирин 245 
Планински курорти в България 243 
По дунавския бряг 275 
По следите на диаманта 220 
По Черноморието 244 273 
Поледица 182 266 
Помогни на детето си с науките 240 
Последните войводи 259 
Празничен календар на българчето 189 225 
Призвание герой! - 3 200 
Природни ресурси и природоползване 61 
Пчелата 168 
Пълно ръководство за работа с мрежи 66 
Първата българска държава 242 
Първи контакт 23 
Първият рожден ден 173 
Пътеводител в Библията 28 
Разбойниците 263 
Разработване на проекти за Web c PHP и MySQL 62 
Религиозен плурализъм 34 
Речник на изневярата 177 
Речник на френските думи в българския език 83 
Речник по български език 55 
Рила 249 
Румен Радев 39 54 
Самолети 228 
Самотата спи на възглавницата ми 172 
Сборник лекции, статии, доклади, есета 2 
Сборник статии и доклади 1 
Семепроизводство на едногодишни цветни култури 71 
Сламено сираче 211 
Слепия и президентът 93 
Смелата Ваяна 217 
Справочник по математика за единния приемен изпит 63 
Стандартизация, взаимозаменяемост и технически измервания 65 
Старобългарски загадки 213 
Стефани - принцесата от Монако 59 
Страст 106 
Съчинения 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 181 195 
Тайните на корейските занаяти 73 
Тангра 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 
Теория на публичните финанси 42 
Терзания 105 
Тими провала 212 
Тренировките на затворника 2 81 
Трите любови на Наполеон 88 90 
Търговско право 47 
Търси се 127 
Ужасите в Пловдивския и Пазарджишкия край след Априлското въстание от 1876 г. 261 
Ужасния Хенри 101 
Ужасния Хенри забогатява бързо 103 
Ужасния Хенри отмъщава 102 
Финансово право 51 
Формиране и развитие на библиографската наука в България до 1944 година 11 
Фото пътеводител на Западни Родопи 252 
Фото пътеводител на Източни Родопи 250 
Фото пътеводител на крепости и антични градове в България 260 
Химикът 122 
Червенокосата 115 
Четири вида любов 170 
Четири прозореца към душата на детето 85 270 
Шерлок Холмс 82 
Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на професор доктор на икономическите науки Тончо Трендафилов 44 
Ягодово лято 198 
Якоруда 274 
[Двадесет и пет] 25 приказки от Балканите 223 
[Двадесет] 20 приказки от Ориента 222 
[Петдесет] 50 години Художествена галерия "Станислав Доспевски" Пазарджик 78 
[Седемстотин седемдесет и седем] 777 избрани български пословици и поговорки 141 
[Сто и едно] романтични места в България 251 
[Сто петдесет и пет] 155 години Габровска библиотека 22 
[Тридесет и две] 32 причини да се гордеем, че сме шуменци 277 
[Тридесет] 30 приказки на славянските народи 224 
[Шестдесет и две] 62 приказки с мъдрост и поука 196 
Advanced modern engineering mathematics 64 
Celia en el colegio 221 
Computer Aided Design 68 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Адел, 1988- - биографии 72 
Априлско въстание 1876 258 
Априлско въстание 1876 - история - извори 261 
Бази данни - наръчници и ръководства 62 
Батак - история - турско владичество 258 
Бербатов, Димитър Иванов 80 
Бербатов, Димитър Иванов - биографии 80 
Библиографи, български - библиографии 17 
Библиография - автоматизация 18 
Библиография - България - история 11 
Библиография - теория и методика 11 
Библиография - теория и методика - учебници за ВУЗ 16 
Библиотеки - автоматизация 4 7 
Библиотеки - България - законодателство - история 8 
Библиотеки - културно-масова работа - сборници 14 
Библиотеки - роля и значение 13 
Библиотеки - социологични проблеми 13 
Библиотеки, виртуални 10 
Библиотекознание - методика на преподаването - за ВУЗ 19 
Библиотечни фондове - дигитализация 5 13 
Борса - учебници за средни специални училища 41 
България - библиография 11 
България - библиотечно дело 17 18 
България - вътрешна политика 35 
България - география 247 
България - география - карти и атласи 248 
България - география - организация на свободното време 243 
България - история 254 255 256 257 258 
България - история - извори 12 
България - карти и атласи 246 
България - Култура 9 
България - култура - история - лекции и доклади 9 
България - национален въпрос 33 
България - обществено управление 8 
България - организации 20 
България - паметнинци на културата 260 
България - политически партии и движения 32 
България - пътеводители 275 
България - религия 26 27 
България - физическа култура и спорт 80 
България и Ватикан - история 255 
България и Испания - култура 254 
България и Италия - история 255 
България и Франция 256 
Българомохамедани - история 33 
Българомохамедани - конференции 257 
Българска академия на науките - история 20 
Български език - речници - учебни помагала 55 
Български език - чужди думи - речници 83 
Ватикан - история 255 
Великобритания - литературознание 87 
Великобритания - музика 72 
Виртуални библиотеки 15 18 
Витоша - пътеводители 247 
Градове, български - история 269 274 276 
Градове, изчезнали и стари - България - пътеводители 260 
Данъци - учебници за ВУЗ 42 
Детски писатели, български - творчество 85 270 
Детско четене - сборници 14 
Дивеч - учебни помагала 70 
Димитров, Георги, 1882-1949 - кореспонденция 32 
Дунавско крайбрежие, българско - краезнание - организация на свободното време 275 
Духовници, български 26 
Европа - карти и атласи 246 
Езици за програмиране - наръчници и ръководства 62 
ЕИМ - мрежи - наръчници и ръководства 66 
Електронно правителство 4 
Естрадни певци, английски - биографии 72 
Етика - учебници за средни училища 24 
Железопътен транспорт - подвижен състав - детска и юношеска литература 227 
Жени - Монако 59 
Занаяти - Южна Корея - изложби - България 73 
Западни Родопи - пътеводители 252 
Застрахователни предприятия - учебници за ВУЗ 40 
Застрахователно дело - учебници за ВУЗ 40 
Ивошевич-Димитрова, Люба, 1880-1933 - кореспонденция 32 
Източни Родопи - пътеводители 250 
Източноправославна църква - България - история 27 
Източноправославна църква - история 26 
Изчислителни системи - наръчници и ръководства 66 
Икономика - сборници 44 
Икономически науки - тестове - учебници за самообразование 43 
Интелектуална собственост - конференции 45 49 
Интелектуална собственост - учебници за ВУЗ 46 
Интернет - наръчници и ръководства 62 
Интернет - учебници за ВУЗ 46 
Информационни и комуникационни технологии - приложение - в библиотечното дело 4 7 
Информационни системи - охрана и сигурност 7 
Информационно общество 13 
Информация - управление и организация 18 
Ислям - България - история 33 
Ислям - България - история - конференции 257 
Испания - история 254 
История - Стара Гърция - детска и юношеска литература 234 
Италия - история 255 
Картография - история - 9-14 век 12 
Качество на продукцията - управление и организация 10 
Кино - София - история 75 
Кино, българско - история 75 
Кино, чешко 76 
Кинорежисьори, чешки - биографски материали 76 
Киприан, митрополит - биографии 26 
Книгознание - учебници за ВУЗ 6 
Комуникация 31 
Крепости - България - пътеводители 260 
Кръстоносни походи - детска и юношеска литература 232 
Култура 1 2 3 
Културно-историческо наследство - Русия - пътешествия и експедиции 60 
Куманова, Александра Венкова, 1956- - библиографии 17 
Лов - учебни помагала 70 
Макроикономика - тестове - учебници за самообразование 43 
Маркетинг - учебници за ВУЗ 40 
Математика - учебници за ВУЗ 64 
Машинни елементи - проектиране - учебници за ВУЗ 68 
Машинни елементи - Стандартизация и взаимозаменяемаст - Учебници за техникуми 65 
Менцел, Иржи - биографски материали 76 
Микроикономика - тестове - учебници за самообразование 43 
Митология, славянска 60 
Монако - женско движение 59 
Научно-техническа информация 15 
Национален въпрос и национална политика - България - конференции 257 
Национални паркове - България - пътеводители 247 
Облигационно право 48 
Облигационно право - България 47 
Образование и просвета - управление и организация - учебници за ВУЗ 56 
Обществени библиотеки - България - справочно-библиографска и информационна работа 18 
Общуване 31 
Огнестрелни оръжия - детска и юношеска литература 226 
Паметници на културата - България - лекции и доклади 9 
Панагюрище - история 269 276 
Панагюрище - краезнание 269 276 
Пирин [планина] 245 
Пирин [планина] - пътеводители 245 
Писатели, английски - биографии 87 
Писатели, български - библиографии 86 
Писатели, сръбски - кореспонденция 32 
Планини - България - пътеводители 249 
Планински курорти - България - пътеводители 243 
Политици, български - кореспонденция 32 
Политически партии - България 35 
Полша - кино 76 
Помохамеданчвания на българи - конференции 257 
Почивка и свободно време - България - пътеводители 243 
Православна църква - България и Русия - история 26 
Праславянски език - етимология 60 
Приложни програми - учебници за ВУЗ 68 
Приложно и декоративно изкуство, южнокорейско - изложби - България 73 
Природни богатства - икономически проблеми - учебници за ВУЗ 61 
Програмиране - наръчници и ръководства 62 
Птици [селско стопанство] - отглеждане - в личните стопанства - ръководства 69 
Регионална библиотека ''Априлов-Палаузов'' (Габрово) - библиографии 22 
Религиозен морал 33 
Религия и политика - учебници за ВУЗ 34 
Рила (планина) - пътеводители 249 
Роулинг, Джоан - биографии 87 
Русия - етнография 60 
Русия - религия 26 
Ръкописи, арабски - 9-14 век 12 
Самолети - детска и юношеска литература 228 
Светци, български 27 
Семиотика 1 2 3 
Смърт - психологични проблеми 25 
Стара Гърция - история - детска и юношеска литература 234 
Стефани, принцеса на Монако 59 
Страх 25 
Сърбия - литературознание 32 
Трендафилов, Тончо Параскевов, 1926- - юбилеи и чествания - сборници 44 
Туризъм - България - пътеводители 243 275 
Туризъм - Витоша - пътеводители 247 
Туризъм - Пирин [планина] - пътеводители 245 
Туризъм - Рила [планина] - пътеводители 249 
Туризъм - Черноморие, българско - пътеводители 244 273 
Търговско право - България 47 
Търпимост - учебници за ВУЗ 34 
Филми, художествени 76 
Финанси - учебници за ВУЗ 42 
Франция - история 256 
Футболисти, български - биографии 80 
Християнство - България - история 27 
Цветарство - наръчници и ръководства 71 
Цветя - селекция и семепроизводство 71 
Църкви - Панагюрище - история 269 276 
Черноморие, българско - краезнание - организация на свободното време 244 273 
Черноморие, българско - пътеводители 244 273 
Якоруда - история 274 
Якоруда - краезнание 274 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

австрийски романи за деца 208 209 210 
автобиографии 38 
автомати 226 
автоматизация 7 18 
авторско право 46 
азербайджански романи 117 
албански приказки 223 
американски киноактьори 77 
американски политици 38 
американски приказки 197 204 205 217 
американски романи 92 95 97 100 105 106 107 108 109 110 111 112 118 122 123 125 126 127 
американски романи за деца 199 201 212 
английска литература 87 
английски певици 72 
английски писатели 87 
английски повести за деца 101 102 103 
английски приказки 188 
английски разкази 99 
английски романи 91 113 114 121 
английски романи за деца 190 198 202 
антични градове 260 
Априлско въстание 258 261 
арабски приказки 222 
арабски ръкописи 12 
аржентински футболисти 241 
атласи 12 246 248 
БАН 20 
Банско 243 
басни в проза 196 
Баташкото клане 258 
Баткунски манастир 29 272 
беларуски приказки 224 
белгийски романи 124 
библиографии 22 78 277 
библиография 11 16 18 
библиографски процеси 18 
библиотеки 7 13 14 
библиотекознание 19 
библиотечни фондове 5 
библиотечно законодателство 8 
Библия 28 
биобиблиографии 17 86 
биографии 27 74 76 87 229 241 
биология за деца 240 
Боровец 243 
борси 41 
борсова търговия 41 
борсови операции 41 
босненски приказки 223 224 
българи 254 256 
България 8 9 11 35 243 246 
българомохамедани 33 257 274 
Българска академия на науките 20 
българска вътрешна политика 33 257 
българска култура 84 254 271 
българска литература за деца 134 195 
българска поезия 128 140 181 182 183 184 185 186 266 267 268 
българска публицистика 139 167 170 
български актьори 74 
български библиографи 17 
български генерали 39 54 
български детски писатели 85 270 
български духовници 26 
български език 55 84 271 
български есета 36 37 133 162 
български икономисти 44 
български обичаи 239 
български пиеси 129 130 131 144 158 159 160 
български писатели 86 236 
български повести 173 
български поговорки 141 
български пословици 141 
български приказки 192 193 194 216 223 224 
български разкази 143 171 177 180 265 
български разкази за деца 191 264 
български революционери 229 233 
български романи 132 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 161 168 169 172 174 175 176 178 179 
български романи за деца 200 211 213 
български светци 27 
български футболисти 80 
български хроники 135 136 137 138 163 164 165 166 
българско кино 75 
българско търговско право 47 
Българско Черноморие 244 273 
Васил Левски 262 
Ватикана 255 
великденски празници 239 
взаимоотношения 13 
винтовки 226 
виртуални библиотеки 15 
висша математика 64 
Витоша 243 247 
Вселена 237 
вътрешна политика 35 
галактики 237 
география на България 248 
граматика 55 
гръцки приказки 223 
детективски романи 93 
детективски романи за деца 218 219 220 
детски енциклопедии 242 
детско четене 14 
дигитализация 5 
дигитални библиотеки 7 
дизелови локомотиви 227 
домашни птици 69 
достъпност 7 
Дунав 275 
държавни финанси 42 
евреи 253 
еврейска религия 253 
Европа 246 
едногодишни 71 
езици за програмиране 62 
екологични проблеми 61 
електронни библиотеки 10 
електронно правителство 4 
етика 24 
железопътни линии 227 
жена 84 271 
забележителности 30 
загадки 82 213 238 
Западни Родопи 252 
застраховане 40 
застрахователен пазар 40 
застрахователни дружества 40 
звезди 237 
звездно небе 237 
знание 56 
знаниев мениджмънт 56 
знаниева икономика 56 
зодиакални съзвездия 237 
извънземни цивилизации 21 
изложби 73 
Източни Родопи 250 
източноправославна църква 26 27 
изчислителни системи 66 
икономика 43 44 
икономически проблеми 61 
интелектуална собственост 45 46 49 
интернет 46 62 66 
интернет защита 67 
информационна структура 4 
информационни продукти 10 
информационни системи 7 
информационни услуги 10 
информационно общество 4 
информационно-библиографска дейност 18 
иракски разкази 104 
ислям 33 257 
испанска култура 254 
испански романи за деца 221 
испанци 254 
исторически забележителности 260 
исторически извори 261 
исторически романи 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 
история 8 11 20 27 75 269 274 276 
история на България 12 242 254 255 256 257 262 263 
история на България 1918-1939 259 
история на Ватикан 255 
история на Древен Египет 235 
история на Древна Гърция 234 
история на Испания 254 
история на Италия 255 
история на света 253 
история на Франция 256 
италианска поезия за деца 215 
италиански новели за деца 214 
италиански приказки 215 
италиански романи за деца 218 219 220 
картечници 226 
карти 12 246 
каталози 73 
качество 10 
киноактьори 77 
кинопрожекции 75 
Кирил и Методий 230 
книга-игра 213 
книги-игри 200 
книгознание 6 
коледни празници 239 
коледни приказки 215 
коледни стихове 215 
комети 237 
комуникации 13 
комуникационен модел 4 
комуникация 31 
контрол на достъпа 10 
конференции 45 49 257 
концепти 84 271 
корейско изкуство 73 
краезнание 274 277 
крепости 260 
криминални романи 91 
кръстоносни походи 232 
кръстоносци 232 
култура 1 2 3 
културна политика 9 
културно-историческо наследство 9 
лекции 9 50 
лингвокултурология 84 271 
литературна критика 85 270 
лов 70 
любовни романи 92 126 
малцинства 33 257 
малцинствени групи 57 
математика 63 
машинни елементи 65 68 
мексикански романи 94 
метеори 237 
методика 11 16 
методика на преподаване 19 
митрополит Киприан 26 
монографии 12 84 271 
научна информация 15 
национален въпрос 33 
немски приказки 203 
немски романи 96 
новогодишни празници 239 
норвежки романи 120 
облигационно право 47 48 
обществени библиотеки 4 
обществени организации 13 
общуване 31 
организация на знанието 56 
оръжия със специално предназначение 226 
отворен достъп 15 
отглеждане на птици 69 
официални празници 239 
Пазарджишки край 261 
паметници на културата 9 
Пампорово 243 
Панагюрище 269 276 
параклиси 269 276 
парни локомотиви 227 
педагогическа психология 57 
педагогическо взаимодействие 57 
Пирин планина 245 
пистолети 226 
планински курорти 243 
Пловдивски край 261 
познание 56 
политически есета 36 37 
политически партии 35 
полицейски училища 58 
полски приказки 224 
помагала 19 
португалски романи 116 
православни храмове 29 272 
праевропейска цивилизация 60 
празници на общностите в България 239 
празници на семейството 239 
праславяни 60 
приказки 206 223 224 
приложна математика 64 
приложни изкуства 73 
приложни програми 68 
принцеса Стефани 59 
природни ресурси 61 
проблемни ученици 57 
програмиране 62 
проектиране 68 
протоарии 60 
публични финанси 42 
пушки 226 
Първа българска държава 242 
пътеводители 30 243 244 245 247 249 250 252 260 273 275 
револвери 226 
регионални библиотеки 22 
религиозен плурализъм 34 
религиозна политика 34 
религиозно образование 34 
речник 55 
речници 83 
Рила планина 249 
романтични места 251 
румънски приказки 223 
Русия 60 
Руска православна църква 26 
руски приказки 224 
руски романи 93 98 
ръководства 71 
ръководства за кандидат-студенти 43 63 
самолети 228 
сборници 1 2 3 14 
селекция 71 
семепроизводство 71 
семиотика 1 2 3 
сигурност 7 
славянски първоучители 230 
словашки приказки 224 
словенски приказки 223 224 
слънце 237 
слънчева система 237 
смърт 25 
софийски кинотеатри 75 
спомени 58 76 
справочници 63 
средни специални училища 58 
сръбски приказки 224 
стандартизация 65 
Стар завет 28 
стара история 21 
страх 25 
теория 11 16 
теория на правото 50 
тестове 43 
трилър 122 
трилъри 110 111 
турбинни локомотиви 227 
туристически маршрути 251 
туристически обекти 251 260 
турски приказки 223 
турски романи 115 
Турция 30 
търговски сделки 47 
търговско право 47 
украински приказки 224 
учебници за ВУЗ 6 16 34 40 42 46 51 56 61 64 
учебници за средни специални училища 41 
учебници за средни училища 24 
училища 14 
фантастични романи 98 
фентъзи 97 100 125 
физика за деца 240 
финанси 42 
финансово право 51 
фото пътеводители 250 252 260 
фото-пътеводители 250 252 260 
французи 256 
френски романи 88 89 90 
функции 4 
футбол 79 80 
ХГ Станислав Доспевски 78 
химия за деца 240 
художествени галерии 78 
художествени занаяти 73 
хърватски приказки 223 224 
цветарство 71 
цветя 71 
ЦРУ 38 
ЦСПП - Пазарджик 58 
църкви 269 276 
черногорски приказки 223 224 
чешки кино 76 
чешки кинорежисьори 76 
чешки приказки 224 
читателска компетентност 14 
шведски новели 119 
шведски приказки 207 
Шумен 277 
юбилейни сборници 44 
Юдаизъм 253 
Якоруда 274 
CAD 68 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Адел 72 
Анастасов, Никола Стоянов 74 
Бербатов, Димитър Иванов 80 
Ботев, Христо 233 
Ганев, Митьо 259 
Гарбо, Грета 77 
Димитров, Георги 32 
Донков, Калин Георгиев 86 
Ивошевич-Димитрова, Любица 32 
Караколева, Петя Георгиева 85 270 
Киприан, митрополит 26 
Кирил, слав. първоучител 230 
Куманова, Александра Венкова 17 
Курдоолу, Апостол 259 
Левски, Васил 229 262 
Менцел, Иржи 76 
Меси, Лео 241 
Методий, слав. първоучител 230 
Панета, Леон 38 
Радев, Румен 39 54 
Роулинг, Джоан 87 
Стефани, принцеса на Монако 59 
Трендафилов, Тончо Параскевов 44 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 251 
Витоша 247 
Пирин 245 
Рила 249